Tam
EskidenYeniye
 

1100 isimden skandal PKK bildirisi


T?rk ve d?nya ?niversitelerden toplam 1100 akademisyen, devleti ter?r ?rg?t? PKK ile m?cadelesinde ele?tiren ve katliam yapmakla su?layan skandal bir bildiriye imza att?. Ter?ristlerin keskin ni?anc? t?fe?i kanaslarla hemen her g?n g?venlik g??lerini ?ehit etti?i, hendekler ve barikatlarla yollar? kapatt???, heryere bombal? tuzaklar yerle?tirerek, evleri birbirine t?nellerle ba?layarak a??k bir sava? verdi?i, ambulanslara dahi sald?rd??? biliniyor. T?m geli?meler kamuoyunun g?z? ?n?nde ya?an?rken yay?nlanan bildiri kamuoyunda ?ok etkisi yapt?. Savc?l?klara akademisyenlerle ilgili su? duyurular? yap?ld?. Kamuoyunda tepkilerin giderek yo?unla?t??? g?zlenirken bildiriye imza atanlardan bir isim ilerleyen saatlerde imzas?n? geri ?ekti?ini a??klad?. ?e?itli ?niversiteler de, bildiride imzas? olan mensuplar?n? ?niversitedeki g?revlerinden uzakla?t?racaklar?n? a??klamaya ba?lad?lar. ??te skandal bildiri ve imzalayan isimlerin tam listesi.

13.01.2016 07:01 Abdullah Harun / kontrgerilla.com - "PKK ter?r? ile m?cadele dursun" diyen, PKK ter?r?ne tek laf etmeyip devlete demedi?ini b?rakmayan s?zde akademisyen, sanat?? ve di?erleri ile ilgili geli?meler h?zla ?o?almaya ba?lad?. ?nce birka? haberle ba?latt???m?z bu sayfay?, geli?meler h?zla ?o?almaya ba?lay?nca t?m geli?meleri tek sayfada derli toplu vermeye ?al??acak ?ekilde geni?letmeye karar verdik. "GeziBelgeseli" sayfam?zda oldu?u gibi konuyla ilgili geli?meleri imkanlar ?l??s?nde alt alta kronolojik olarak s?ralamaya ?al??aca??z. T?pk? Gezi olaylar?nda oldu?u gibi as?l dertleri h?k?metle olan, ilkokul bah?esine bomba atmaktan, bebekleri ?ld?rmekten ?ekinmeyen PKK ter?ristlerine kar?? ise tek laf etmeyen s?zde ayd?n ve sanat??lar? bu sayfada sergilemeye ?al??aca??z.AKADEM?SYEN ?NVANI ARDINA G?ZLENENLER

Aralar?nda bir ?o?u emekli olmu? solcu kelaynaklar?n, HDP'den milletvekili aday? olan Prof. Beyza ?st?n, Cumhurba?kan? Erdo?an i?in "Sara hastas?" iddias?n? ileri s?recek kadar nefret ta??yan Dr. Hakk? A??kal?n gibilerin, h?k?mete muhalefetlerini daha ?nceki bir ?ok imza ve benzer eylemlerle ortaya koyanlar?n bulundu?u bu s?zde ayd?nlar?, 1 Kas?m se?imlerinde halk?n ter?rle m?cadeleden dolay? h?k?mete b?y?k oranda destek verdi?i t?m kesimlerce dile getirildi?i halde sanki halk ter?rle m?cadeleye kar?? imi? gibi g?stermeye ?al??an bu kesimleri bu sayfada de?ifre etmeye gayret edece?iz.

T?rkiye'deki 150 bin akademisyenden 1128'ine imza att?rarak kalabal?klarm?? havas? vermeye ?al??an, adeta PKK'n?n ?niversitelerdeki akademik kolu gibi faaliyet g?steren bu isimleri s?rekli g?z ?n?nde tutmak gerekiyor. ??te unutulmamas? gerekenleri unutmamak i?in bu sayfay? olu?turuyor, tarihe not d???yoruz. 'Akademisyenler Belgeseli' olarak s?rekli g?ncellenecek olan bu sayfaya bilgi g?ndermeniz halinde onlar da eklenecektir.
T?rk ve d?nya ?niversitelerden toplam 1128 akademisyen, devleti ter?r ?rg?t? PKK ile m?cadelesinde ele?tiren ve katliam yapmakla su?layan skandal bir bildiriye imza att?. Bildiriye 356 yabanc?n?n da imza att??? dile getiriliyor. 11 Ocak 2016 tarihinde ya?anan geli?meye g?re; G?venlik g??lerinin ?ehirleri sava? alan?na ?eviren, hendek ve barikatlarla yerle?im birimlerini ya?anmaz hale getiren ter?r ?rg?t? mensuplar?na kar?? yapt??? operasyonlar i?in bir grup akademisyen 'katliam' yak??t?rmas? yapt?. Hi?bir ?lkenin kendi s?n?rlar? i?erisinde "?z y?netim ilan ettik buray? biz y?netece?iz" ?eklindeki bir kalk??maya izin vermeyece?ini bile bile skandal bildiri yay?nlad?lar. ?mza koyanlar aras?nda ?teden beri h?k?mete kar?? durup, ter?r ?rg?t?n?n yapt?klar?n? perdeleyen baz? isimler dikkati ?ekti.

DEVLET? KATL?AMLA SU?LADILAR!

?zel ve devlet ?niversitelerinde bulunan 1128 akademisyenin imzalad??? bildiride, "Devletin ba?ta K?rt halk? olmak ?zere t?m b?lge halklar?na kar?? ger?ekle?tirdi?i katliam ve uygulad??? bilin?li s?rg?n politikas?ndan derhal vazge?mesi gerekiyor" gibi ifadelere yer verildi.

??te bildirideki baz? b?l?mler:

"K?RT S?YAS? ?RADES?N?N TALEPLER? KAR?ILANSIN"

"M?zakere ko?ullar?n?n haz?rlanmas?n? ve kal?c? bir bar?? i?in ??z?m yollar?n?n kurulmas?n?, h?k?metin K?rt siyasi iradesinin taleplerini i?eren bir yol haritas?n? olu?turmas?n? talep ediyoruz. M?zakere g?r??melerinde toplumun geni? kesimlerinden ba??ms?z g?zlemcilerin bulunmas?n? talep ediyor ve bu g?zlemciler aras?nda g?n?ll? olarak yer almak istedi?imizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidar?n muhalefeti bast?rmaya y?nelik t?m yapt?r?mlar?na kar?? ??k?yoruz.

"DEVLET ??DDET? HEMEN SON BULSUN"

Devletin vatanda?lar?na uygulad??? ?iddete hemen ?imdi son vermesini talep ediyor, bu ?lkenin akademisyen ve ara?t?rmac?lar? olarak sessiz kal?p bu katliam?n su? orta?? olmayaca??m?z? beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararas? kamuoyu nezdinde temaslar?m?z? durmaks?z?n s?rd?rece?imizi taahh?t ediyoruz."


B?R ??FT LAF DA PKK'YA EDEYD?N?Z

B?lgede ya?anan ter?r ve ?iddetin sorumlusu g?venlik g??leriymi? gibi kaleme al?nan bildiride ter?r ?rg?t? PKK ve PKK'ya s?rt?n? yaslad???n? s?yleyip, hendek savunmas? yapan HDP'ye ise bir ?ift s?z edilmemesi pes dedirtiyor. Ter?re ve ter?ristlere kar?? yap?lan operasyonun, "katliam" olarak nitelendirilen bildiriye imza atanlar, operasyonlara kar?? duracaklar? da belirtiyor. PKK'n?n yerle?im birimlerinde ter?rden ka?an sivillere ate? etti?i g?r?nt?lere yans?m??ken, okullar hedef al?n?rken, camide infaz yapt?klar? g?r?l?rken yay?nlanan bildirinin amac?n? anlamak g?? de?il: Ter?rle m?cadeleyi akamete u?ratmak, g?venlik g??lerinin moralini bozmak.

??te o bildiri:

"Bu ?lkenin akademisyen ve ara?t?rmac?lar? olarak bu su?a ortak olmayaca??z!

T?rkiye Cumhuriyeti; vatanda?lar?n? Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek ?ok yerde haftalarca s?ren soka?a ??kma yasaklar? alt?nda fiilen a?l??a ve susuzlu?a mahk?m etmekte, yerle?im yerlerine ancak bir sava?ta kullan?lacak a??r silahlarla sald?rarak, ya?am hakk?, ?zg?rl?k ve g?venlik hakk?, i?kence ve k?t? muamele yasa?? ba?ta olmak ?zere anayasa ve taraf oldu?u uluslararas? s?zle?meler ile koruma alt?na al?nm?? olan hemen t?m hak ve ?zg?rl?kleri ihlal etmektedir.

Bu kas?tl? ve planl? k?y?m T?rkiye'nin kendi hukukunun ve T?rkiye'nin taraf oldu?u uluslararas? antla?malar?n, uluslararas? team?l hukukunun ve uluslararas? hukukun emredici kurallar?n?n da a??r bir ihlali niteli?indedir.

Devletin ba?ta K?rt halk? olmak ?zere t?m b?lge halklar?na kar?? ger?ekle?tirdi?i katliam ve uygulad??? bilin?li s?rg?n politikas?ndan derhal vazge?mesini, soka?a ??kma yasaklar?n?n kald?r?lmas?n?, ger?ekle?en insan haklar? ihlallerinin sorumlular?n?n tespit edilerek cezaland?r?lmas?n?, yasa??n uyguland??? yerde ya?ayan vatanda?lar?n u?rad??? maddi ve manevi zararlar?n tespit edilerek tazmin edilmesini, bu ama?la ulusal ve uluslararas? ba??ms?z g?zlemcilerin y?k?m b?lgelerinde giri?, g?zlem ve raporlama yapmas?na izin verilmesini talep ediyoruz.

M?zakere ko?ullar?n?n haz?rlanmas?n? ve kal?c? bir bar?? i?in ??z?m yollar?n?n kurulmas?n?, h?k?metin K?rt siyasi iradesinin taleplerini i?eren bir yol haritas?n? olu?turmas?n? talep ediyoruz. M?zakere g?r??melerinde toplumun geni? kesimlerinden ba??ms?z g?zlemcilerin bulunmas?n? talep ediyor ve bu g?zlemciler aras?nda g?n?ll? olarak yer almak istedi?imizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidar?n muhalefeti bast?rmaya y?nelik t?m yapt?r?mlar?na kar?? ??k?yoruz.

Devletin vatanda?lar?na uygulad??? ?iddete hemen ?imdi son vermesini talep ediyor, bu ?lkenin akademisyen ve ara?t?rmac?lar? olarak sessiz kal?p bu katliam?n su? orta?? olmayaca??m?z? beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararas? kamuoyu nezdinde temaslar?m?z? durmaks?z?n s?rd?rece?imizi taahh?t ediyoruz."


??TE ?MZA ATAN 1128 AKADEM?SYEN

Sonradan destek veren 400 sinemac? & 558 edebiyat??n?n listesi
Sonradan destek veren yabanc? akademisyenlerin listesi
Bildiriyi imzalayan 1128 akademisyenin ?niversitelere da??l?m?

A. Din? Alada, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
A. Nevin Y?ld?z Tahincio?lu, Yrd. Do?. Dr., Hacettepe ?niversitesi
A. ?zdemir Aktan, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
A. Serdar Esen, Dr. (Emekli), Emekli
A. Zeynep K?l??, Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Abbas Vali, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Adalet B. Alada, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Adem Y. Elveren, Yrd. Do?. Dr., Fitchburg Eyalet ?niversitesi
Adem Ye?ilyurt, Ar. G?r., Kocaeli ?niversitesi
Adil Serhan ?ahin, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Adnan ?elik, Doktora ??r., Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales
Adnan ?ahin, Ar. G?r., Tunceli ?niversitesi
Ahmet Alt?nel, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ahmet At?l A??c?, Do?. Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Ahmet Bekmen, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Ahmet B?lent ?zer, Doktora ??r., Ankara ?niversitesi
Ahmet Ersoy, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ahmet G?rata, Do?. Dr., Bilkent ?niversitesi
Ahmet Ha?im K?se, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Ahmet ?nsel, Prof. Dr. (Emekli), Emekli
Ahmet Kerim G?ltekin, Yrd. Do?. Dr., Tunceli ?niversitesi
Ahu Ers?zl?, Okutman, Bo?azi?i ?niversitesi
Ahu S?kmeno?lu, ??r. G?r., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Ak?n Tek, Okutman, ?stanbul ?ehir ?niversitesi
Alaeddin ?enel, Do?. Dr., Emekli (Ankara ?niversitesi)
Albert Ali Salah, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Alev Aslan, Dr., ?stanbul ?niversitesi
Alev G?rb?z, Doktora ??r., Georgetown ?niversitesi
Alev ?zkazan?, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Ali Akay, Prof. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ali Cevat Ta??ran, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Ali ?eliks?z, Prof. Dr., Cumhuriyet ?niversitesi
Ali Ekber Do?an, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Ali Ekber Irmak, Yrd. Do?. Dr., Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi
Ali Emre Benli, Doktora ??r., LUISS ?niversitesi
Ali G?kmen, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Ali R?za G?ngen, Dr., Ondokuz May?s ?niversitesi
Ali Saysel, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ali Serdar, Dr., ?zye?in ?niversitesi
Ali Tansu Balc?, Doktora ??r., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Ali T?r?nz, Doktora ??r., Masaryk ?niversitesi
Aliye Karab?k Kovanl?kaya, Do?. Dr, Galatasaray ?niversitesi
Alper A??k, Dr., ?zye?in ?niversitesi
Alper Aky?z, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Altay A. Man?o, Dr. Bilimsel Direkt?r, Liege G?? Tetkik ve Uygulama Enstit?s?
An?l Duman, Do?. Dr., Ya?ar ?niversitesi
Aren Kurtg?z?, Yrd. Do?. Dr., MEF ?niversitesi
Arman? Y?ld?z, Doktora ??r., Harvard ?niversitesi
Arif Dirlik, Prof. Dr., Oregon ?niversitesi
Asena Pala, Ar. G?r., Mardin Artuklu ?niversitesi
Asiye Akg?n, Dr., ?stanbul K?lt?r ?niversitesi
Asl? Aydemir, Ar. G?r., ?stanbul ?niversitesi
Asl? ?alk?vik, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Asl? Davas, Do?. Dr., Ege ?niversitesi
Asl? I?s?z, Yrd. Do?. Dr., New York ?niversitesi
Asl? Kotaman, Do?. Dr., Beykent ?niversitesi
Asl? Odman, ??r. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Asl? ?zyar, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Asl? ?en, Yrd. Do?. Dr., FMV I??k ?niversitesi
Asl? Takanay, Doktora ??r., Bo?azi?i ?niversitesi
Asl? Telli Aydemir, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?ehir ?niversitesi
Asl? Vatansever, Yrd. Do?. Dr., Do?u? ?niversitesi
Asl? Zengin, ??r. G?r., Brandeis ?niversitesi
Asl? Zeren, Dr., Politecnico di Milano
Asuman Do?an, Do?. Dr., Ankara FTR E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi
Asya Saydam, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
Atacan Atakan, Doktora ??r., Arizona ?niversitesi
Atilla G?ney, Prof. Dr., Mersin ?niversitesi
Attila Aytekin, Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Av?ar G?rp?nar, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Axel ?orlu, Yrd. Do?. Dr., Georgia Gwinnett College
Aycan Kapucu, Yrd. Do?. Dr., Ya?ar ?niversitesi
Ay?a Alemdaro?lu, ??r. G?r., Northwestern ?niversitesi
Ay?a ?nce, Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ayd?n Ar?, Ar. G?r., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Ayd?n Gelmez, ??r. G?r., Dicle ?niversitesi
Ayd?n ?rdek, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Ayfer Bartu Candan, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ayfer Karab?y?k, Ar. G?r., Sakarya ?niversitesi
Ayfer Karakaya, Yrd. Do?. Dr., College of William and Mary
Ayhan Kaya, Prof. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Ayhan Sol, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Ayk?z Do?an, Doktora ??r., Paris I Sorbonne ?niversitesi
Aykut ?oban, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Ayla Z?rh G?rsoy, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
Aylin Alt?nay Cing?z, Dr., ?stanbul ?niversitesi
Aylin Kuryel, Dr., Amsterdam ?niversitesi
Aylin ?nald?, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Aynur ?zu?urlu, Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Ay?e Akal?n, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Ay?e Arslan, Doktora ??r., Londra ?niversitesi
Ay?e Berkman, Prof. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ay?e Beyazova, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Ay?e ?avdar, Dr., Ba??ms?z Ara?t?rmac?
Ay?e Day?, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul 29 May?s ?niversitesi
Ay?e Devrim Ba?terzi, Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Ay?e Durakba?a, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
Ay?e Dursun, Doktora ??r., Viyana ?niversitesi
Ay?e Erzan, Prof. Dr., Emekli (?stanbul Teknik ?niversitesi)
Ay?e Esmeray Yo?un, Yrd. Do?. Dr., Toros ?niversitesi
Ay?e G?zen, Prof. Dr., Emekli (Ondokuz May?s ?niversitesi)
Ay?e G?l Alt?nay, Do?. Dr., Sabanc? ?niversitesi
Ay?e G?l Y?lg?r, Prof. Dr., Mersin ?niversitesi
Ay?e ?nc?, Prof. Dr., Emekli (Sabanc? ?niversitesi)
Ay?e Karasu, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Ay?e Parla, Do?. Dr., Sabanc? ?niversitesi
Ay?e Serdar, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Ay?e Y?nder, Prof. Dr., New York Pratt Institute
Ay?e Zarakol, Yrd. Do?. Dr., Cambridge ?niversitesi
Ay?eg?l Bozan, Doktora ??r., Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales
Ay?eg?l Cankat, Dr., Grenoble Ulusal Y?ksek Mimarl?k Okulu
Ay?eg?l Kanbak, Yrd. Do?. Dr., Batman ?niversitesi
Ay?eg?n Soysal, Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ay?em Mert, Dr., Amsterdam ?niversitesi
Ay?en Canda?, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ay?en Uysal, Prof. Dr., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Ay?en ?st?bici, Doktora Sonras? Ara?t?rmac?, Ko? ?niversitesi
Ay?enaz Toker, ??r. Eleman?, ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Aysuda K?lemen, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi
Aysun Gezen, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Ayten Alkan, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Ayten Zara, Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Ayt?l F?rat, ??r. G?r., ?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi
Azat Zana G?ndo?an, Yrd. Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Aziz Harman, Do?. Dr., Dicle ?niversitesi
Bahar Na?er, , Coventry ?niversitesi
Bahar ?ahin F?rat, Doktora ??r., Bo?azi?i ?niversitesi
Bahar ?im?ek, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Bahtiyar Mermerta?, Doktora ??r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Baki Tezcan, Do?. Dr., Kaliforniya ?niversitesi
Bak?? Kutlu Kurtulu?, ??r. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Baran Alp Uncu, Dr., Marmara ?niversitesi
Bar?? Bircan, Doktora ??r., Cornell ?niversitesi
Bar?? G????, Ar. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Bar?? Karaa?a?, ??r. G?r., Trent ?niversitesi
Bar?? K?l??bay, Prof. Dr., Abant ?zzet Baysal ?niversitesi
Bar?? ?annan, , Bellek ve K?lt?r Sosyolojisi ?al??malar? Derne?i
Bar?? Ta?yakan, Doktora ??r., California San Diego ?niversitesi
Bar?? ?nl?, Yrd. Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Bar?? Yap??kan, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ba?ak Alpan, Yrd. Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Ba?ak Can, Yrd. Do?. Dr., Ko? ?niversitesi
Ba?ak ?andar, Yrd. Do?. Dr., Appalachian State ?niversitesi
Ba?ak Demir, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Ba?ak Ert?r, Dr., Londra (Birbeck) ?niversitesi
Ba?ak Karaman, Dr., Galatasaray ?niversitesi
Ba?ak Tu?, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Bask?n Oran, Prof. Dr., Emekli (Ankara ?niversitesi)
Bediz Y?lmaz, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Beg?m Ba?da?, Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Beg?m ?zden F?rat, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Beg?m ?zkaynak, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Beg?m Uzun, Doktora ??r., Toronto ?niversitesi
Bekir Halhall?, Doktora ??r., Sakarya ?niversitesi
Belin Benezra, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Beliz G??bilmez, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Belma Bek?i, Do?. Dr., ?stanbul Ticaret ?niversitesi
Benan Eres, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Bengi Akbulut, Dr., Ba??ms?z Ara?t?rmac?
Berfin Emre ?etin, Dr., Hacettepe ?niversitesi
Berke ?zen?, Yrd. Do?. Dr., T?rk-Alman ?niversitesi
Bermal Ayd?n, Uzman, Mersin ?niversitesi
Berna K?l?n?, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Berna Zengin, Yrd. Do?. Dr., ?zye?in ?niversitesi
Berna Pekesen, Dr., Hamburg ?niversitesi
Berrak Karahoda, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Besim Can Z?rh, Yrd. Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Besime ?en, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Bet?l Tanbay, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Bet?l Yarar, Do?. Dr., Gazi ?niversitesi
Beyza ?st?n, Prof. Dr., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Bige A??muz, Yrd. Do?. Dr., ?zye?in ?niversitesi
Bilge Sel?uk, Do?. Dr., Ko? ?niversitesi
Bilgen Sanay?r, Doktora ??r., Trakya ?niversitesi
Bilgin Ayata, Prof. Dr., Basel ?niversitesi
Biray Kolluo?lu, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Birg?l Y?lmaz, Doktora ??r., Londra ?niversitesi
Birg?l Sar?o?lu, Doktora ??r., Bo?azi?i ?niversitesi
Biriz Berksoy, Dr., ?stanbul ?niversitesi
Buket T?rkmen, Do?. Dr., Galatasaray ?niversitesi
Burak K?se, Doktora ??r., York ?niversitesi
Burak Onaran, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Burak ?lman, Dr., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Burak ?z?mkesici, Ar. G?r., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Burcu Binbo?a, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Burcu Hatibo?lu Diren, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
Burcu Kaya K?z?l?z, Doktora ??r., Bo?azi?i ?niversitesi
Burcu Keskin, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Burcu Konak??, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Burcu K???kkele?, Ar. G?r., ETH Z?rih
Burcu Yakut ?akar, Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Burcu Yasemin Seyben, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Burcu Y?lmaz G?nd?z, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
Bur?in Kalk?n K?z?lda?, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
B?lent Bilmez, Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
B?lent Duru, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
B?lent Eken, Dr., Kadir Has ?niversitesi
B?lent K???k, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
B?lent Somay, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
B?lent ??k, Yrd. Do?. Dr., Akdeniz ?niversitesi
B?lent Tanju, Prof. Dr., Abdullah G?l ?niversitesi
B??ra Bar?n, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
B??ra Ersanl?, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
Can Candan, ??r. G?r., Bo?azi?i ?niversitesi
Can Irmak ?zinan?r, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Can Soylu, Doktora ??r., ?stanbul ?niversitesi
Can Yal??n Armut?uo?lu, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
Canan Acar, Doktora ??r., Ontario ?niversitesi
Canan Balan, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?ehir ?niversitesi
Canan Erten, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Canan ?zcan, Ar. G?r., ?stanbul Arel ?niversitesi
Canan ?zdil, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
Canani Kaygusuz, Do?. Dr., Ondokuz May?s ?niversitesi
Canay ?ahin, Yrd. Do?. Dr., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Candan Badem, Do?. Dr., Tunceli ?niversitesi
Cansever G?ner, ??r. G?r, Marmara ?niversitesi
Cansu Akba? Demirel, Ar. G?r., Ege ?niversitesi
Cansu Col, Ar. G?r., Victoria ?niversitesi
Cavidan Soykan, Dr., Ankara ?niversitesi
Cem Atba?o?lu, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Cem ?zatalay, Do?. Dr., Galatasaray ?niversitesi
Cem Terzi, Prof. Dr., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Cem Uslu, ??r. G?r., Hali? ?niversitesi
Cengiz Aktar, Do?. Dr., S?leyman ?ah ?niversitesi
Cengiz G?ne?, Dr., Open ?niversitesi
Cenk Yi?iter, Dr., Ankara ?niversitesi
Ceren Ak?abay, Yrd. Do?. Dr., Marmara ?niversitesi
Ceren Ergen?, Yrd. Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Ceren Lord, Dr., Kadir Has ?niversitesi
Ceren Mert, Dr., FMV I??k ?niversitesi
Ceren ?zcan, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Ceren ?zg?l, Ar. G?r., New York ?niversitesi
Ceren ?zsel?uk, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ceren ?eng?l, Doktora ??r., Edinburgh ?niversitesi
Ceren S?zeri, Do?. Dr., Galatasaray ?niversitesi
Ceyda Arslan Kechriotis, Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ceylan Beg?m Y?ld?z, Doktora ??r., Londra ?niversitesi
Chris Stephenson, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Cihan Tekay, Doktora ??r., CUNY Graduate Center
Cihan Yap??t?ran, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
Cuma ?i?ek, Yrd. Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Cumhur ?zgi, Do?. Dr., Akdeniz ?niversitesi
?a?da? Acet, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
?a?la Ayd?n, Yrd. Do?. Dr., Sabanc? ?niversitesi
?a?la Ayka?, Yrd. Do?. Dr., Fatih ?niversitesi
?a?la Diner, Yrd. Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
?a?la Karaba? Sar?, Yrd. Do?. Dr., Hacettepe ?niversitesi
?a?lar D?lek, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
?a?lar G?ven, Prof. Dr., Emekli (Orta Do?u Teknik ?niversitesi)
?a?r? Aslan, Ar. G?r., Gaziantep ?niversitesi
?are Olgun ?al??kan, Ar. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
?etin ?elik, Dr., Ko? ?niversitesi
?etin G?rer, Yrd. Do?. Dr., Ni?anta?? ?niversitesi
?etin Veysal, Prof. Dr., Mersin ?niversitesi
?i?dem Bozda?, Yrd. Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
?i?dem Demircan, Doktora ??r., Freie Universit?t Berlin
?i?dem Kafes?io?lu, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
D. Kaan Eraslan, Doktora ??r., Ecole pratique des hautes ?tudes
Da?han Irak, Doktora ??r., Strazburg ?niversitesi
David Selim Sayers, ??r. G?r., San Francisco State ?niversitesi
Delal Ayd?n, Doktora ??r., Binghamton ?niversitesi
Demet Bolat, Ar. G?r., Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi
Demet ?slambey, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Demir K???kayd?n, Ba??ms?z Ara?t?rmac?, Ba??ms?z
Deniz Ay, Okutman, Ohio State ?niversitesi
Deniz Ba?ar, Doktora ??r., Toronto ?niversitesi
Deniz G?ndo?an ?bri?im, Doktora ??r., Washington ?niversitesi
Deniz Karman, Emeritus Prof. Dr., Carleton ?niversitesi
Deniz Kimyon, Ar.G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Deniz Morva, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Deniz ?zdemir, Prof. Dr., Ya?ar ?niversitesi
Deniz Parlak, ??r. G?r., ?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi
Deniz Pelin Din?er, Ar. G?r., Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi
Deniz T. K?l?n?o?lu, Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi ? Kuzey K?br?s
Deniz Tarba Ceylan, Yrd. Do?. Dr., Sabanc? ?niversitesi
Deniz Yonucu, Dr., EUME / Zentrum Moderner Orient
Deniz Y?kseker, Prof. Dr., ?stanbul Ayd?n ?niversitesi
Derya Akdemir, Dr., Marmara ?niversitesi
Derya Bay?r, Dr., Londra Queen Mary ?niversitesi
Derya F?rat, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Derya Keskin, Yrd. Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Derya ?zkan, Dr., M?nih ?niversitesi
Derya ?lker, Ar. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Devrim K?l??er, Yrd. Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Didar Zeynep Batumlu, ??r. G?r., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Didem Atayurt, Doktora ??r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Didem ??nar, ??r. G?r., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Didem Dan??, Do?. Dr., Galatasaray ?niversitesi
Didem Day?, Do?. Dr., Marmara ?niversitesi
Didem G?rses, Yrd. Do?. Dr., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Didem K?l??k?ran, Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
Didem Oral, Doktora ??r., European University Institute
Didem Pek?n, ??r. G?r., Ko? ?niversitesi
Dies van der Linde, Doktora ??r., Ko? ?niversitesi
Dikmen Bezmez, Yrd. Do?. Dr., Ko? ?niversitesi
Dilara Demir, Doktora ??r., New Jersey State ?niversitesi
Dilek ?ankaya, Doktora ??r., Ankara ?niversitesi
Dilek ?elik, Yrd. Do?. Dr., S?leyman ?ah ?niversitesi
Dilek Dizdar, Prof. Dr., Johannes Gutenberg ?niversitesi
Dilek Hattato?lu, Do?. Dr., Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi
Dilek Karabulut, Ar. G?r., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Dilek ?zhan Ko?ak, Do?. Dr., Giresun ?niversitesi
Dil?ah Deniz, Yrd. Do?. Dr., Ni?anta?? ?niversitesi
Diren Ye?il, Doktora ??r., Die Carl von Ossietzky ?niversitesi
Do?an ?etinkaya, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Do?an Emrah Z?raman, Doktora ??r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Do?an Kurt, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Do?u Toks?z, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Doruk ?ri?, Yrd. Do?. Dr., Sogang ?niversitesi
Duygu Abbaso?lu, Uzman, Anadolu ?niversitesi
Duygu Yeni, Doktora ??r., Syracuse ?niversitesi
D?zg?n ?ak?rca, Yrd. Do?. Dr., Batman ?niversitesi
D?zg?n U?ur, Ar. G?r., Dicle ?niversitesi
E. Osman Erdem, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ebru Aykut, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ebru Kongar, Do?. Dr., Dickinson College
Ebru ?st?nda?, Do?. Dr., Brock ?niversitesi
Ece Akten, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Ece Algan, Do?. Dr., California State ?niversitesi
Ece ?ztan, Ar. G?r., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Eda Arduman, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Eda Asl? ?eran, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Eda Erdener, Yrd. Do?. Dr., Bing?l ?niversitesi
Efe Ar?k, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Arel ?niversitesi
Egemen Cevahir, Dr., Marmara ?niversitesi
Egemen Kepek?i, Ar. G?r., ?stanbul ?niversitesi
Ekin Bar?? ?ah, Ar. G?r., ?ankaya ?niversitesi
El?in Aktoprak, Yrd. Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Elif Akbostanc?, Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Elif Ak?al?, ??r. G?r., Kadir Has ?niversitesi
Elif Aysimi Duman, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Elif Bab?l, Yrd. Do?. Dr., Mount Holyoke Koleji
Elif ?evik, Ar. G?r., Bo?azi?i ?niversitesi
Elif Demirkaya A?ar, Ar. G?r., Arel ?niversitesi
Elif Kendir Beraha, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Elif Sandal ?nal, Doktora ??r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Eliya B?y?kkaya, Yrd. Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
Emin Alper, ??r. Gorevlisi, ?stanbul Teknik ?niversitesi
Emine Fi?ek, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Emine ?ncirlio?lu, Prof. Dr., Ba??ms?z Ara?t?rmac?
Emine Me?e, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Emir Benli, Doktora ??r., Luiss ?niversitesi
Emrah Alt?ndi?, Dr., Harvard ?niversitesi
Emrah D?nmez, ??r. G?r., FMV I??k ?niversitesi
Emre ?etin G?rer, Doktora ??r., Villanova ?niversitesi
Emre Kovankaya, Ar. G?r., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Emre ?z?elik, Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi - Kuzey K?br?s
Emre ?zyeti?, Ar. G?r., Mardin Artuklu ?niversitesi
Emre Tansu Keten, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
Emre Zeytino?lu, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Engin Ader, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Engin F?rat, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
Engin K?l??, Dr., Sabanc? ?niversitesi
Engin Sustam, Dr., Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales
Erbatur ?avu?o?lu, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ercan ?en, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Erc?ment ?elik, Do?. Dr., Ba??ms?z
Erda? Aksel, Prof. Dr., Sabanc? ?niversitesi
Erdal Gilgil, Prof.Dr., Akdeniz ?niversitesi
Erdem ?ng?r, Ar. G?r., ?stanbul K?lt?r ?niversitesi
Erdem Y?r?k, Yrd. Do?. Dr., Ko? ?niversitesi
Erdin? Erdem, Doktora ??r., The New School for Social Research
Erdo?an Onur Cerito?lu, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Eren Deniz Tol, Prof. Dr., Mu?la ?niversitesi
Eren K?rm?z?alt?n, Ar. G?r., Gazi ?niversitesi
Eren Payda?, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
Ergin Bulut, Yrd. Do?. Dr., Ko? ?niversitesi
Ergin ?pengin, Dr., Bamberg ?niversitesi
Erg?n ?zg?r, Dr., Louvain Katolik ?niversitesi
Erhan Kele?o?lu, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Erhan ?nl?, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Erhan Yal??nda?, Dr., Masaryk (?ek Cumhuriyeti) ?niversitesi
Erkan Erdil, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Erkin Ba?er, Yrd. Do?. Dr., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Erol Kat?rc?o?lu, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
Erol K?ro?lu, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ersin Asl?t?rk, Dr., Ottawa ?niversitesi
Ertan Ersoy, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Ertu?rul Ahmet Tonak, Prof. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Ertu?rul Uzun, Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Eseng?l Ayy?ld?z, Yrd. Do?. Dr., ?ukurova ?niversitesi
Esin D?zel, ??r. G?r., California San Diego ?niversitesi
Esin G?lsen, Ar. G?r., Mersin ?niversitesi
Esin ?nan, Prof. Dr., FMV I??k ?niversitesi
Esmeray Yo?un, Yrd. Do?. Dr., Toros ?niversitesi
Esra Akbal?k, ??r. G?r., Maltepe ?niversitesi
Esra Akcan, Do?. Dr., Cornell ?niversitesi
Esra Arsan, Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Esra Cesur Tosun, Ar?. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Esra Demir, Dr., Marmara ?niversitesi
Esra Erdem, Prof. Dr., Alice Salomon ?niversitesi
Esra Kaliber, ??r. G?r., ?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi
Esra Mungan, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Esra ?zy?rek, Dr., London School of Economics
Esra Sak?n?, Yrd. Do?. Dr., Maltepe ?niversitesi
Esra Ummak, Doktora ??r., ?ukurova ?niversitesi
Evren Ho?g?r, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Evrim Emir Sayers, ??r. G?r., San Francisco State ?niversitesi
Evrim Karaka?, Doktora ??r., Rennes I ?niversitesi
Eylem ?amuro?lu ???, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Eylem K?l?? O?urlu, Do?. Dr., Y?z?nc? Y?l ?niversitesi
Eylem Kurulgan Demirci, Dr., ?zmir Y?ksek Teknoloji Enstit?s?
Eylem ?zdemir, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Emel Yuvapan, ??r. G?r., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Evren Erlevent Kence, ??r. G?r., Mardin Artuklu ?niversitesi
Evrim Kavcar, Yrd.Do?.Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Ezgi Burgan, Ar. G?r., Mu?la ?niversitesi
Ezgi G?ner, Doktora ??r., Illinois ?niversitesi
Ezgi P?nar, Ar. G?r., ?stanbul ?niversitesi
Ezgi Toplu, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Faruk Alpkaya, ??r. G?r., Ankara ?niversitesi
Fatih ?a?atay Cengiz, Ar. G?r., Ondokuz May?s ?niversitesi
Fatma G?k, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Fatma G?l Karag?z, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Fatma M?ge G??ek, Prof. Dr., Michigan ?niversitesi
Ferda Karag?z, Ar. G?r. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Ferda Keskin, Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Ferdan Ergut, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Feride Aksu Tan?k, Prof. Dr., Ege ?niversitesi
Ferhat Kaya, Doktora ??r., Helsinki ?niversitesi
Feryal Sayg?l?gil, Do?. Dr., Arel ?niversitesi
Feyza Ak Akyol, Do?ent, Galatasaray ?niversitesi
Feyza Ak?nerdem, Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Feyzi ?smail, Dr., Londra ?niversitesi
Figen I??k, ??r. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Fikret Uyar, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Filiz ?zdemir, Yrd. Do?. Dr., Marmara ?niversitesi
Firdevs Selvili, ??r. G?r., Trakya ?niversitesi
Fisun G?ven, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
F?rat ?apan, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
F?rat Erdo?mu?, ??r. G?r., Bah?e?ehir ?niversitesi
Fuat Ercan, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
Fuat ?zdin?, Yrd.Do?. Dr., K?r?kkale ?niversitesi
Fulya Atacan, Prof. Dr., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Fulya Do?ruel, Yrd. Do?. Dr., Gaziantep ?niversitesi
Funda Karapehlivan, Dr., Marmara ?niversitesi
Funda ?enol Cantek, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Funda ?stek, Dr., Londra ?niversitesi
F?sun Ertu?, Dr. (Emekli) , Emekli
F?sun ?stel, Prof. Dr., Galatasaray ?niversitesi
Galip Deniz Alt?nay, Uzman, Mersin ?niversitesi
Gani Ka?ar, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Garip Turun?, Prof. Dr., Bordeaux ?niversitesi
Gaye ?ankaya Eksen, Dr., Galatasaray ?niversitesi
Gaye El?i, ??r. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Gaye Y?lmaz, Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Gazi ?a?lar, Prof. Dr., Siyaset Bilimleri Almanya Hildesheim Y?ksek Okulu
Gen?ay G?rsoy, Prof. Dr., Emekli (?stanbul ?niversitesi)
Gencer ?zcan, Prof. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Gevher G?k?e Acar, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Gizem Bilgin Ayta?, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
G?k?e ?ataloluk, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
G?k?e Metin, Doktora ??r., Bo?azi?i ?niversitesi
G?k?e Yurdakul, Prof. Dr., Humboldt ?niversitesi
G?k?en Ertu?rul, Yrd. Do?. Dr., Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi
G?k?en Y?ld?z, Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
G?khan Yavuz Demir, Do?. Dr, Uluda? ?niversitesi
G?ksel N. Demirer, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
G?n?l Turgut, ??r. G?r., T?rkiye ve Orta Do?u Amme ?daresi Enstit?s?
G?rkem Akg?z, Dr., Hacettepe ?niversitesi
G?zde Aytemur, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
G?zde Burcu Ege, Doktora ??r., Washington ?niversitesi
G?zde Durmu?, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
G?zde ?zdikmenli Demir, Yrd. Do?. Dr., Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi
G?zde Yal??n, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
G?ze Orhon, Yrd. Do?. Dr., Hacettepe ?niversitesi
G?l K?ksal, Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
G?lay K?l??aslan, Ar. G?r., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
G?lay Toks?z, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
G?lay T?rkmen Dervi?o?lu, Doktora ??r., Yale ?niversitesi
G?l?imen Karake?i, ??r. G?r., Essex ?niversitesi
G?l?in Balamir Co?kun, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi
G?l?in Erdi Lelandais, Dr., Centre national de la recherche scientifique
G?l?in Karaba?, Ar. G?r., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
G?ldem ?zata?an, Yrd. Do?. Dr., ?zmir ?leri teknoloji Enstit?s?
G?leng?l Alt?nta?, ??r. G?r., Bah?e?ehir ?niversitesi
G?ler ?nce, Doktora ??r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
G?ler Okman Fi?ek, Prof. Dr., Emekli (Bo?azi?i ?niversitesi)
G?ler ?ktem, , Emekli (Bo?azi?i ?niversitesi)
G?lhan Balsoy, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
G?lhan T?rkay, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
G?l?ah G?len, Doktora ??r., Siena ?niversitesi
G?l?ah Kurt, Yrd. Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
G?lsevim Evsel, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
G?ls?m Depeli, Yrd. Do?. Dr., Hacettepe ?niversitesi
G?ls?n G?venli, Yrd. Do?. Dr., Galatasaray ?niversitesi
G?l?m ?ener, Yrd. Do?. Dr., Arel ?niversitesi
G?nay G?ksu ?zdo?an, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
G?ne? G?m??, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
G?nizi Kartal, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
G?r?a? Tuna, Yrd. Do?.Dr., Tunceli ?niversitesi
G?rel T?z?n, Dr., Emekli (Orta Do?u Teknik ?niversitesi)
G?rkan Maruf M?h??, ??r. G?r., Kadir Has ?niversitesi
G?ven Bak?rezer, Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
G?ven G?rkan ?ztan, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
G?ven G?zeldere, Do?. Dr., Harvard ?niversitesi
G?ven ?ncirlio?lu, Do?. Dr., ?zmir Ekonomi ?niversitesi
G?vent?rk G?rg?l?, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
H. Ege ?zen, Doktora ??r., Binghamton ?niversitesi
H. Esra Ercan, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
H. Ne?e ?zgen, Prof. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
H. P?nar ?eno?uz, Yrd. Do?. Dr., Gaziantep ?niversitesi
Hacer Ansal, Prof. Dr., FMV I??k ?niversitesi
Hafize ?zt?rk T?rkmen, Yrd. Do?. Dr., Akdeniz ?niversitesi
Hakan Altun, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Hakan Ko?ak, Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Hakan Mertcan, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Hakan M?hc?, Prof. Dr., Hacettepe ?niversitesi
Hakan Ongan, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Hakan Y?cel, ??r. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Hakk? A??kal?n, Dr., ?svi?re
Haldun G?lalp, Prof. Dr. (Emekli), Emekli
Haldun Sural, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Hale Bolak, Prof. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Hale Turhan, Y?ksek Lisans ??r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Halil ?brahim Yenig?n, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Ticaret ?niversitesi
Halil Resmi, Prof. Dr., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Halis Ula?, Do?. Dr., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Haluk Baran Bing?l, Doktora ??r., Kennesaw State ?niversitesi
Hamit Bozarslan, Prof. Dr., Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales
Handan ?a?layan, Dr., Ankara ?niversitesi
Handan Salta, Dr., Emekli (?stanbul ?niversitesi)
Handan ?st?nda?, Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Hande G?len, Ar. G?r., Yalova ?niversitesi
Hande G?rses, Yrd. Do?. Dr., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Hande Kaynak, Yrd. Do?. Dr., ?ankaya ?niversitesi
Hanife Aliefendio?lu, Do?. Dr., Do?u Akdeniz ?niversitesi
Hanifi Bar??, Doktora ??r., Aberdeen ?niversitesi
Hanifi Kurt, Yrd. Do?. Dr., Ege ?niversitesi
Hasan Akbulut, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Hasan C?mert, Yrd. Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Hasan ?ahint?rk, ??r. G?r., Okan ?niversitesi
Hatice Kurtulu?, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Hatice Ye?ildal, Yrd. Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Haydar Dar?c?, Doktora ??r., Michigan ?niversitesi
Haydar Durak, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Hazal Azeri, Ar. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Hazal Halavut, Ar. G?r., Bo?azi?i ?niversitesi
Hazel Ba?k?y, Ar. G?r., Ufuk ?niversitesi
Helin Anahit, Dr., Middlesex G?zel Sanatlar ?niversitesi
Hilal Alkan, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul 29 May?s ?niversitesi
Huri ?zdo?an, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
H?lya Adak, Do?. Dr., Sabanc? ?niversitesi
H?lya Da?deviren, Prof. Dr., Hertfordshire ?niversitesi
H?lya Din?er, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
H?lya Do?an, Yrd. Do?. Dr., Bart?n ?niversitesi
H?lya Kendir, Yrd. Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
H?lya Kirmano?lu, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
H?meyra Y?lmaz, Ar. G?r., Dicle ?niversitesi
H?seyin I. ?i?ek, Dr., Friedrich-Alexander ?niversitesi
Ilg?n Erdem, ??r. G?r., New York ?ehir ?niversitesi
I??l ?akan Halilibrahimo?lu, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
I??l ?nal, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
I??n ?nol, Doktora ??r., Viyana ?niversitesi
I??k G?rleyen, Yrd. Do?. Dr., ?zmir Ekonomi ?niversitesi
I??k Tamdo?an, Dr., Centre national de la recherche scientifique
It?r Akdo?an, Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
It?r Erhart, Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
?brahim Akkurt, Prof. Dr. (Emekli)., Emekli
?brahim Bor, Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
?brahim ?. Kabo?lu, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
?brahim Yaman, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
?clal Ay?e K???kk?rca, Yrd. Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
?dil Kaya, Prof. Dr., Galatasaray ?niversitesi
?hsan ?olak, Dr., Columbia ?niversitesi
?lhan K???kayd?n, Yrd. Do?. Dr., Penn State ?niversitesi
?lhan Uzgel, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
?lkay Kara, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
?lkay ?zk?ralpli, ??r. G?r., ?stanbul Arel ?niversitesi
?lkay Y?lmaz, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
?lker Ata?, Dr., Osnabr?ck ?niversitesi
?lker Birbil, Prof. Dr., Sabanc? ?niversitesi
?lker G?khan ?en, Yrd. Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
?lknur Y?ksel Kaptano?lu, Do?. Dr., Hacettepe ?niversitesi
?lyas G?z, Do?. Dr., Ac?badem ?niversitesi
?nci G?kmen, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
?nci ?zkan Kerestecio?lu, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
?nci Solak Akman, Yrd. Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
?pek Demir, Dr., Leicester ?niversitesi
?pek Mer?il, Do?. Dr., Galatasaray ?niversitesi
?pek Seyal?o?lu, ??r. G?r., Bo?azi?i ?niversitesi
?pek T?reli, Yrd. Do?. Dr., McGill ?niversitesi
?pek K. Yosmao?lu, Do?. Dr., Northwestern ?niversitesi
?pek Tan ?elebi, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
?pek Tuvay, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
?pek Y?rekli, Do?. Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
?rem ?a?lar, Yrd. Do?. Dr., ?zye?in ?niversitesi
?rem Kurtsal Steen, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
?rfan A??kg?z, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
?rfan Ero?lu, ??r. G?r., Maltepe ?niversitesi
?rfan Ke?o?lu, Doktora ??rencisi, ?stanbul ?niversitesi
?smail ?iriner, Prof. Dr., Batman ?niversitesi
?smet Ak?a, Do?. Dr., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
?smet Emre I??k, Prof. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
?zge G?nal, Prof. Dr., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
?zzettin ?nder, Prof. Dr., Emekli (?stanbul ?niversitesi)
Jale Yaz?c?, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Janroj Y?lmaz Kele?, ??r. G?r., Middlesex ?niversitesi
Kader Konuk, Prof. Dr., Duisburg-Essen ?niversitesi
Kamil L. Ekinci, Prof. Dr., Boston ?niversitesi
Kas?m Akba?, Yrd. Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Kemal ?nal, Do?. Dr., Gazi ?niversitesi
Kenan ?ay?r, Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Kenan Demirel, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Kerem Eksen, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Kerem Ni?anc?o?lu, Dr., Londra ?niversitesi
Kerem ?ktem, Prof. Dr., Graz ?niversitesi
Kerem ?zel, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Kezban Ay?a Alangoya, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
K?van? Ersoy, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
K?v?lc?m Co?kun, Do?. Dr., Boston ?niversitesi.
K?v?lc?m ?lba??, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
K?v?lc?m Turanl?, Yrd. Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Koray ?al??kan, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Kuban Alt?nel, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Kudret ?obanl?, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Kumru ??lg?n, Ar. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Kumru Toktam??, Do?. Dr., Brooklyn College
Kuvvet Lordo?lu, Prof. Dr., Kocaeli ?niversitesi
K?r?at Aker, Dr., Orta Do?u (Kuzey K?br?s) Teknik ?niversitesi
Lara Fresko, Doktora ??r., Cornell ?niversitesi
Latif Ta?, Dr., Londra ?niversitesi
Latife Aky?z, Yrd. Do?. Dr., D?zce ?niversitesi
Lebriz Ersoy, Dr., K?ln ?niversitesi
Levent K?ker, Prof. Dr., Yak?n Do?u ?niversitesi
Levent ?nsald?, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Leyla Neyzi, Prof. Dr., Sabanc? ?niversitesi
Leyla ?im?ek Rathke, Do?. Dr., Marmara ?niversitesi
L?l?fer K?r?kmez, Yrd. Do?. Dr., Ege ?niversitesi
L?tfiye Bozda?, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi
M. Bar?? G?m??ba?, Yrd. Do?. Dr., Hacettepe ?niversitesi
M. G?rsan ?enalp, Yrd. Do?. Dr., At?l?m ?niversitesi
Mahinur S. Akkaya, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Mahir Tokatl?, Do?. Dr., Bonn ?niversitesi
Mahmut ??nar, ??r. G?r., Bah?e?ehir ?niversitesi
Mahmut Mutman, Prof. Dr., ?stanbul ?ehir ?niversitesi
Makbule ?iriner Onver, Yrd. Do?. Dr., Batman ?niversitesi
Martin van Bruinessen, Prof. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Maya Arakon, Do?. Dr., S?leyman ?ah ?niversitesi
Mehmet Ali K?l??bay, Dr., Emekli (Gazi ?niversitesi)
Mehmet Cengiz Er?in, Prof. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Mehmet E. Karaaslan, Prof. Dr., FMV I??k ?niversitesi
Mehmet Mutlu, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Mehmet Oturan, Prof. Dr., Paris Est ?niversitesi
Mehmet Penpecio?lu, Yrd. Do?. Dr., ?zmir Y?ksek Teknoloji Enstit?s?
Mehmet Rauf Kesici, Yrd. Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Mehmet Ruhi Demiray, Yrd. Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Mehmet ?iray, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Mehmet T?rkay, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
Mehmet U?ur, Prof. Dr., Greenwich ?niversitesi
Mehmet Zencir, Prof. Dr., Pamukkale ?niversitesi
Mehtap Bal?k, Ar. G?r., ?stanbul ?niversitesi
Mehtap Tosun, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Melda Akba?, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Melda Tun?ay, Prof. Dr., Emekli (Marmara ?niversitesi)
Melda Yaman, Do?. Dr., Ondokuz May?s ?niversitesi
Melehat Kutun, Dr., York ?niversitesi
Melek G?regenli, Prof. Dr., Ege ?niversitesi
Melek Zorlu, Ar. G?r., Tunceli ?niversitesi
Melih ?elik, Yrd. Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Melih K?rl?do?, Prof. Dr., Ni?anta?? ?niversitesi
Melike Acar, Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Melike Erg?n, Ara?t?rmac?, ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Melike Kara ?zbek, Doktora ??r., Sorbonne ?niversitesi
Melis Behlil, Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
Melissa Bilal, Dr., Columbia ?niversitesi
Meltem Ah?ska, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Meltem G?rle, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Meltem Toks?z, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Meltem Y?lmaz ?ener, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Meral Akba?, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Meral Akkent, Ara?t?rmac?, Kad?n G?nl?k Ya?am?n? K?lt?rleraras? Ara?. Uluslararas? ?leti?im Merkezi/Almanya
Meral Azizo?lu, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Meral Camc?, Yrd. Do?. Dr., Yeni Y?zy?l ?niversitesi
Mer?l Demirel, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Meral G?rb?z, Yrd. Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Meral Y?lmaz, Uzman, Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Meri? Taylan, Doktora ??r., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Merve Fidan, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Meryem Koray, Prof. Dr., Emekli (Y?ld?z Teknik ?niversitesi)
Mesut Arslan, Ar. G?r., Dicle ?niversitesi
Mesut Keskin, Yrd. Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Mesut Keskin, Doktora ??r., Frankfurt Goethe ?niversitesi
Mesut Ye?en, Prof. Dr., ?stanbul ?ehir ?niversitesi
Mete Pamir, Dr., Ba??ms?z Ara?t?rmac? Kanada/Siyaset Bilimi
Metin Alt?ok, Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Mevl?t Yaprak, Yrd. Do?. Dr., Trakya ?niversitesi
Mihriban ?zba?aran, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Mine Eder, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Mine Gencel Bek, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Murat Birdal, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Murat Biricik, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Murat Cem Meng??, Yrd. Do?. Dr., Seton Hall ?niversitesi
Murat Cemal Yal??ntan, Prof. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Murat Da?l?, Yrd. Do?. Dr., Bilgi ?niversitesi
Murat Emeksiz, Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Murat Germen, ??r. G?r., Sabanc? ?niversitesi
Murat G?lsoy, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Murat K?z?l, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Murat Koyuncu, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Murat ?zbank, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Murat Paker, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Murat Y?lmaz, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Mustafa Abbas Yonga?o?lu, Prof. Dr., Ottawa ?niversitesi
Mustafa Ak??nar, Doktora ??r., Z?rih ?niversitesi
Mustafa Dike?, Prof. Dr., Ecole d'Urbanisme de Paris
Mustafa Kalay, Prof. Dr., Mersin ?niversitesi
Mustafa Kemal Bay?rba?, Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Mustafa Kemal Co?kun, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Mustafa Ko?, Prof. Dr., Ryerson ?niversitesi
Mustafa O. Sinemillo?lu, Yrd. Do?. Dr., Dicle ?niversitesi
Mustafa Sercan, Prof. Dr., Emekli (Abant ?zzet Baysal ?niversitesi)
Mustafa ?ener, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Mustafa Taner G?ren, Prof. Dr. , ?stanbul ?niversitesi
Mustafa Yavas, Doktora ??r., Yale ?niversitesi
Muttalip ?a?layan, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Muzaffer Kaya, Yrd. Do?. Dr., Ni?anta?? ?niversitesi
M?ge Ayan Ceyhan, Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
M?ge ?zman, Prof. Dr, Telecom Ecole de Management
N. Ekrem T?zen, Yrd. Do?. Dr., ?zmir ?niversitesi
N. Gamze Toksoy, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
N.Ceren Salmano?lu, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Naif Bezwan, Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Nalan Erbil, Doktora ??r., Wisconsin Madison ?niversitesi
Naz ?avu?o?lu, Prof. Dr., Emekli (?stanbul ?niversitesi)
Nazan Bedirhano?lu, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Nazan Haydari, Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Nazan ?st?nda?, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Naz?m H. R. Dikba?, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Nazl? ?kten, ??r. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Necat Keskin, Yrd. Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Necati Polat, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Nejla Kurul, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Nejla Osseiran, ??r. G?r., Bo?azi?i ?niversitesi
Nergis Per?inel, Okutman, ?stanbul Teknik ?niversitesi
Nergiz Karda?, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
Nermin Kura, Prof. Dr., Roger Williams ?niversitesi
Nermin Biter, Dr., Ege ?niversitesi
Nermin Sayba??l?, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Ne?'e Bilgin, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ne?e Y?ld?ran, Dr., FMV I??k ?niversitesi
Neslihan Atatimur, Doktora ??r., Wisconsin ?niversitesi
Nesrin Sungur ?akmak, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
Nesrin Tan?, ??r. G?r., Duisburg-Essen ?niversitesi
Nevim Bor?in, Doktora ??r., Bo?azi?i ?niversitesi
Nevra Necipo?lu, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Nezih Erdo?an, Prof. Dr., ?stanbul ?ehir ?niversitesi
Nezir Akye?ilmen, Do?. Dr., Sel?uk ?niversitesi
Nihal Oturan, Dr., Paris-Est ?niversitesi
Nihal Saban, Prof. Dr., Emekli (Marmara ?niversitesi)
Nihan Aksakall?, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Nil Mutluer, Yrd. Do?. Dr., Ni?anta?? ?niversitesi
Nilay Etiler, Prof. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Nilay Kaya, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Nilay ?zok-G?ndo?an, Yrd. Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Nilg?n Bayraktar, Yrd. Do?. Dr., California College of the Arts
Nilg?n ?elebi, Prof. Dr. (Emekli), Emekli
Nilg?n Erdem, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Nilg?n Toker, Prof. Dr., Ege ?niversitesi
Nil?fer G?le, Prof. Dr., Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales
Nisan Kuyucu, Ar. G?r. , Ankara ?niversitesi
Noemi Levy-Aksu, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Nora ?eni, Prof. Dr., Paris-8 ?niversitesi
Nur Bekata Mardin, ??r. G?r., Emekli (Bo?azi?i ?niversitesi)
Nur Bet?l ?elik, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Nuray Erg?ne?, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Nuray Mert, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Nur?in ?leri, Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Nurhak Polat, ??r. G?r., Bremen ?niversitesi
Nurhan Gen, ??r. G?r., Emekli (Y?ld?z Teknik ?niversitesi)
Nuri Ersoy, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Nursel ?ahin, Prof. Dr., Akdeniz ?niversitesi
Nurseli Ye?im S?nb?lo?lu, Doktora ??r., Sussex ?niversitesi
N?ket Esen, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
N?khet Sirman, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Ogeday ?oker, Ar. G?r., ?stanbul ?niversitesi
O?uz Ar?c?, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Ohannes K?l??da??, Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Olcay Aky?ld?z, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Olcay Kunal, Okutman, Galatasaray ?niversitesi
Olcay Yaz?c?, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Olga Selin H?nler, Yrd. Do?. Dr., ?zmir Ekonomi ?niversitesi
Onur A?ar, Doktora ??r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Onur Baysal, Doktora ??r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Onur Bu?ra Kolcu, ??r. G?r., ?stanbul Arel ?niversitesi
Onur G?nay, Doktora ??r., Princeton ?niversitesi
Onur Hamzao?lu, Prof. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Onur Kapdan, Doktora ??r., Kaliforniya ?niversitesi
Onur ?zg?r, Ar. G?r., Tunceli ?niversitesi
Onur Y?ld?r?m, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Onur Y?ld?z, Dr., Yalova ?niversitesi
Orkun Do?an, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Osman Aray, Yrd. Do?. Dr., ?ankaya ?niversitesi
Osman Cen, Dr., Northwestern ?niversitesi
Osman Ero?lu, Yrd. Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Osman ???i, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
Oya K?ymen, Prof. Dr., Emekli (Bo?azi?i ?niversitesi)
Ozan ?a?layan, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Ozan De?er, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Ozan Devrim Yay, Yrd. Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Ozan Er?zden, Prof. Dr., MEF ?niversitesi
Ozan Giray ?ahin, Ar. G?r., Anadolu ?niversitesi
Ozan Kamilo?lu, Ar. G?r., Londra (Birbeck) ?niversitesi
?get ?ktem Tan?r, Prof. Dr. (Emekli), Emekli
?mer Ayg?n, Yrd. Do?. Dr., Galatasaray ?niversitesi
?mer ?elebi, Ar. G?r., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
?mer Faruk Yekde?, Doktora ??r., Bo?azi?i ?niversitesi
?mer Ongun, ??r. G?r., ?zye?in ?niversitesi
?mer Tekdemir, Dr., Westminster ?niversitesi
?mer Turan, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
?m?r Harman?ah, Do?. Dr., ?llinois ?niversitesi
?yk? Potuo?lu Cook, Okutman, Kaliforniya ?niversitesi
?zel Teraman, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
?zer Yers?ren, Ar. G?r., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
?zge Ejder Johnson, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
?zge Ertem, Dr., European University Institute
?zge Korkmaz, Doktora ??r., Michigan ?niversitesi
?zge ?zay, Dr., American ?niversitesi
?zge ?zd?zen, Doktora ??r., Edge Hill ?niversitesi
?zge Sanem ?zate? Gelmez , Dr., Hacettepe ?niversitesi
?zge Yaka, Dr., Fondation Maison des sciences de l'homme
?zge Yalta Yanda?, Dr., Ba??ms?z Ara?t?rmac?
?zgen Yal??n, Ar. G?r. Dr., Adnan Menderes ?niversitesi
?zg?l Ak?nc?, Doktora ??r., British Columbia ?niversitesi
?zg?n Akduran, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
?zg?n E. Topak, Dr., York ?niversitesi
?zg?r Dirim ?zkan, Dr., Ba??ms?z Ara?t?rmac?
?zg?r Ekici, Yrd. Do?. Dr., Hacettepe ?niversitesi
?zg?r G?ndo?an, ??r. G?r., Portsmouth ?niversitesi
?zg?r Martin, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
?zg?r M?ft?o?lu, Yrd. Do?. Dr., Marmara ?niversitesi
?zg?r ?zt?rk, Do?. Dr., Ondokuz May?s ?niversitesi
?zg?r ?nveren, Doktora ??r., Marburg ?niversitesi
?zlem Albayrak, Yrd. Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
?zlem Beyarslan, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi.
?zlem Bi?er, Dr., ?zmir Dokuz Eyl?l ?niversitesi
?zlem Denli, Dr., Okan ?niversitesi
?zlem G??l?, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
?zlem Kaygusuz, Dr., Ankara ?niversitesi
?zlem K?seo?lu ?rnek, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
?zlem ?zkan, Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
?zlem Sava?, Yrd. Do?. Dr., Bilkent ?niversitesi
?zlem ?endeniz, Ar. G?r., I?d?r ?niversitesi.
?znur ?nc?l, Yrd. Do?. Dr., B?lent Ecevit ?niversitesi
?znur Ya?ar Diner, Yrd. Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
Pedriye Mutlu, Ar. G?r., ?stanbul ?niversitesi
Pelin ?etken, Ar. G?r., ?stanbul K?lt?r ?niversitesi
Pelin Yal??no?lu, Yrd. Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
P?nar Bedirhano?lu, Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
P?nar Ecevito?lu, Yrd. Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
P?nar D?nmez, Dr., Central European ?niversitesi
P?nar Kemerli, Dr., Washington and Lee ?niversitesi
P?nar K?l??er, Ar. G?r., Leiden ?niversitesi
P?nar ?nen, ??r. G?r., Okan ?niversitesi
P?nar ?zdemir, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
P?nar Saip, Dr., ?stanbul ?niversitesi
P?nar Yolum, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
R. Orkun G?ner, Ar. G?r., Kadir Has ?niversitesi
Rabia Beyza Candan, Ar. G?r., Anadolu ?niversitesi
Rafet ?evik, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Ramazan Kurt, Ar. G?r., Atat?rk ?niversitesi
Rana G?rb?z, Yrd. Do?. Dr., Gaziantep ?niversitesi
Ra?it T?kel, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Refet Ali Yal??n, Ar. G?r., Bo?azi?i ?niversitesi
Re?it Canbeyli, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Reyda Erg?n, Yrd. Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
Reyhan Tutumlu, ??r. G?r., Sabanc? ?niversitesi
Rezzan Tuncay, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
R?fat Ok?abol, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Robert Reigle, Do?. Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Roza Kamilo?lu, Y?ksek Lisans ??r., Ko? ?niversitesi
Romedi ?elik, Yrd. Do?. Dr., Dicle ?niversitesi
Rukiye Eker ?mero?lu, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
S. Cankat Tanr?verdi, Ar. G?r., ?stanbul ?niversitesi
S. Ula? Bayraktar, Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Saadet Sorgunlu, ??r. G?r., Ata?ehir Meslek Y?ksek Okulu
Sakine ?il, Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Saladdin Ahmed, Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Salih Can A??ks?z, Yrd. Do?. Dr., Arizona ?niversitesi
Saliha Paker, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Samim Akg?n?l, Prof. Dr., Strasbourg ?niversitesi
Sarphan Uzuno?lu, ??r. G?r., Kadir Has ?niversitesi
Sava? ?oban, Dr., Ba??ms?z Ara?t?rmac?
Sava? Dede, Ar. G?r., Tunceli ?niversitesi
Sava? Erg?l, Dr., Hacettepe ?niversitesi
Sayg?n Salgirli, Yrd. Do?. Dr., British Columbia ?niversitesi
Sebahattin ?en, Doktora ??r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Se?il Da?ta?, Yrd. Do?. Dr., Waterloo ?niversitesi
Se?il Do?u?, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Se?il Ercan, Ar. G?r., Marmara ?niversitesi
Se?kin Ayd?n, Do?. Dr., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Se?kin ?zsoy, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Se?kin Sertdemir ?zdemir, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Seda Altu?, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Seda Saluk, Ar. G?r., University of Massachusetts Amherst
Sedat Ya?c?o?lu, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
Sedef Arat-Ko?, Do?. Dr., Ryerson ?niversitesi
Sefa Feza Arslan, Prof. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Seher ?en, Yrd. Do?. Dr., ?zmir Ekonomi ?niversitesi
Sel?uk Ertekin, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Selda Alt?nok, Ar. G?r., Yalova ?niversitesi
Selda ?nd?l, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
Selda ?en, Ar.G?r., Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi
Selfet Duran, Ar. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Selim Badur, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Selim ?akmakl?, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Selim Ey?bo?lu, Prof.Dr., Bah?e?ehir ?niversitesi
Selim Temo, Yrd. Do?. Dr. , Mardin Artuklu ?niversitesi
Selime G?zelsar?, Do?. Dr., Abant ?zzet Baysal ?niversitesi
Sema Bayraktar, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Sema Erder, Prof. Dr. (Emekli), Emekli
Semih Bilgen, Prof. Dr., Yeditepe ?niversitesi
Semih Sava?al , Doktora ??r., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Semra Horuz, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Sema Sakarya, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Semra Somersan, Do?. Dr., Bilgi ?niversitesi
Senem Aslan, Yrd. Do?. Dr., Bates College
Senem Timuro?lu, ??r. G?r., ?zye?in ?niversitesi
Senem Y?ld?z, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Serap A. Kayatekin, Do?. Dr., The American College of Thessaloniki
Serap ?zer, Do?. Dr., ?stanbul ?ehir ?niversitesi
Serap Sar?ta?, Ar. G?r., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Sercan K?yak, Ar. G?r., Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi
Serdar Altok, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Serdar Ay, Doktora ??r., Institut national des langues et civilisations orientales
Serdar Ba??etin, Ar. G?r., Erzincan ?niversitesi
Serdar ?ag?rga, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Serdar M. De?irmencio?lu, Prof. Dr., Do?u? ?niversitesi
Serdar Tekin, Yrd. Do?. Dr., Ege ?niversitesi
Serhan G?l, Ar. G?r., Adnan Menderes ?niversitesi
Serkan Delice, Dr., Londra G?zel Sanatlar ?niversitesi
Serkan G?nay, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Serkan Ta?kent, Ar. G?r., Sakarya ?niversitesi
Serra Hakyemez, Doktora ??r., Johns Hopkins ?niversitesi
Sertan Batur, Doktora ??r., Viyana ?niversitesi
Seval G?len, Ar. G?r., Bo?azi?i ?niversitesi
Sevda Bulduk, Do?. Dr., ?stanbul Bilim ?niversitesi
Sevgi Adak, Yrd. Do?. Dr., A?a Han ?niversitesi
Sevgi U?an ?ubuk?u, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Sevi Bayraktar, Doktora ??r., Kaliforniya ?niversitesi
Sevilay ?elenk, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Sevin? Peker, Yrd. Do?. Dr., Arel ?niversitesi
Seyhan ?aml?g?ney, Uzman, Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Sezai Ozan Zeybek, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Sezen ?ilengir, Ar. G?r., ?stanbul ?niversitesi
Sharo ?. Garip, Yrd. Do?. Dr., Y?z?nc? Y?l ?niversitesi
S?rma Bilge, Do?. Dr., Montreal ?niversitesi
Sibel Bekiro?lu, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Sibel Irz?k, Prof. Dr., Sabanc? ?niversitesi
Sibel ?zbudun, Do?. Dr., Yeditepe ?niversitesi
Sibel ?zekmek?i, Prof. Dr., Emekli (?stanbul ?niversitesi)
Sibel Yard?mc?, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Simge Hough, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Simten Co?ar, Prof. Dr., Hacettepe ?niversitesi
Sinan Aslan, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Sinan Erens?, Doktora ??r., Minnesota ?niversitesi
Sinan Y?ld?rmaz, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Sinem Adar, Dr., G?ttingen ?niversitesi
Sinem Arslan, Ar. G?r., Essex ?niversitesi
Sinem Ayd?nl?, Ar. G?r., Bah?e?ehir ?niversitesi
Sinem ?nem U?kan, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
Sinem Se?er, Ar. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Sinan Birdal, Yrd. Do?. Dr., FMV I??k ?niversitesi
Siyave? Azeri, Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Solmaz Bunulday, Do?. Dr., ?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi
Sonja Galler, ??r. G?r., Dicle ?niversitesi
S?nmez Alvano?lu, Doktora ??r., ?stanbul ?niversitesi
Stefo Benlisoy, Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Suncem Ko?er, Yrd. Do?. Dr., Kadir Has ?niversitesi
Suzan Bayhan, Dr., Helsinki ?niversitesi
Suzan Yaz?c?, Yrd. Do?. Dr., Akdeniz ?niversitesi
S?leyman K?z?l, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
S?leyman Ulut?rk, Do?. Dr., Akdeniz ?niversitesi
S?mercan Bozkurt, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
S?reyya Karacabey, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
S?reyya Topalo?lu, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
?adiye Can G?l, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
?ahika Y?ksel, Prof. Dr., Emekli (?stanbul ?niversitesi)
?ebnem Bahad?r, Dr., Mainz ?niversitesi
?ebnem Korur Fincanc?, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
?ebnem O?uz, Do?. Dr., Ba?kent ?niversitesi
?ebnem Yal?nay, Prof. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
?emsa ?zar, Prof. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
?enay ??nar, Doktora ??r., Bo?azi?i ?niversitesi
?ennur ?zdemir, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
?eref Kavak, Doktora ??r., Keele ?niversitesi
?ule Akk?se Ayd?n, Prof. Dr., Uluda? ?niversitesi
?ule ?nsel Ekici, Do?.Dr., Do?u? ?niversitesi
??kran ?avdar, Dr., ?stanbul Teknik ?niversitesi
??kr? Aslan, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
??kr? Boylu, Prof. Dr., ?zmir ?niversitesi
??kr? Il?cak, Dr.,
T. Deniz Erkmen, Yrd. Do?. Dr., ?zye?in ?niversitesi
Taha Karaman, Prof. Dr., Akdeniz ?niversitesi
Tahsin S???t, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Tahsin Ye?ildere, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Taner G?ren, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Taner ?zbenli, Prof. Dr., Ondokuz May?s ?niversitesi
Tansel Korkmaz, Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Tayfun Kahraman, ??r. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Taylan Acar, ??r. G?r., Wisconsin ?niversitesi
Taylan Banguo?lu, Ar?. G?r., Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi
Taylan Ko?, Yrd. Do?. Dr., ?ukurova ?niversitesi
Taylan ?ahan Tarhan, Doktora ??r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Tebess?m Y?lmaz, Doktora ??r., ?stanbul ?niversitesi
Teoman Pamuk?u, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Teoman Tekk?ko?lu, Yrd. Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Tezcan Durna, Do?. Dr., Ankara ?niversitesi
Tijen Tunal?, Dr., University of New Mexico
Timur Delahaye, Dr., Stokholm ?niversitesi
Tolga Hepdin?ler, Yrd. Do?. Dr., Bah?e?ehir ?niversitesi
Tolga T?ren, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Tuba Ak?nc?lar, ??r. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Tuba Demirci-Y?lmaz, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi
Tuba ?nal ?eki?, Do?. Dr., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Tuba K?yan, Yrd. Do?., Y?ld?z Teknik ?niversitesi
Tu?ba ?zcan, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Tu?ba Y?ld?r?m, Doktora ??r., Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales
Tu??e ?etin, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Tu??e Ellialt?-K?se, Doktora ??r., Pennsylvania ?niversitesi
Tu??e Er?etin, Doktora ??r., Bilgi ?niversitesi
Tu?rul ?lter, Do?. Dr., Do?u Akdeniz ?niversitesi
Tuna Alt?nel, Do?. Dr., Lyon I ?niversitesi
Tuna Co?kun, Ar. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Tuna Kuyucu, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Turan Keskin, Ar. G?r., Van Y?z?nc? Y?l ?niversitesi
Turgay Kurultay, Prof. Dr., Ya?ar ?niversitesi
T?lay Erkan, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
T?rkan Yosun, Doktora ??r., Sabanc? ?niversitesi
U?ur Aker, Prof. Dr., Emekli (Hiram College)
U?ur ?etin, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
U?ur Kara, Yrd. Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
?lker S?zen, Ar. G?r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
?lk? Ay, Ar. G?r., Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi
?lk? Do?anay, Prof. Dr., Ankara ?niversitesi
?lk? G?ney, Dr., Abant ?zzet Baysal ?niversitesi
?mit Ak?ay, Do?. Dr., Ba??ms?z Ara?t?rmac?
?mit Bi?er, Prof. Dr., Kocaeli ?niversitesi
?mit ?etin, ??r. G?r., Westminster ?niversitesi
?mran Roda Suva?c?, Okutman, Hakkari ?niversitesi
Umut Azak, Yrd. Do?. Dr., Okan ?niversitesi
Umut Bozkurt, Yrd. Do?. Dr., Do?u Akdeniz ?niversitesi
Umut ?ah, ??r. G?r., ?stanbul Arel ?niversitesi
Umut T?may Arslan, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Umut Y?ld?r?m, Dr.,
Uraz Ayd?n, Dr., Marmara ?niversitesi
Vedat Toprak, Ar. G?r., Anadolu ?niversitesi
Veli Deniz, Prof. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Veli Murat, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Veli Polat, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Veli Yad?rg?, Dr., Londra ?niversitesi
Verda ?rti?, Do?. Dr., Galatasaray ?niversitesi
Veysi Alt?nta?, Ar. G?r., ?stanbul Teknik ?niversitesi
Vildan Se?kiner, Doktora ??r., Ludwig Maximilian ?niversitesi
Volkan ??dam, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Welat Zeydanl?o?lu, Dr., Kurdish Studies Journal
Will Day, ??r. G?r., Bilkent ?niversitesi
Y. Kerem Aslan, Doktora ??r., ?stanbul ?niversitesi
Yahya M. Madra, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Yak?n Ert?rk, Prof. Dr., Emekli (Orta Do?u Teknik ?niversitesi)
Yasemin Acar, Dr., ?zye?in ?niversitesi
Yasemin Ak??, Ar?. G?r., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Yasemin Bulut, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Yasemin ?nceo?lu, Prof. Dr., Galatasaray ?niversitesi
Yasemin Karaca, Yrd. Do?. Dr., Mersin ?niversitesi
Yasemin Oral, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Yasemin ?zg?n, Do?. Dr., Anadolu ?niversitesi
Yasin Bedir, Ar. G?r., Dicle ?niversitesi
Yasin Ceylan, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi
Yasin Durak, Ar. G?r., Ankara ?niversitesi
Yavuz Ya?ar, Do?. Dr., Denver ?niversitesi
Yekbun Ad?g?zel, Do?. Dr., ?stanbul Kemerburgaz ?niversitesi
Ye?im Edis ?ahin, Prof. Dr., Dokuz Eyl?l ?niversitesi
Ye?im Yaprak Y?ld?z, Doktora ??r., Cambridge ?niversitesi
Y?ld?r?m ?ent?rk, Do?. Dr., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Y?ld?z Silier, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Y?lmaz ?zdil, Yrd. Do?. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Y?lmaz Turgut, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Yonca Demir, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Yonca G?ne? Y?cel, Dr., Mimar Sinan ?niversitesi
Yonca ?zdemir, Yrd. Do?. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi - Kuzey K?br?s
Y?r?k Kurtaran, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Y?cel Candemir, Prof. Dr., Emekli (?stanbul Teknik ?niversitesi)
Y?cel Demirer, Do?. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Y?cel Yemez, Do?. Dr., Ko? ?niversitesi
Y?ksel Tar?m, Ar. G?r., Hacettepe ?niversitesi
Y?ksel Ta?k?n, Prof. Dr., Marmara ?niversitesi
Z. Gizem Say?n, Ar. G?r., Kadir Has ?niversitesi
Z. T?l Akbal S?alp, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Zafer Demir, Ar. G?r., Luxemburg ?niversitesi
Zafer Yenal, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Zafer Yilmaz, Dr., Ankara ?niversitesi
Zafer Y?r?k, Yrd. Do?. Dr., ?zmir Ekonomi ?niversitesi
Zehra K?l?n?, Ar. G?r., Dicle ?niversitesi
Zeki Ertu?, Prof. Dr., Akdeniz ?niversitesi
Zeki Kanay, Yrd. Do?. Dr., Dicle ?niversitesi
Zekiye Sar?kartal, Prof. Dr., Mardin Artuklu ?niversitesi
Zelal Ekinci, Prof. Dr., Kocaeli ?niversitesi
Zeliha Hac?muratlar, Yrd. Do?. Dr., ?zye?in ?niversitesi
Zerrin ?ren Boynudelik, Dr., ?stanbul ?niversitesi
Zerrin Kurto?lu, Prof. Dr., Ege ?niversitesi
Zerrin ?zlem Biner, Dr., Cambridge ?niversitesi
Zeynep Ar?kan, Ar. G?r., Bo?azi?i ?niversitesi
Zeynep Altok, ??r. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Zeynep ?atay, Yrd. Do?. Dr., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Zeynep Dadak, Dr., Kadir Has ?niversitesi
Zeynep Direk, Prof. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Zeynep Gambetti, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Zeynep G?nen, Dr., Beykent ?niversitesi
Zeynep G?ney, ??r. G?r., Fatih Sultan Mehmet Vak?f ?niversitesi
Zeynep Kadirbeyo?lu, Yrd. Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Zeynep Ka?l?, Doktora ??r., Washington ?niversitesi
Zeynep K?v?lc?m, Do?. Dr., ?stanbul ?niversitesi
Zeynep Korkman, Yrd. Do?. Dr., Arizona ?niversitesi
Zeynep K???k, Doktora ??r., ?stanbul ?niversitesi
Zeynep ?zkazan?, Doktora ??r., Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi
Zeynep Sava???n, Ar. G?r., Galatasaray ?niversitesi
Zeynep Song?len ?nan?, Doktora ??r., Paris I Sorbonne ?niversitesi
Zeynep U?ur, Doktora ??r., Ecole des hautes ?tudes en sciences sociales
Zeynep Uysal, Do?. Dr., Bo?azi?i ?niversitesi
Zeynep Varol, Ar. G?r., Ege ?niversitesi
Zeynep Yelce, Dr., Sabanc? ?niversitesi
Zeynep Ye?im G?k?e, Ar. G?r., ?stanbul Bilgi ?niversitesi
Zeyno Pek?nl?, ??r. G?r., ?stanbul K?lt?r ?niversitesi
Zuhal Toker, Prof. Dr., Dicle ?niversitesi
Z?beyit G?n, Yrd. Do?. Dr., Gediz ?niversitesi
Z?leyha ?olak, ??r. G?r., Columbia ?niversitesi
Z?lf? A??k, Prof. Dr., Orta Do?u Teknik ?niversitesi

Bildiriyi imzalayan 1128 akademisyenin ?niversitelere da??l?m?

Y?K AC?L TOPLANDI

Skandal bildiri ?zerine Y?ksek??retim Kurulu (Y?K) harekete ge?ti. Acilen toplanan Y?K'ten ?u a??klama yap?ld?:

"Bir grup akademisyen taraf?ndan yay?mlanan devletimizin, G?neydo?u'da s?rmekte olan ter?re kar?? m?cadelesini 'katliam ve k?y?m' olarak niteleyen bildiri, t?m akademi camias?n? zan alt?nda b?rakmaktad?r. Ter?re destek veren ki?inin mesle?i ve stat?s? hi?bir demokratik ?lkede ki?iye imtiyaz sa?lamaz, ter?re destek?ili?i hi?bir ?ekilde hafife al?namaz. Ter?re destek veren bu bildiri, akademik ?zg?rl?k ile ba?da?t?r?lamaz. Vatanda?lar?m?z?n g?venli?ini sa?lamak devletin en temel g?revidir. Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk ?er?evesinde gere?i yap?lacakt?r. Rekt?rlerimiz ve ?niversiteleraras? Kurul ile bu konuyu g?r??mek ?zere toplanaca??z."

ADALET PLATFORMU SU? DUYURUSU YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Skandal bildiri kamuoyundan da b?y?k tepki ald?. Sivil toplum kurulu?lar?ndan Adalet Platformu, savc?l??a su? duyurusunda bulunarak skandal bildiriye imza atan akademisyenler hakk?nda derhal bir soru?turma ba?lat?lmas?n? ve dava a??larak cezaland?r?lmalar?n? talep etmeye haz?rland???n? bildirdi.
B?R ?S?M B?LD?R?DEN ?MZASINI ?EKT?

13.01.2016 12:52 Sel?uk ?niversitesi (S?) ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Uluslararas? ?li?kiler B?l?m? ??retim ?yesi Do?. Dr. Nezir Akye?ilmen, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin bildirisine verdi?i deste?i, bar??a hizmet etmedi?i i?in geri ?ekti.

Akye?ilmen, AA muhabirine yapt??? a??klamada, bar?? faaliyetlerine destek veren ve bu y?nde akademik ?al??malarda bulunan bir bilim insan? olarak "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi" platformuna ilk etapta destek verdi?ini s?yledi.

"DESTE??M? GER? ?EKM?? BULUNUYORUM"

Bildiri metnini dikkatle incelemedi?ine dikkati ?eken Akye?ilmen, "Bildirinin tek tarafl?, bar??a hizmet etmeyen bir anlay?? i?erisinde oldu?unu sonradan fark ettim. Yay?mlanan bildiri dilinin de tek tarafl?, d??lay?c? ve ?tekile?tirici oldu?u anla??lm??t?r. B?yle bir ifadenin bar??a hizmet etmeyece?i ortadad?r. Bar??? tersine g?t?recek, kutupla?maya neden olan bu platformun ifadelerine kat?lm?yorum. Listede isminin ??kar?lmas? i?in platforma g?nderdi?im e-mail gece saat 23.57 itibar?yla sonu?land?. Deste?imi resmen geri ?ekmi? bulunuyorum" diye konu?tu.

Hakk?n ?iddetle al?namayaca??n? belirten Akye?ilmen, ??yle konu?tu:

"Son 30 y?lda K?rt sorunu ?iddetle ??z?lememi?tir. Son ?? y?ll?k bar?? s?recinin ?lkeye katt??? huzur ve istikrar g?steriyor ki s?rd?r?lebilir bir bar???n toplum olarak bize kazand?raca?? ?ok ?ey vard?r. D?nyadaki ?rnekleri de g?stermi?tir ki eninde sonunda bu t?r sorunlar bar????l y?ntemlerle ??z?lebilmektedir ve ??z?lmelidir. Bar?? ve ?iddet tek tarafl? olmaz, bu nedenle kullan?lan dil de tek tarafl?, d??lay?c? ve ?tekile?tirici olmamal?. B?yle bir dilin bar??a hizmet etmeyece?ini, tersine kutupla?maya hizmet edece?ini d???nd???m i?in yararl? bulmuyorum."
9 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

13.01.2016 15:30 Kandil'de kaleme al?nabilecek bir bildiriye imza atan bin 128 akedemisyene kar?? tepkiler ??? gibi b?y?yor. OM?​ ve A?B?​'de 9 akademisyen​ hakk?nda soru?turma a??l?rken, Bah?e?ehir ?niversitesi Senatosu sert bir bildiri yay?nlad?. Ter?r ?rg?t?ne a??k destek veren bu bildiriyi okumadan imza att???n? belirten bir?ok ??retim g?revlisinin ise imzas?n? ?ekece?i ??renildi.

Do?u ve G?neydo?u'da adeta ?zerklik isyan? ba?latmas?, sivilleri bile vurmaktan ka??nmayan PKK'ya y?nelik ba?lat?lan operasyonlar baz? akademisyenleri harekete ge?irdi. T?rkiye'nin bir?ok ?niversitesiden ve yurtd???ndan bin 128 akademisyenin imza att??? skandal bildiriye kar?? meslekta?lar? ve STK'lardan tepki geldi.

OM?ve A?B?'de 9 akademisyene soru?turma

Samsun Ondokuz May?s ?niversitesi (OM?) Rekt?rl???, 'Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi' bildirisinde imzas? bulunan 6 ??retim ?yesi hakk?nda soru?turma ba?latt?. Soru?turmac?n?n verece?i karar do?rultusunda, soru?turman?n sonucuna g?re gerekli i?lemlerin yap?laca?? a??kland?.

Abant ?zzet Baysal ?niversitesi (A?B?) Rekt?r? Prof. Dr. Hayri Co?kun, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?mlad??? bildiride imzas? bulunan 3 akademisyen hakk?nda soru?turma ba?latt?klar?n? belirtti.

Do?u ve G?neydo?u'da adeta ?zerklik isyani ba?latmas?, sivilleri bile vurmaktan ka??nmayan PKK'ya y?nelik ba?lat?lan operasyonlar baz? akademisyenleri harekete ge?irdi. T?rkiye'nin bir?ok ?niversitesiden ve yurtd???ndan bin 128 akademisyen, skandal bir bildiriyle devleti itham etti. ?stanbul ve Ankara'da bas?n toplant?s?yla ihaneti duyurdular.Sivilleri bile vurmaktan ka??nmayan PKK'ya y?nelik ba?lat?lan operasyonlar s?rerken, ter?r ?rg?t? ve uzant?s? HDP gerilimi t?rmand?rmak i?in ?abal?yor. PKK'n?n hendek ve barikatlar?n? kald?rmak, b?lgede yeniden devlet otoritesini sa?lamak i?in ba?lat?lan operasyonlar ter?r ?rg?t? PKK ve HDP yanda?? siyasiler, gazeteciler ve akademisyenler taraf?ndan 'katliam' olarak lanse ediliyor. Son olarak kendilerine 'Bar?? ??in Akademisyenler' ad?n? veren bir grup akademisyen devleti katliam yapmakla itham eden skandal bir bildiriye imza att?.

Bah?e?ehir'den bilim dersi

Bah?e?ehir ?niversitesi Senatosu ise "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?nlad??? bildiride yer alan ifadeleri kabul etmenin m?mk?n olmad???n? bildirdi. Senatodan yap?lan a??klamada, t?m d?nyada ?niversitelerin bilimin ?retildi?i, ??retildi?i, insan haklar?n?n savunuldu?u ve ayd?nlanman?n ?nc?s? olan kurumlar oldu?u belirtildi. A??klamada, T?rkiye'de ve d?nyada insanlar?n ya?ad??? t?m ac?larla, ?zelde ?lkedeki ter?r ve sonu?lar?n?n, y?reklerini yakt??? aktar?ld?.

K?rklareli ?niversitesi (KL?) Rekt?r? Prof. Dr. Mustafa Ayka? ise "Akademik ?zg?rl?k ter?r? savunmak i?in kullan?lamaz" dedi. Kendilerini bu ?lkenin akademisyen ve ara?t?rmac?lar? olarak tan?mlayan bir grup ??retim eleman?n?n, T?rkiye Cumhuriyeti'ni, vatanda?lar?n? a?l??a ve susuzlu?a mahkum etmekle, yerle?im yerlerine a??r silahlarla sald?rmakla, anayasal ve uluslararas? hukuku ihmal etmekle, taamm?den k?y?m ve katliam yapmakla su?lad???n? ifade eden Ayka?, ter?r?n hi?bir bi?imde savunulamayaca??n? kaydetti.

ERDO?AN'DAN TEPK?

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, PKK'ya y?nelik operasyonlar? 'katliam' olarak niteleyen bildiriye imza atan akademisyenlere tepki g?sterdi. Erdo?an, "S?zde ayd?n m?sveddeleri. Siz ayd?n de?il, karanl?ks?n?z" diye konu?tu.Do?u ve G?neydo?u'da ?zerklik ad? alt?nda isyan ba?latan, sivilleri bile vurmaktan ka??nmayan PKK'ya y?nelik operasyonlar?, s?zde akademisyenler katliam olarak nitelemesini a??r ifadelerle ele?tiren Erdo?an "Ey ayd?n m?sveddeleri siz karanl?ks?n?z, karanl?k" dedi.

Erdo?an'?n konu?mas?ndan ?ne ??kan ba?l?klar ??yle:

"Karanl?k ayd?n m?sveddeleri"

"T?rkiye'nin K?rt vatanda?lar?yla hi?bir sorunu yoktur. Yani, T?rkiye'de 'K?rt sorunu' diye bir mesele yoktur. Her kesim gibi K?rt karde?lerimizin kendilerine, ya?ad?klar? yerlere mahsus s?k?nt?lar? olabilir. Bunlar? oturur, kendileriyle konu?ur, ??zeriz. Bug?n T?rkiye'nin sorunu d?nyada pek ?ok ?lkenin de bizar oldu?u ter?r sorunudur, K?rt sorunu de?ildir. Kendimizi aldatmayal?m. Bunu ?ok iyi anlatmam?z laz?m. Ama bu ayd?n m?sveddeleri, ne yaz?k ki kalk?p devletin bir katliam yapt???ndan bahsediyor. Ey ayd?n m?sveddeleri siz karanl?ks?n?z, karanl?k. Ayd?n falan de?ilsiniz. Sizler ne G?neydo?u'yu, ne Do?u'yu buralar?n adresini bilemeyecek kadar karanl?ks?n?z ve cahilsiniz. Ama oralar? bizler kendi evimizin yolu, adresi gibi ?ok iyi biliriz."

"T?rkiye'ye gelip g?rs?nler"
best-tag-heuer-replica-watches.swisstimes.biz best tag heuer replica watches
"S?zde akademisyenler bildirisine imza atan, isimleri bizden ama zihinleri bize yabanc? tipleri bir kenara b?rak?yorum. Sizden de ?imdi bu konuda ?zellikle bir gayret istiyorum. Bu ?ekilde d???nen yabanc? akademisyenlere benim bir teklifim var, ben kendilerini T?rkiye'ye davet ediyorum. Buyursunlar T?rkiye'ye gelsinler, ?yle kuru kuruya imza atmakla olmaz. Gel T?rkiye'ye. A'dan Z'ye G?neydo?u'da, Do?u'da b?t?n bu b?lgelerde ne oluyor, ne bitiyor bunlar? m?dellel olarak biz kendilerine anlatmaya haz?r?z."

Ba?bakan Yard?mc?s? Tu?rul T?rke? de akademisyenlerin tepki g?sterdi. T?rke?, bildiriye ili?kin "Bilgisi olmadan bildiri yay?nlamak akademisyenlere yak??m?yor. Onlara sadece Allah ak?l fikir versin demek gerekiyor" dedi.

CHP sahip ??kt?

Parlamentoda d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda Cumhurba?kan? Erdo?an'?n bir bildiriye imza atan akademisyenlere y?nelik s?zlerini ele?tiren CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sezgin Tanr?kulu, akademisyenlerin yapt??? ?a?r?n?n yan?nda olduklar?n? a??klad?.

PKK'ya destek veren bildiriden imzalar?n? geri ?ektiler

Sel?uk ?niversitesi (S?) ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Uluslararas? ?li?kiler B?l?m? ??retim ?yesi Do?. Dr. Nezir Akye?ilmen, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin bildirisine verdi?i deste?i, bar??a hizmet etmedi?i i?in geri ?ekti. Ter?r ?rg?t?ne a??k destek veren bu bildiriyi okumadan imza att???n? belirten bir?ok ??retim g?revlisinin de imzas?n? ?ekece?ini ba?ta Bo?azi?i, Bilgi, Sabanc? ve Ko? olmak ?zere ilgili ?niversite y?netimlerine bildirdikleri ??renildi.

Y?K harekete ge?ti

Y?K bin 128 akademisyen i?in harekete ge?tiY?K taraf?ndan, d?n bir grup akademisyenin ter?re destek veren bildirisinin, akademik ?zg?rl?k ile ba?da?t?r?lamayaca?? vurgulanarak, hukuk ?er?evesinde gere?inin yap?laca?? a??kland?.
TEPK?LER B?Y?YOR: 8 AKADEM?SYENE SORU?TURMA A?ILDI

14.01.2016 07:59 PKK ter?r?yle m?cadele edilmesine tepki i?in bildiri yay?nlayan 1128 akademisyene kar?? savc?l?klar harekete ge?ti. Samsun, Kayseri ve Bart?n'da ikisi profes?r 8 akademisyen hakk?nda ?ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak' gerek?esiyle resen soru?turma ba?lat?ld?.

KAYSER? CUMHUR?YET BA?SAVCILI?I'NDAN 1 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Kayseri Cumhuriyet Ba?savc?l???, Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi'nin bildirisinde imzas? bulunan Abdullah G?l ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. B?lent Tanju hakk?nda resen soru?turma ba?latt???n? bildirdi. Ba?savc?l?k, soru?turmaya gerek?e olarak TCK'n?n 216. maddesindeki ?halk? kin ve d??manl??a tahrik ve a?a??lama' ile 301. maddesindeki ?T?rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlar?n? alenen a?a??lama' su?lar?n? g?sterdi.

BARTIN CUMHUR?YET BA?SAVCILI?I'NDAN 1 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Bart?n Cumhuriyet Ba?savc?l???, imzac?lardan Bart?n ?niversitesi Antropoloji B?l?m Ba?kan? Yrd. Do?. Dr. H?lya Do?an hakk?nda TCK 301 kapsam?nda "T?rk milletini, cumhuriyeti ve T?rkiye B?y?k Millet Meclisi'ni alenen a?a??lama, ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" gerek?esiyle soru?turma ba?latt?. Do?an'?n bir g?n i?erisinde savc?l??a giderek ifade vermemesi halinde ise zorla ifadeye g?t?r?lece?i kaydedildi.

SAMSUN'DA 6 AKADEM?SYEN'E SORU?TURMA

Samsun Ondokuz May?s ?niversitesi'nden 6 akademisyene soru?turma a??ld?. O isimler ??yle: Prof. Dr. Taner ?zbenli, Do?. Dr. Canani Kaygusuz, Do?. Dr. Melda Yaman, Do?. Dr. ?zg?r ?zt?rk, Dr. Ali R?za G?ngen, ara?t?rma g?revlisi Fatih ?a?atay Cengiz.

CEMAAT MEDYASINDAN B?LD?R?YE DESTEK ERDO?AN'A NEFRET!

?te yandan cemaat medyas? ise geli?meleri akademisyenleri destekler i?erikle verdi. Zaman gazetesinde bug?n (14 Ocak) "8 akademisyene ter?r soru?turmas? a??ld?: Savc?lar da harekete ge?ti" ba?l???yla ve S?leyman Kayhan imzas?yla yay?nlanan haberde ?u ifadeler kullan?ld?:

"Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n ter?r ve soka?a ??kma yasa??na tepki g?steren 1.128 akademisyeni ?Ayd?n de?il karanl?ks?n?z? diye ele?tirmesinin ard?ndan savc?l?klar harekete ge?ti. ?te yandan Bar?? ??in akademisyenler ?nisiyatifi, 11 Ocak'ta ?Bizler bu su?a ortak olmuyoruz' ba?l?kl? bir bildiri a??klam??t?. Soka?a ??kma yasaklar?na ve insan haklar? ihlallerine tepki g?sterilen bildiriye 1.128 akademisyen imza atm??t?. Bu bildiriye y?nelik Erdo?an'?n ?Ayd?n m?sveddeleri, karanl?ks?n?z.? s?zlerinden sonra ?niversiteler kar??t?. ?lk ?nce Y?ksek??retim Kurulu (Y?K) taraf?ndan ?Gere?ini yapaca??z.? a??klamas? yap?larak, akademisyenlere g?zda?? verildi. Bunu, Sedat Peker'in ?l?m tehditleri takip etti. Arkas?ndan bir?ok ?niversitenin kar?? bildirisi geldi. ?Akademik ihanete ge?it yok.? gibi a??r ifadeler kullan?lan bildirilerin yan? s?ra 1.128 akademisyen i?in savc?l??a su? duyurusunda da bulunuldu. Son olarak savc?l?klar harekete ge?ti."

(Abdullah Harun / kontrgerilla.com)
D?ZCE ?N?VERS?TES? O AKADEM?SYEN?N G?REV?NE SON VERD?

14.01.2016 13:27 D?zce ?niversitesi Fen Edebiyat Fak?ltesi Sosyoloji B?l?m? ??retim ?yesi Do?. Dr. Latife Aky?z, 'Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi' taraf?ndan yay?nlanan bildiriye imza att??? gerek?esiyle g?revinden uzakla?t?r?ld?. D?zce ?niversitesi Rekt?rl???, yay?nlad??? a??klamada bildiriye imza veren ??retim ?yesi hakk?nda soru?turma ba?lat?ld???n? ve soru?turma s?resince uzakla?t?rma tedbiri uygulanaca??n? belirtti. A??klamada "Y?ksek??retim Kurumlar? Y?netici, ??retim Eleman? ve Memurlar? Disiplin Y?netmeli?inin 26.Maddesine dayal? olarak soru?turma s?resince g?revinin ba??nda kalmas?nda sak?nca g?r?ld???nden, ilgili hakk?nda g?revden uzakla?t?rma tedbirinin uygulanmas?na karar verilmi?tir. D?zce ?niversitesi olarak, Vatan?m?z?n birlik ve beraberli?ini, b?l?nmez b?t?nl???n? hedef alan her t?rl? ter?r faaliyetlerini ve giri?imlerini ?iddetle k?n?yor, bu t?r faaliyetlere destek verenlere kar?? asla m?samaha g?sterilmeyece?ini defaten vurguluyoruz." denildi. D?zce Cumhuriyet Ba?savc?l??? da Do?. Dr. Latife Aky?z hakk?nda 'ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak' su?undan soru?turma ba?latt?. Aky?z hakk?nda yakalama karar? ??kar?ld?.

K???KMECE SAVCILI?I SORU?TURMA A?TI

K???k?ekmece Cumhuriyet Ba?savc?l??? da, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi" olarak kendilerini tan?mlayan ve ba?savc?l???n yarg? ?evresinde bulunan ?niversitelerde g?rev yapan baz? akademisyenler hakk?nda soru?turma ba?latt?. K???k?ekmece Cumhuriyet Ba?savc?l???'nca, yarg? alan? i?erisinde bulunan Avc?lar, Ba?ak?ehir ve K???k?ekmece?deki ?niversitelerde akademisyen olarak g?rev yapan ve "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi" bildirisine imza atanlar hakk?nda resen soru?turma a??ld?. Bu akademisyenler hakk?nda "Halk? kin ve d??manl??a tahrik, halk? kanunlara uymamaya tahrik, T?rkl???, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlar?n? a?a??lama ve ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" su?lar?ndan i?lem yap?laca?? belirtildi. Ba?savc?l???n s?z konusu akademisyenleri ifadeye ?a??rabilece?i ??renildi.
ADALET PLATFORMU ?OK SAYIDA ?LDE SU? DUYURULARI YAPTI

14.01.2016 15:42 PKK ter?r? ile m?cadelenin durmas?n? imzalad?klar? bildiriyle kamuoyuna a??klayan 1128 akademisyene tepkiler ?o?al?yor. ?ki g?n ?nce savc?l??a su? duyurusunda bulunmaya haz?rland???n? a??klayan Adalet Platformu, ?stanbul, Sakarya ve Ankara'da savc?l?klara ba?vurarak su? duyurular? yapt?. Platform, skandal bildiriye imza atan akademisyenler hakk?nda derhal soru?turma ba?lat?lmas?n? ve dava a??larak cezaland?r?lmalar?n? talep etti. ?? ilde yap?lan ve di?er illerde de yap?lmas? planlanan su? duyurular?ndan ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na verilen ve 2016/5374 no ile kaydedilen su? duyurusu dilek?esinin tam metni bas?nda yer ald?.
D?ZCE'DE 1 AKADEM?SYEN ???N YAKALAMA KARARI!

14.01.2016 16:55 D?zce Cumhuriyet Ba?savc?l???nca, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi" bildirisinde imzas? bulunan D?zce ?niversitesindeki (D?) bir akademisyen hakk?nda yakalama karar? ??kart?ld?. D?zce Cumhuriyet Ba?savc?s? Kamil Erkut G?re, yapt??? yaz?l? a??klamada, yaz?l? ve g?rsel medyada, "Bin 128 akademisyen, PKK ter?r ?rg?t?n?n propagandas?n? yapacak nitelikte bir bildiri yay?nland???" haberleri ?zerine, ilgili haberlerin su? duyurusu kabul edildi?i ve Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan soru?turma ba?lat?ld??? bildirildi.

D? Fen Edebiyat Fak?ltesinde g?revli Yrd. Do?. Dr. Latife Aky?z'?n de bildiride ad?n?n ge?ti?ini hat?rlatan K?re, a??klamada ?unlar? kaydetti:

"Ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda bildiriye imza atan bin 128 akademisyen i?erisinde yer alan D?zce ?niversitesi Fen Edebiyat Fak?ltesinde g?revli Yrd. Do?. Dr. L.A'n?n, 3713 say?l? Ter?rle M?cadale Kanunun 6/2. maddesinde d?zenlenen, 'Ter?r ?rg?tlerinin, cebir ?iddet veya tehdit i?eren y?ntemlerini me?ru g?steren veya ?ven ya da bu y?ntemlere ba?vurmay? te?vik eden bildiri veya a??klamalar?n? yay?nlamak', 7/2. maddesinde d?zenlenen 'Ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak', TCK'n?n 216/1 maddesinde d?zenlenen 'Halk?n sosyal s?n?f, ?rk, din, mezhep veya b?lge bak?m?ndan farkl? ?zelliklere sahip bir kesimini, di?er bir kesimin aleyhine kin ve d??manl??a alenen tahrik etmek' ve 301. maddesinde d?zenlenen 'T?rk milletini, T?rkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlar?n? a?a??lama' su?lar?ndan 14 Ocak 2016 tarihinde hakk?nda g?zalt? karar? verildi?i, ??phelinin adresinde bulunamamas? nedeniyle hakk?nda yakalama karar? ??kart?ld???, soru?turman?n derdest oldu?u, safahat? ve sonucu hakk?nda kamuoyuna ayr?ca bilgi verilece?i hususu, kamuoyuna sayg?yla duyurulur."

HAKKAR?'DE 1 AKADEM?SYEN G?ZALTINA ALINDI

Ter?r operasyonlar? dursun bildirisine imza atan akademisyenlerden Hakkari ?niversitesi?nde g?rev yapan okutman ?mran Roda Suva?c? g?zalt?na al?nd?. Hakk?ndaki soru?turma kapsam?nda savc?l???n talimat?yla g?zalt?na al?nan Suva?c?, sa?l?k kontrol? i?in Hakkari Devlet Hastanesi?ne g?t?r?ld?. Daha sonra adliyede ifadesi al?nan Suva?c? serbest b?rak?ld?.
?STANBUL'DA 123 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

14.01.2016 22:41 ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, ter?re destek bildirisinde imzas? bulunan 1128 akademisyen hakk?nda re'sen soru?turma ba?latt?. ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar B?rosu'nca, bildiride imzas? bulunan akademisyenlerden kendi yarg? alan?nda bulunan ?niversitelerde g?rev yapan ve bu bildiriye imza atan akademisyenler hakk?nda, TCK'n?n 301. maddesinde h?kme ba?lanan, "T?rk milletini, T?rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlar?n? a?a??lamak" su?u ile TMK'n?n 7. maddesinde belirtilen "Ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" su?lar?ndan re'sen soru?turma ba?lat?ld?.

Ayr?ca Anadolu C.Ba?savc?l??? 82, Bak?rk?y C.Ba?savc?l??? ise 41 olmak ?zere toplam 123 akademisyen hakk?nda soru?turma ba?latt?.

?stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l??? ?rg?tl?, Ka?ak??l?k ve Ekonomik Su?lar Soru?turma B?rosu, bildiride imzalar? bulundu?u gerek?esiyle savc?l???n yarg? alan?ndaki ?niversitelerde g?rev yapan 82 akademisyen hakk?nda resen soru?turma a?t?. Soru?turman?n, T?rk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde yer alan, "T?rk milletini, T?rkiye Cumhuriyeti Devletini, T?rkiye B?y?k Millet Meclisini, T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini ve devletin yarg? organlar?n? alenen a?a??lamak", 216. maddesindeki "halk? kin ve d??manl??a tahrik veya a?a??lama" su?u ile Ter?rle M?cadele Kanunu'nun (TMK) 7. maddesindeki "ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" su?lar?ndan y?r?t?lece?i belirtildi.

Bak?rk?y Cumhuriyet Ba?savc?l???nca da inisiyatif ?yeleri hakk?nda ''ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak'' su?undan soru?turma ba?lat?ld?. Ba?savc?l?ktan yap?lan yaz?l? a??klamada, ''Devletimizin G?neydo?u'da s?rd?rmekte oldu?u ter?re kar?? m?cadelesini 'katliam ve k?y?m' olarak nitelendiren bildiriyi imzalayan bir grup akademisyenden, Bak?rk?y adli yarg? s?n?rlar?nda bulunan ?niversitelerde g?rev yapmakta olanlar hakk?nda ter?r ?rg?t? propagandas? su?undan soru?turma ba?lat?lm??t?r'' ifadesine yer verildi. Bak?rk?y adli yarg? s?n?rlar?nda bildiriye imza atan 41 akademisyen soru?turma kapsam?na al?nd?.
400 S?NEMACI VE 558 EDEB?YAT?IDAN B?LD?R?YE DESTEK

(Bildiriyi imzalayan 1128 akademisyenin listesi)
(Sonradan destek veren yabanc? akademisyenlerin listesi)

15.01.2016 09:18 G?ndemin oda??ndaki akademisyenler bildirisine 400'? a?k?n sinemac? ve 553 edebiyat?? da destek imzas? verdi. ?mzac?lar aras?nda ?ok say?da ?nl? isim yer al?yor.

Ter?rle m?cadele kapsam?nda ya?ananlar i?in bir araya gelen ve yo?un tepkilere neden olan imzac? akademisyenlere sinemac?lar da kat?ld?. "Bar?? ??in Sinemac?lar" olu?umuna destek veren 400'? a?k?n sinamac? ve 552 edebiyat?? da bir bildiriye imza atarak, yeniden m?zakere s?reci istedi. ?mzac?lar? aras?nda Deniz T?rkali, ?nan Temelkuran, Atilla ?zdemiro?lu, Nadir Sar?bacak, ?zcan Alper, Serra Y?lmaz, Onur ?nl?, Ye?im Ustao?lu, ?zg?r Do?an, Pelin Esmer, Selen U?er, Tolga Kara?elik gibi sinemac?lar?n oldu?u a??klamada ?Bizler T?rkiyeli sinemac?lar olarak, Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi?nin, 11 Ocak 2016 tarihinde h?k?mete yapt??? bar?? ve m?zakere ?a?r?s?na destek veriyoruz. D???nce ve ifade ?zg?rl???n?n engellenmesini reddediyoruz. E?itlik ve bar???n yan?nday?z. Ya?am hakk?n?n yan?nday?z. ?zg?r d???ncenin ve sanat?n yan?nday?z. Ama?s?z fakat?s?z e?er?siz: ?Bu su?a ortak olmayaca??z!? Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi?nin, yan?nday?z? denildi.

558 EDEB?YAT?I DESTEK ?MZASI VERD?

?Bar?? ??in Edebiyat??lar ?nisiyatifi? yay?nlad??? imza metniyle ?Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi?nin, h?k?mete yapt??? bar?? ve m?zakare ?a?r?s?na, ?kalpleri ve kalemleriyle kat?ld???n?? a??klad?. 558 edebiyat??n?n imzas? bulunan bildiride, ?D???nce ve ifade ?zg?rl???n?n engellenmesini reddediyoruz. E?itlik ve bar???n yan?nday?z. Ya?am hakk?n?n yan?nday?z. ?zg?r d???ncenin yan?nday?z. Ama?s?z fakat?s?z e?er?siz: Bu su?a ortak olmayaca??z! Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi?nin, yan?nday?z? ifadeleri yer ald?.

??TE ?MZACI S?NEMACILAR:

Abbas Bozkurt Sinema yazar?
Ada Ay?e ?mamo?lu Belgesel Sinemac?
Ahmet B?lent Acar Y?netmen
Ahmet Haluk ?nal Senarist / Y?netmen
Ahmet Kenan Bilgi? M?zisyen
Ahu ?zt?rk Y?netmen
Ak?n G?ng?r Yard?mc? Y?netmen
Alaattin ?zg?l Sanat Asistan?
Ali Ayy?ld?z Yard?mc? Y?netmen
Ali Deniz ?ens?z Sinema yazar?
Ali Koca Sinema yazar?
Ali ?ahin Sanat Y?netmeni
Ali Tolga Karay?lan
Aliye U?ar Y?netmen
Alper Erayd?n Sanat Asistan?
Alper Turgut Sinema yazar?
Altay ?zbek Oyuncu
Anna Maria Aslano?lu Yap?mc?
Aram Dildar Oyuncu
Arda Sar?g?n Yard?mc? Y?netmen
Arif Seletli Sanat Asistan?
Asiye Din?soy Oyuncu
Asl? Daldal Sinema yazar?
Asl? Ert?rk Belgesel Sinemac?
Asl? Kaygusuz Emek Yard?mc? Y?netmen
Asl?han T?rel Sanat Y?netmeni
Attila ?zdemiro?lu M?zisyen
Ay?a Kobanbay Foto?raf??
Ayda ?zl? ?evik
Ayd?n ?anl? Senarist
Ayd?n Ye?ilyurt Senarist
Ayhan Sony?rek Y?netmen
Ayla Kanbur Sinema yazar?
Aynur ?zbak?r Belgesel Sinemac?
Aysim T?rkmen Y?netmen / Yap?mc?
Ay?e Abayo?lu Sanat Y?netmeni
Ay?e Ayben Altun Yarba?? Y?netmen
Ay?e Bengi Senarist
Ay?e ?etinba? Yap?mc?
Ay?en G?nsu Teker Senarist
Ay?in Akbulut Senarist
Aytun? Akad Belgesel Sinemac?
Azra Deniz Okyay Y?netmen
Bahriye Kabaday? Dal Y?netmen
Bak?? Niherin Senarist
Banu Bozdemir Sinema Yazar?
Baran U?urlu Sanat Y?netmeni
Bar?? Erdo?an Senarist
Bar?? ?lker Senarist
Ba?ak Yoldan Yard?mc? Y?netmen
Belma Ba? Y?netmen
Benan Baf Yap?mc?
Berivan Ba?da? Sanat Asistan?
Berke Ba? Y?netmen
Berke G?l Sinema Yazar?
Beyza Boyac?o?lu Belgesel Sinemac?
Bilal Babao?lu Y?netmen / Senarist
Bilal Bulut Oyuncu
Bilen Sevda K?nen Yard?mc? Y?netmen
Bilge Elif ?zk?se Yap?mc?
Bilge Ta? Festivalci
Bing?l Elmas Y?netmen
Birol Elgin?z Senarist
Buket Ayd?n Y?netmen
Burak Acar Sanat
Burak Kolcu Y?netmen
Burcu Aykar Y?netmen
B?lent Yarba?? Yap?mc?
Cahit Binici Yap?mc?
Can K?lc?o?lu Y?netmen
Can Merdan Do?an Senarist
Cem Ba?eskio?lu Y?netmen / Senarist
Cem G?rge? Senarist
Cem ?zt?fek?i Y?netmen
Cemal ?an Y?netmen
Cemre G?l?i?ek Sanat Asistan?
Cenk Bo?atur Senarist
Cenk ?rt?l? Belgesel Sinemac?
Ceren ?akar Sanat Y?netmeni Asistan?
Ceyda A?ar Sinema Yazar?
Ceyda Y?ceer Sanat Asistan?
Ceylan ?z?elik Sinema yazar?
Cihan Asl? Filiz Yap?mc?
?a?da? G?nerb?y?k Sinema yazar?
?ayan Demirel Y?netmen
?i?ek Kahraman Kurgucu
?i?dem Mater Yap?mc?
?i?dem Uzunda? Maky?z
?i?dem Vitrinel Y?netmen
Deniz B?y?kk?rl? Senarist
Deniz G?kt?rk Kobanabay Sanat Y?netmeni
Deniz Ko?ak Y?netmen
Deniz Madano?lu Senarist
Deniz Sal Oyuncu
Deniz T?rkali Oyuncu
Derem ??ray Senarist
Dersu Yavuz Altun Y?netmen
Dervi? ?zer Y?netmen
Derya Derin Senarist
Devrim Akkaya Y?netmen
Didem Ayberkin Senarist
Didem ?ahin Y?netmen
Dilan Dibek Sanat Asistan?
Dilan Kaya Y?netmen
Dilde Mahalli Yap?mc?
Dilek G?k?in Y?netmen
Duygu Eru?man Belgesel Sinemac?
Duygu Polat Da??t?mc?
Ebru ?eremetli Belgesel Sinemac?
Ebubekir ?etinkaya Y?netmen
Elif Ergezen Y?netmen
Elif Refi? Y?netmen
Elvan Pekta? Senarist
Emel ?elebi Y?netmen
Emin Do?an G?r?nt? Y?netmeni
Emine Algan Senarist
Emine Emel Balc? Y?netmen
Emine Y?ld?r?m Yap?mc? / Senarist
Emre Canpolat Oyuncu
Emre Uzunda? Da??t?mc?
Emre Yeksan Y?netmen
E.Y. Oyuncu (Tekzip etti.)
Ender Ye?ilda? Y?netmen
Engin Ertan Sinema yazar?
Engin Savurgan Sanat Asistan?
Enis K?stepen Yap?mc?
Enis R?za Sak?zl? Y?netmen
Erdal Eksert Y?netmen
Erdal Rahmi Hanay Y?netmen
Erdem Murat ?elikler Y?netmen
Eren Vurmaz Yard?mc? Y?netmen
Erhan Alaba? Sanat y?netmeni
Erhan Ar?k Belgesel Sinemac?
Erol Minta? Y?netmen
Ertu?rul Mavio?lu Y?netmen
Esin Akg?l G?ne? Belgesel Sinemac?
Esin K???ktepep?nar Sinema Yazar?
Esin Tepe Belgesel Sinemac?
Evrim Kaya Sinema yazar?
Eylem ?en Belgesel Sinemac?
Ey?p Zana Ekinci Kurgucu
Ezel Akay Y?netmen
Ezgi ?zcan Senarist
Faruk I??k Oyuncu
Faruk ?nan Oyuncu
Faruk Kara?ay Senarist
Fatih D?nmez Oyuncu
Fatih P?nar Belgesel Sinemac?
Ferat Ayebe Y?netmen
Ferdi Alaboga Yap?m Koordinat?r?
Ferzan ?zya?ar Yap?mc?
Feyyaz Duman Oyuncu
Feza Do?ru Senarist
F?rat ?elik Oyuncu
F?rat ?ete Sanat Y?netmeni
F?rat Y?cel Sinema Yazar?
Fikret Bekler Senarist
Fulya Emek Tanr?kulu Senarist
Funda Alp Yap?mc?
Gamze Yaman Yap?m Asistan?
Garip ?elik Y?netmen
Gaye Boral?o?lu Senarist
G?k?e I??l Tuna Yap?mc?
G?k?e ?nce Belgesel Sinemac?
G?khan Yal??nkaya Y?netmen
G?ktu? ?zg?l Y?netmen
G?rkem Canbolat Sanat Y?netmeni Asistan?
Gurbet Erbulan Da??t?mc? / Yap?mc?
G?l Abus Semerci Senarist
G?l B?y?kbe?e Belgesel Sinemac?
G?lcan Keltek Y?netmen
G?len G?ler Yap?mc?
G?leng?l Alt?nta? Sinema Yazar?
G?liz Sa?lam Y?netmen
G?ls?m ?z Senarist
G?r?at ?zdamar Y?netmen
Hakan Aytekin Y?netmen
Hale ??sever Sanat Y?netmeni
Hande ?ay?r Oyuncu
Hande Sakarya Kurgucu
Hande Y?lmaz Yap?m Asistan?
Harika Uygur ?lk? Casting Y?netmeni
Hasan C?mert Sinema Yazar?
Hasan ?zsoy Senarist
Hazal Delikurt Kost?m Asistan?
Hilmi Etikan Y?netmen
H?lya G?rsoy Yap?mc?
H?seyin Beyaz Sanat Y?netmeni Asistan?
H?seyin Karabey Y?netmen
H?seyin Kuzu Senarist
H?seyin Mazlum Karaman G?r?nt? Y?netmeni
H?sn? ?z?etin Senarist
Irmak Karasu Y?netmen
?lham Bak?r Senarist / Y?netmen
?lhan ?zgi Sinema Yazar?
?lker Berke G?r?nt? Y?netmeni
?mre Azem Y?netmen
?nan Temelkuran Y?netmen
?nan? Konuk?u Oyuncu
?pek Kent Yap?mc?
?smail Orhan Toraman Y?netmen
Janet Bar?? Sinema yazar?
Kaan Ege Yap?mc?
Kaan Karsan Sinema yazar?
Kader G?l?en Y?netmen / Yap?mc?
Kadir ?ermik Oyuncu
Kadir ?zhan Yap?mc?
Kadir Rengel Sanat Asistan?
Kas?m U?kan Senarist
Kaz?m G?ndo?an Y?netmen
Kaz?m K?z?l Belgesel Sinemac?
Kaz?m ?z Y?netmen
Kemal Alptekin Y?netmen
Kemal ?ner Yap?mc? / Y?netmen
K?van? Sezer Y?netmen
Kibar Da?layan Yi?it Y?netmen
Koray Kesik G?r?nt? Y?netmeni
Korkut Ak?n Y?netmen
Kudret G?ne? Y?netmen
Kutay Sand?k?? Oyuncu
Levent ?elebi Kurgucu
M. ?zg?r Candan Y?netmen
Macide Erk?lavuz Yard?mc? Y?netmen
Mehmed Onur ?zk?k Senarist
Mehmet Ayd?n Senarist / Y?netmen
Mehmet Ery?lmaz Y?netmen
Mehmet Y. Zengin G?r?nt? Y?netmeni
Mehtap Do?an Belgesel Sinemac?
Mehtap K?ro?lu Y?netmen
Melek ?zman Y?netmen
Melek Ulagay Taylan Y?netmen
Melih Bi?er Yard?mc? Y?netmen
Melih Sar?g?l Ses M?hendisi
Melik Uslu Kamera Asistan?
Melike Palak Kost?m Asistan?
Melike Parlak Kost?m Tasar?mc?s?
Melis Birder Belgesel Sinemac?
Melisa ?nel Y?netmen
Memik Horuz Y?netmen
Meral Aktan Sanat Y?netmeni
Meri? Demiray Senarist
Meri? Ozan Y?netmen
Mert Ali Tilkal Boom Operat?r?
Merve Debreli Yard?mc? Y?netmen
Merve Kayan Y?netmen
Merve ?ner K?sem Y?netmen / Yap?mc?
Meryem G?ltabak Senarist
Meryem Yavuz G?r?nt? Y?netmeni
Metin Avda? Y?netmen
Metin G?nen Sinema yazar?
Metin Ye?in Belgesel Sinemac?
Mihriban Sezen Y?netmen
Mihriban Tan?k Belgesel Sinemac?
Mizgin M?jde Arslan Y?netmen
Murat Ayman Y?netmen
Murat D?zg?no?lu Y?netmen
Murat Kaya Senarist
Murat Kocaman Y?netmen
Murat Kutlar Sinema Emek?isi
Murat Muslu Oyuncu
Murat ?zer Sinema yazar?
Murat Sara?o?lu Y?netmen
Murat T?rpan Sinema yazar?
Mustafa Deniz ?st?ner Kurgucu
Mustafa Emin B?y?kco?kun Yard?mc? Y?netmen
Mustafa S?ylemez Sanat Asistan?
Mustafa ?nl? Y?netmen
M?ge Turan Sinema yazar?
M?gen Terzio?lu Akademisyen/Y?netmen
Nadir ?perli Yap?mc?
Nadir Sar?bacak Oyuncu
Nagehan G?ven Yard?mc? Y?netmen
Nagehan Uskan Sinema Yazar?
Nalan Sak?zl? Y?netmen / Yap?mc?
Nazl? Elif Durlu Y?netmen / Senarist
Nebil Say?n Oyuncu
Necati S?nmez Belgesel Sinemac? / Sinema yazar?
Necla Algan Sinema yazar?
Nedim Hazar Bora Y?netmen
Nefes Polat Yard?mc? Yap?mc?
Nejla Demirci Y?netmen
Neslihan Ey?po?lu Senarist / Yap?mc?
Ne?e ?en Senarist
Nevruzhan Orhon Y?netmen
Nezahat G?ndo?an Y?netmen
Nezihe Ate? Sanat Y?netmeni Asistan?
Nihan Katipo?lu Festivalci
Nihan K???kural Senarist
Nihat Erdem Senarist
Nil Per?inler Festivalci
Nilay B?l?kba??n Y?netmen Yard?mc?s?
Nil?fer Yarba? Belgesel Sinemac?
Nimet Erdem Senarist
Nur Arabo?a K?yma? Senarist
Nurdan Arca Y?netmen
Nurhan ?zenen Oyuncu
Okan Arpa? Sinema yazar?
Oktay ?nce G?r?nt? Y?netmeni
Onur Metin Belgeselci
Onur Uzun Sanat Asistan?
Onur ?nl? Y?netmen
Onur Y?lmaz Sanat Asistan?
Orkun ?nl? Yap?mc?
Osman Bayraktaro?lu Kurgucu
Osman ?elikay Sanat Y?netmeni
Osman ?zcan Sanat Y?netmeni / Yap?mc?
Ozan ?a?lar
Ozan ?ak?r Y?netmen / Senarist
Ozan Turgut Y?netmen
?mer Aslan Set Foto?raf??s?
?mer Aybar Sanat Asistan?
?mer Levento?lu Y?netmen
?mer Tuncer Belgesel Sinemac?
?nder ?nce Y?netmen
?nder ?zdemir ???i Filmleri Festivali Koordinat?r?
?vg? G?k?e Sinema yazar?
?zcan Alper Y?netmen
?zcan Vardar Kurgucu
?zer ?nal Yard?mc? Y?netmen
?zge Akkoyunlu Y?netmen
?zge ?zg?ner Belgesel Sinemac?
?zg?n ?zt?rk Sanat Asistan?
?zg?r A?ao?lu Senarist
?zg?r Do?an Y?netmen
?zg?r Emre Y?ld?r?m Oyuncu
?zkan K???k Y?netmen
?zkan Maho Senarist
?zkan Y?lmaz Yap?mc?
?zlem G?nhan Yard?mc? Y?netmen
?zlem Sar?y?ld?z Y?netmen
?zlem Turan Yap?mc?
Pelin Esmer Y?netmen
Peri Johnson Senarist
Perihan Aslan Yap?mc?
P?nar Kula ?ete Sanat Asistan?
P?nar Uysal Senarist
Ramin Matin Y?netmen
Rasim Do?an Senarist
Rena Lusin Bitmez Y?netmen
Reyan Tuvi Y?netmen
R?za K?ra? Y?netmen
Rojda Akbay?r Y?netmen
Ruges K?r?c? Oyuncu
Ruhi Karada? Y?netmen / Yap?mc?
Sabri Ku?konmaz Senarist
Sait Kulen Oyuncu
Sava? G?vezne Y?netmen
Seda Y?lmaz Kost?m Tasar?mc?s?
Sedat Y?lmaz Y?netmen
Selcan ?zg?r Senarist
Selen U?er Oyuncu
Selim Y?ld?r?m Yap?m Sorumlusu
Selin Sevin? Sinema yazar?
Semih Dindar Y?netmen
Senem Ayta? Sinema yazar?
Senem Erdine Sinema yazar?
Seray Gen? Sinema yazar?
Serdar K?k?eo?lu Sinema yazar?
Seren Y?ce Y?netmen
Serhat Karaaslan Y?netmen
Serkan Acar Y?netmen / Yap?mc?
Serpil G?ler Yap?mc? / Y?netmen
Serra Y?lmaz Oyuncu
Sevgi Sayg? Senarist
Sevgi T?rkmen Belgesel Sinemac?
Sevil Demirci Yap?mc?
Sezgin T?rk Y?netmen
Sibel Tekin Y?netmen
Sidar ?nan Er?elik Y?netmen
Sinan Bi?ici Senarist
Sinan Y?ld?z Y?netmen
Sinan Yusufo?lu Sinema Yazar?
Sinem Sakao?lu Y?netmen
Somnur Vardar Y?netmen
Suat Ero?lu Senarist / Y?netmen
S?leyman Karaaslan
?. Ceren ?lgen Da??t?mc?
?aduman K?z?ldere Kost?m Tasar?mc?s?
?ahika ?ak?rca Senarist
?amil Erdemli Kamera Asistan?
?ehmus F?rat ?ete Sanat Y?netmeni
?enay Aydemir Sinema yazar?
?enol G?lbudak Yap?mc?
?evket S?ha Tezel Oyuncu
Tansu G?ls?m ?z Senarist
Tebess?m Tatar Sanat Asistan?
Tolga Kara?elik Y?netmen
Tuba S?kmen G?lmez Casting Y?netmeni
Tun? Erenku? Y?netmen
T?lin Erarslan Y?netmen
T?rk?n No?ay Y?netmen
T?rk?ler ?zg?l Senarist
Ufuk Demirbilek Reji Koordinasyon
Uygar ?irin Senarist
?mit K?van? Y?netmen
?mit Konuk Sanat Y?netmeni Asistan?
Vecdi Sayar Sinema Yazar?
Vedat ?zdemir G?r?nt? Y?netmeni
Veysel ??narba? Sanat Y?netmeni Asistan?
Volkan S?mb?l Senarist
Volkan Yosunlu Oyuncu
Vural ?avu?o?lu Y?netmen
Vuslat Sara?o?lu Y?netmen
X?las Ulucan Kamera Asistan?
Yakup Tekintanga? Y?netmen
Yama? Okur Yap?mc?
Yasemin Ak?nc? Y?netmen
Yasin Ali T?rkeri Y?netmen
Yasin G?nbeyi Sanat Asistan?
Yeliz Uslu Kost?m Sorumlusu
Ye?im Burul Sinema yazar?
Ye?im ??tak Senarist
Ye?im Tabak Sinema yazar?
Ye?im Ustao?lu Y?netmen
Y?ld?z Bilgin Bayaz?t Senarist
Yunus Boztepe Asistan
Yusuf G?ven Sinema yazar?
Y?cel ?nl? Y?netmen
Y?ksel Budak Yap?mc?
Y?ksel Yavuz Y?netmen
Zafer Ayden Sine-Sen Genel Ba?kan?
Zafer ?zgent?rk Y?netmen
Zehra Tuba Ata? Kost?m Tasar?mc?s?
Zeliha Do?an
Zeynel Do?an Y?netmen
Zeynep G?zel Belgesel Sinemac?
Zeynep Kolo?lu Sanat Y?netmeni
Zeynep Nil?fer ?z?elik Senarist
Zeynep Sant?ro?lu Yap?mc?
Zeynep ?nal Yap?m Koordinat?r?
Ziya Demirel Y?netmen
Z?lfiye Akkulak Yap?mc?
Z?mr?t Burul Yap?mc?

??TE ?MZACI EDEB?YAT?ILAR:

1. Adnan Gerger
2. Adil Okay
3. Arife Kalender
4. Ahmet B?ke
5. A. Hicri ?zg?ren
6. Ahmet Ergen?
7. Ahmet Telli
8. Ahmet ?mit
9. Akif Kurtulu?
10. Ali ?zg?r ?zkarc?
11. Asl? Tohumcu
12. Asuman Susam
13. Asl? Serin
14. Asl? Solako?lu
15. Asl? Ulu?ahin
16. Ayfer Tun?
17. Ayhan Oru?o?lu
18. Azad Zal
19. Ay?e Ba?ak Kaban
20. Ay?e G?naysu
21. Ay?eg?l ?elik
22. Ay?eg?l T?zeren
23. Arzu Demir
24. Ay?e Sar?say?n
25. Ay?eg?l Devecio?lu
26. Bade Osman Erbayav
27. Beh?et ?elik
28. Belma F?rat
29. Bet?l D?nder
30. Birg?l O?uz
31. Burhan S?nmez
32. B?lent Usta
33. Cihan O?uz
34. Cihat Duman
35. C. Hakk? Zari?
36. Deniz Durukan
37. Do?u? Sarpkaya
38. Emek Erez
39. Emel ?rtem
40. Emrah Polat
41. Enis Ak?n
42. Enis R?za Sak?zl?
43. Ercan Y Y?lmaz
44. Esra Yalazan
45. Faruk Deniz Zeren
46. Fergun ?zelli
47. Fethiye ?etin
48. Figen ?cal
49. Figen ?akac?
50. Fulya Bayraktar
51. Gaye Boral?o?lu
52. Giray Kemer
53. G?khan Arslan
54. G?k?enur ?elebio?lu
55. G?n?l K?v?lc?m
56. G?l Abus Semerci
57. G?ls?m Cengiz
58. Hakan B??akc?
59. Hasan ?zk?l??
60. Hasan ?ztoprak
61. Hayri Yetik
62. M.Hakk? Yaz?c?
63. Irmak Zileli
64. ?nan ?etin
65. ?rfan Am?da
66. Jaklin ?elik
67. Kadir Ak?n
68. Karin Karaka?l?
69. Kawa Nemir
70. Kemal Varol
71. Lal Lale?
72. Leyla ?pek
73. Latife Tekin
74. Levent Cantek
75. Levent Karata?
76. Mahir ?nsal Eri?
77. Mahmut Temizy?rek
78. Mebuse Tekay
79. Mehmet Erte
80. Mehmet F?rat P?rselim
81. Mehmet Zaman Sa?l?o?lu
82. Mehmet Said Ayd?n
83. Melike ?nci
84. Melike Uzun
85. Melike Ko?ak
86. Menek?e Toprak
87. Meryem Co?kunca
88. Mesut Varl?k
89. Metin Celal
90. Metin Cengiz
91. Mihdi Perin?ek
92. Mine Soysal
93. Muharrem Erbey
94. Murathan Mungan
95. Murat ?zya?ar
96. Murat Uyurkulak
97. Muzaffer Kale
98. M?ge ?plik?i
99. M?sl?m Y?cel
100. Nalan ?elik
101. Nazl? Karab?y?ko?lu
102. Necmiye Alpay
103. Nermin Y?ld?r?m
104. Neslihan Cang?z
105. Neslihan ?ndero?lu
106. Ne?e Ya??n
107. Nil Sakman
108. Nuray Sancar
109. Nurullah Kuzu
110. Orhan Alkaya
111. Oylum Y?lmaz
112. ?mer Ayhan
113. ?mer Dilsoz
114. ?mer T?rke?
115. ?zcan Yurdalan
116. ?zg?n Enver Bulut
117. Pelin Batu
118. Pelin Buzluk
119. P?nar ???n?
120. Ramazan Parladar
121. Remz?ye Arslan
122. R?za K?ra?
123. Semih ?elenk
124. Sabri G?rses
125. Sema Aslan
126. Sema Kaygusuz
127. Semih G?m??
128. Senem Tepe
129. Selim Temo
130. Seray ?ahiner
131. Serdar Ko?ak
132. Seveng?l S?nmez
133. Sevin? Ko?ak
134. Seyyidhan K?m?rc?
135. Sezai Sar?o?lu
136. Sezer Ate? Ayvaz
137. Sibel Oral
138. Sibel ?z
139. Sibel Y?kler
140. Simla Sunay
141. Sinan Oru?o?lu
142. Sine Erg?n
143. S?reyya K?le
144. ?ebnem ??ig?zel
145. ?enay Ero?lu Aksoy
146. ?eng?l Can
147. ?eref Bilsel
148. ?eyhmus Diken
149. ??hret Balta?
150. ??kr? Erba?
151. Tekg?l Ar?
152. Tu?rul Keskin
153. Turgut T?rksoy
154. T?rker Ayy?ld?z
155. ?mit K?van?
156. Vecdi Erbay
157. Vedat T?rkali
158. Vivet Kanetti
159. Yasemin Yaz?c?
160. Yavuz Ekinci
161. Zahit Atam
162. Zeynep Aliye
163. Zeynep S?nmez
164. Zeynep Uzunbay
165. Ali G?nay
166. A Galip
167. A. Bedir
168. Abdullah Kavak
169. Abdullah Y?ld?z
170. Abdurrahman Bak?r
171. Adar Jiyan
172. Adnan Caymaz
173. Ahmet Balad Co?kun
174. Ahmet ?akmak
175. Ak?n Olgun
176. Ak?n Yanarda?
177. Alaattin Top?u
178. Alev Karaduman
179. Ali Erbil
180. Ali Fuat Kara?z
181. Ali G?lmez
182. Ali G?l?mser
183. Ali K?yl?ce
184. Ali Ziya ?amur
185. Ali Z?lfikar
186. Aliye Zorlu
187. Altay ?mer Erdo?an
188. Amed ?eko Jiyan
189. Aras Alada?
190. Arif Akkaya
191. Arif Madano?lu
192. Arslan ?zdemir
193. Asl? Yal??no?lu
194. Asl?han T?yl?o?lu
195. Atalay Girgin
196. Attila Tuygan
197. Attilla Dirim
198. Ay?a Atiko?lu
199. Aydanur Sara?
200. Aydemir ?imen
201. Ayd?n Une?i
202. Ayd?n Zeyfeo?lu
203. Ay?e Akaltun
204. Ay?e Nalan
205. Ay?eg?l Kanat
206. Ayten Kaya
207. Ayten Mutlu
208. Aziz ?elik
209. Aziz K???k
210. B. Nihan Eren
211. Baran Sirca
212. Bar?? ?nce
213. Beni Saadet Erdem
214. Berivan Kaya
215. Bircan ?elik
216. Burhan G?ndo?an
217. B?lent Tekin
218. Can Kaya
219. Caner Fidaner
220. Cansu Col
221. Celal ?nce
222. Cem Kor
223. Cengiz G?ndo?du
224. Cengiz Kaplan
225. Cenk G?ndo?du
226. Ceren Yal??n
227. Cevahir Bedel
228. Cevdet ?zkurt
229. Cihan ?lsen
230. Feriz ?ahin
231. Danyal Nacarl?
232. Deniz Gezgin
233. Deniz G?nd?z
234. Deniz Lodos
235. Devrim G?r
236. Dilber Hema
237. Dilek ?a?layan
238. Dilek ?zkan
239. Do?an G?nd?z
240. Duygu Kankayts?n
241. Duygu K?t
242. D?nya Emrem
243. Edip Berk
244. Edip Polat
245. Edip Ye?il
246. Elif Alp
247. Elif Dumanl?
248. El?xan Loran
249. Emin Yal??nkaya
250. Emre Y?ksel
251. Engin ?etinba?
252. En?se ??r?n
253. Enver Topalo?lu
254. Erdal Elgin
255. Erdal Elgin Zan
256. Erdal Y?ld?r?m
257. Ergin Erkiner
258. Ergin K?c?k
259. Erol Balc?
260. Ersin Vedat Elg?r
261. Eser Caner
262. Eylem Ata
263. Ey?p Tosun
264. Eyy?p G?ven
265. Fad?l ?zt?rk
266. Faik Bulut
267. Faize ?zdemirciler
268. Faris Kuseyri
269. Faruk T?r?nz
270. Fatih Ayan
271. Fatih Erdo?an
272. Fatos Kara
273. Felat ?zsoy
274. Feramuz Acar
275. Ferda Balkaya ?etin
276. Ferhan Acar
277. Ferhat Emen
278. Ferzan ??r
279. Feysel ?zdemir
280. Feyza Akbulut ?ner
281. Feyza Hep?ilingirler
282. F?rat Ya?a
283. G. Ecem ?zt?rk
284. Gizem Yi?it
285. G?kmen Sambur
286. G?knur Yaz?c?
287. G?ksu Baykal
288. Gulge? Deryasip?
289. G?l?i?ek G?nel Tekin
290. G?lderen Canyurt
291. G?l?mser ?ankaya
292. G?ng?r ?enkal
293. Hakan Keysan
294. Halide Y?ld?r?m
295. Halim Yaz?c?
296. Handan G?k?ek
297. Hanefi Celepli
298. Hasan Bara?k?l??
299. Hasan Kaplan
300. Hasan ?zg?ne?
301. Hasan Sa?lam
302. Hasip Yanl??
303. Haydar Ceylan
304. Hemdiye ?ift?i
305. Hem?t Dilbihar
306. H?d?r I??k
307. H?d?r Keskin
308. Hogir Berbir
309. H?lya Deniz ?nal
310. H?setin ?ahin
311. H?seyin Demirba?
312. H?seyin Duygu
313. H?seyin Habip Ta?k?n
314. Inci Yasar
315. ?brahim Ad?g?zel
316. ?brahim Gen?
317. ?brahim Yal??n
318. ?dris Sezgin
319. ?kbal Kaynar
320. ?lhami Yazgan
321. ?nan Ula? Arslanbo?an
322. ?nan? Avadit
323. ?pek Soran
324. ?sma?l D?ndar
325. ?smail Erdo?an
326. J?r J?n Amed?
327. Kardelen Demirta?
328. Kazim Bayus
329. Kerem Bak?c?
330. Kerem G?rkem
331. Korkut Ak?n
332. Kristin ?zbey
333. Lale Dilligil
334. Leyla Akg?l
335. M. ?iya Maz?
336. M. Sait Alpaslan
337. M.Hakk? Yaz?c?
338. Mahir ?zkan
339. Mahmut Bayrak
340. Mazhar Kara
341. Mec?t Akgul
342. Mehdi Tanr?kulu
343. Mehmet Acaruk
344. Mehmet Altun
345. Mehmet ?akal
346. Mehmet ?akmak
347. Mehmet Deviren
348. Mehmet E?itmez
349. Mehmet G?ler
350. Mehmet Hame?
351. Mehmet Karaca
352. Mehmet ?rdek?i
353. Mehmet Sarsmaz
354. Mehmet S?reyya Timur
355. Mehmet ?ahin
356. Melih Ergen
357. Meliha Akinci G?kmen
358. Melike Belk?s Ayd?n
359. Melike Erg?n
360. Meltem Da?c?
361. Memik Horuz
362. Meral G?ndo?an
363. Metin Sabuncu
364. Metin Solmaz
365. Metin Yoksu
366. M?rza Ron?
368. Muazzez Uslu Avc?
369. Muhamed Seid Temel
370. Murad Olgar
371. Murat Boran
372. Murat Kuseyri
373. Murat Utkucu
374. Mustafa Orman
375. Mustafa ?zkan
376. Mustafa ?zt?rk
377. Mustafa T?zel
378. Mustafa Ziyalan
379. Mustefa Borak
380. Mutlucan G?vendir
381. M?jde Bilir
382. Nadir Arzu
383. Nam?k Kuyumcu
384. Necla Antep Aytuna
385. Neslihan Yalman
386. Net?ce Alt?n
387. Nevin Ko?o?lu
388. Nevzat S?er Sezgin
389. Nil?fer U?ur Dalay
390. Niyazi Zorlu
391. Nizamettin U?ur
392. Nuran ?zden
393. Nuray Tekin
394. Nurg?l ?zl?
395. N?roj M?nz?r
396. Onur Orhan
397. Osman Namdar
398. Ozan Telli
399. ?mer Faruk Sar??am
400. ?mer Fidan
401. ?mer Turan
402. ?zcan Demir???k
403. ?zcan ?zt?rk
404. ?zge Se?kin
405. ?zgen ?zg?r ?a?da?
406. ?zg?r ?ak?r
407. ?zlem Akcan
408. Pelin Onay
409. Pelin Y?lmaz
410. Perihan Yakar
411. Perisa Elvira
412. Rabia Mine
413. Rah?an Yorozlu
414. R?zan Nas
415. Rezzan Kat?lm??
416. R?fat Merto?lu
417. Ro?eng Rojb?r
418. Roza Met?na
419. Saadet ?zen
420. Sabri Ku?konmaz
421. Sacide Alkar Doster
422. Sahverdi Polat
423. Salih ?zt?rk
424. Sait ?etino?lu
425. Sakine Zeynep Kurto?lu
426. Salih Zeki Tombak
427. Salim Turgut
428. Samim Akg?n?l
429. Sebuktay Kaan
430. Se?il Epik
431. Sedef Kandemir
432. Sehmus Ay
433. Selah ?zak?n
434. Sel?uk Polat
435. Selim Bekta?
436. Sema G?lbahar
437. Sema G?ler
438. Semih ?zcan
439. Serap Erdo?an
440. Serdar Balc?
441. Serkan Eker
442. Serkeft Botan
443. Serpil Ana?
444. Serpil ?nan?
445. Seval Arslan
446. Sevgi Binbir
447. Sevgi ?ifter
448. Sevim Tina
449. Seyda Goyan
450. Sinan O?uz
451. Suat ?elebi
452. S?leyman Ba?
453. ??xo Filik
454. Tamer ?ilingir
455. Tamer ?nc?l
456. Tu?ba G?rb?z
457. Tulunay ?zbek Heyer
458. Tuma ?elik?i
459. Turan Parlak
460. Turgay Delibal
461. Turgay Delibalta
462. T?rkan Balaban
463. Ulku B?ngol
464. Utkun B?y?ka??k
465. ?mit ?ener Ta
466. Vedat ?etin
467. Veysel Tirpan
468. Welat Dilken
469. Xerzi Xerzan
470. Yakup Me?e
471. Merve Yakut
472. Ya?ar Aksu
473. Ya?ar Ero?lu
474. Ya?ar ?st?n
475. Yavuz ?zdem
476. Yaqob Tilermeni
477. Yekin ?lmez
478. Y?ld?z ?akar
479. Y?ld?z ?lhan
480. Yunus Bekir Yurdakul
481. Yusuf Araf
482. Y?celay Sal
483. Y?ksel I??k
484. Y?ksel Taylan
485. Zafer Demir
486. Zafer Doruk
487. Zaza Cebel?
488. Zehra Aksu Y?lmazer
489. Z?beyde Seven Turan
490. Ali Aydemir
491. Asl? Erdo?an
492. Ata Egemen ?ak?l
493. Bayram Bayram
494. Bilhan Tuncel
495. B?nyamin Bozku?
496. B??ra Akova
497. Cahit ?kmen
498. Celal ?nal
499. Derya Erkenci
500. Devrim A??kal?n
501. Devrim Dirlikyapan
502. Ezgi Polat
503. Fahri Erpen
504. Hacer Yeni
505. Hakan Tansel
506. Halide Y?ld?r?m
507. Halil Gen?
508. H?seyin Kartal
509. ?brahim Yurtseven
510. ?zzettin Akyap?
511. Sad?k Varer
512. Salih Kaya
513. Seval Esasl?
514. Suzan Ya?ar
515. Mehmet ?etin
516. Melih ?zeren
517. Naci Kasapo?lu
518. Naz?m Karahan
519. Nazl? Kaya
520. Nejla ?zg?r
521. Nil Ormanl?
522. Nusret ?cal
523. Osman Ak?nhay
524. ?zg?r Zeybek
525. P?nar K?r
526. Polat ?zl?o?lu
527. Reyhan Y?ld?z
528. Sacide Alkar Doster
529. Sad?k S?klar
530. Sel?uk Yamen
531. Serap ?ak?r
532. Serkan T?rk
533. Sevan Deirmendjian
534. Sevim Korkmaz Din?
535. S?rma K?ksal
536. Tayfun Topraktepe
537. Tomris Sakman
538. Tuncay U?urlu
539. Turan Erdem
540. Veysel Boy
541. Yurdaer Er?an
542. Yusuf Turhall?
543. Zehra Aksu Y?lmazer
544. Cem Kertis
545. Zeynep Tozduman
546. Erendiz Atas?
547. Bora Abdo
548. Ezgi Ergener
549. Umay Umay
550. Hakan ?enocak
551. Cem Uzung?ne?
552. Mazlum ?etinkaya
553. Suna Aras
554. Gizem G?rer
555. Semih ?zt?rk
556. ?nci Ayd?n ?olak
557. Servet ?olak
558. Mehmet Erg?n
KOCAEL?'DE 21 AKADEM?SYENE G?ZALTI

15.01.2016 10:32 Akademisyenlerin bildirisini imzalayan Kocaeli ?niversitesinde (KO?) g?revli 21 akademisyenden 12'si g?zalt?na al?nd?.

"Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?mlad??? G?neydo?u'da PKK ter?r r?g?t?ne y?nelik operasyonlar durdurulsun" i?erikli bildiriye imza atan 1128 akademisyen hakk?nda ba?lat?lan soru?turmayla birlikte g?zalt? haberleri gelmeye ba?lad?. Akademisyen bildirisini imzalayan Kocaeli ?niversitesi'nde g?revli akademisyenler g?zalt? ?oku ya??yor. Kocaeli Cumhuriyet Ba?savc?l??? y?r?tt??? soru?turma kapsam?nda, "T?rk milletini, T?rkiye Cumhuriyeti Devletini, T?rkiye B?y?k Millet Meclisini, T?rkiye Cumhuriyeti H?k?metini ve devletin yarg? organlar?n? alenen a?a??lamak" ile "ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" su?lar?ndan dolay? bildiriye imza atan 21 akademisyen hakk?nda g?zalt? karar? al?nd?. Polis ekipleri, akademisyenlerden 12'sini g?zalt?na ald?, 9 akademisyen hakk?nda da g?zalt? i?lemlerin devam etti?i ??renildi.

Kocaeli Cumhuriyet Ba?savc?s? Mustafa K???k bildiriye imza atan akademisyenler hakk?nda soru?turma a??ld???n? belirterek, "21 ki?i hakk?nda 'Ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak', 'Devletin manevi ?ahsiyetini tahkir etmek' gibi su?lardan soru?turma a??ld?" dedi. Bildiriye imza atanlar aras?nda Kocaeli ?niversitesi'nden 19 ki?inin g?r?ld???n?n sorulmas? ?zerine K???k, "2 ki?i daha tespit edildi. 21 ki?i hakk?nda soru?turma a??ld?" diye cevap verdi.

Emniyette ifadeleri al?nan 21 akademisyen daha sonra serbest b?rak?ld?.

KOCAEL? ?N?VERS?TES? ?DAR? SORU?TURMA BA?LATTI

Kocaeli ?niversitesi Senatosu ise d?n yapt??? a??klama ile akademisyenler hakk?nda idari soru?turma a??ld???n? belirterek, ?u a??klamada bulunmu?tu: "?e?itli ?niversitelere mensup bir grup akademisyen taraf?ndan yay?nlanan bildiri t?m yurtta oldu?u gibi ?niversitemizde de b?y?k infial yaratm??t?r. Devletimizin birli?i ve bekas? i?in g?venlik g??leri taraf?ndan vatan topra??nda ter?re kar?? verilen kahramanca m?cadeleyi; bu u?urda d?k?len ?ehit kanlar?n? hi?e sayarak "katliam ve k?y?m" olarak nitelendirmek demokratik hak ve ?zg?rl?k kavram? ile asla ba?da?mamaktad?r. Ter?r?n her t?rl?s?n?n kar??s?nda y?lmadan duran Kocaeli ?niversitesi, baz? akademisyenlerin bu yakla??m?n? ter?re destek olarak g?rmekte ve yay?mlanan bildiriyi ?iddetle k?namaktad?r. Bu ba?lamda kurumumuzdaki ilgili ki?iler hakk?nda Rekt?rl???m?zce idari soru?turma s?reci ba?lat?lm??t?r."

BOLU'DA 3 AKADEM?SYEN?N EV?NDE ARAMA

Bolu'da, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?mlad??? bildiride imzas? bulunan Abant ?zzet Baysal ?niversitesinde (A?B?) g?revli Prof. Dr. Bar?? K?l??bay, Do?. Dr. Selime G?zelsar? ile Dr. ?lk? G?ney'in ikametlerinde arama yap?ld?. Polis ekiplerinin yapt??? aramada, kent merkezinde ikamet eden K?l??bay ile lojmanlarda kalan iki akademisyenin bilgisayarlar?n?n imajlar?n?n al?nd??? ??renildi. Araman?n ard?ndan ifadesi al?nmak ?zere Bolu Emniyet M?d?rl???ne g?t?r?len 3 akademisyen ifadelerinin ard?ndan serbest b?rak?ld?.

G?RESUN ?N?VERS?TES?, ?MZACI ?YES?N? G?REVDEN UZAKLA?TIRDI

Giresun ?niversitesi, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?mlad??? bildiriye imza atan ??retim ?yesinin g?revden uzakla?t?r?ld???n? bildirdi. ?niversiteden yap?lan a??klamada, konuya ili?kin ivedilikle soru?turma ba?lat?ld??? belirtildi. A??klamada, "Ter?r ?rg?t? PKK'ya kar?? y?r?t?len operasyonlar? 'katliam' olarak nitelendiren ve ter?re destek ama?l? yay?mlanan bildiri kapsam?nda ?niversitemizce ivedilikle soru?turma ba?lat?lm?? ve Y?ksek??retim Kurumlar? Y?netici, ??retim Eleman? ve Memurlar? Disiplin Y?netmeli?i'nin 26. maddesi uyar?nca g?revden uzakla?t?r?lma karar? al?nm??t?r" ifadesine yer verildi.

GAZ?ANTEP'TE 4 AKADEM?SYENE D?S?PL?N SORU?TURMASI

Gaziantep ?niversitesi (GA?N) Rekt?rl??? taraf?ndan "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?mlad??? bildiride imzas? bulunan ara?t?rma g?revlisi ?a?r? Aslan, Yrd. Do?. Dr. Fulya Do?ruel, Yrd. Do?. Dr. H. P?nar ?eno?uz ile Yrd. Do?. Dr. Rana G?rb?z hakk?nda Rekt?rl?k taraf?ndan disiplin soru?turmas? ba?lat?ld?. S?z konusu akademisyenler hakk?nda Y?K ve savc?l?k taraf?ndan da soru?turma a??ld??? ??renildi. Gaziantep ?niversitesi (GA?N) Rekt?r? Prof. Dr. Yavuz Co?kun, "Kendi devletine 'katliam yap?yor' ?eklindeki sloganik ve ucuz s?ylemler, bilimsellikle ve akademik ?zg?rl?kle ba?da??r de?il" dedi. Co?kun, ?niversiteden bildiriyi imzalayanlar hakk?nda hukuk ?er?evesinde gere?inin yap?laca??n? s?yledi.

MERS?N? DE 20 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Mersin ?niversitesi Rekt?rl???, bildiriye imza att??? belirlenen 20 akademisyen hakk?nda idari soru?turma ba?latt?.

AKDEN?Z ?N?VERS?TES?'NDE 9 ??RET?M ?YES?NE ?DAR? SORU?TURMA

Akdeniz ?niversitesi ??retim ?yeleri B?lent ??k, Zeki Ertu?, Erdal Gilgil, Hafize ?zt?rk T?rkmen, Nursel ?ahin, Suzan Yaz?c?, S?leyman Ulut?rk, Taha Karaman ve ??retim g?revlisi Cumhur ?zgi hakk?nda idari soru?turma ba?lat?ld?. Akdeniz ?niversitesi Rekt?rl???, imzac? isimlerle ilgili g?revden uzakla?t?rma karar? bulunmad???n? da a??klad?.

?UKUROVA ?N?VERS?TES?'NDE 2 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

ADANA?daki ?ukurova ?niversitesi (??) Hukuk Fak?ltesi Kamu Hukuku B?l?m? ??retim ?yesi Yrd.Do?.Dr. Taylan Ko? ve ?leti?im Fak?ltesi ?leti?im Bilimleri B?l?m? ??retim ?yesi Yrd.Do?.Dr. Eseng?l Ayy?ld?z hakk?nda idari soru?turma ba?lat?ld?. Soru?turman?n ard?ndan su? unsuru saptan?rsa ??retim ?yeleri hakk?nda k?nama, uyar? ve uzakla?t?rma gibi cezalar?n verilebilece?i ??renildi. ?ki ismin ??retim ?yelerinden olu?turulan 3 ki?ilik soru?turma komisyonunda savunma yapacaklar? a??kland?. Hakk?nda soru?turma ba?lat?lan Yrd.Do?.Dr. Taylan Ko? ise, "Bu soru?turmadan hen?z haberim yok" dedi. ?ukurova ?niversitesi'nden bildiriye imza koyan ???nc? isim ise doktora ??rencisi Esra Ummak olmu?tu. Ummak'la ilgili bir geli?me olup olmad??? ??renilemedi.

BATMAN ?N?VERS?TES?'NDEN 4 AKADEM?SYEN HAKKINDA ?NCELEME

Batman ?niversitesi Rekt?rl???, 'Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi' bildirisinde imzas? bulunan 4 akademisyen hakk?nda inceleme ba?latt?.

SEL?UK ?N?VERS?TES?'NDE ?MZASINI GER? ?EKEN AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Konya Sel?uk ?niversitesi Rekt?rl???, bildiriye imza atan, sonra bu imzas?n? geri ?eken ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Uluslararas? ?li?kiler B?l?m? ??retim ?yesi Do?. Dr. Nezir Akye?ilmen, hakk?nda soru?turma ba?latt?.
B?R SKANDAL B?LD?R? DE YABANCILARDAN

T?RK?YE'Y? I??D'E DESTEK, PKK'YA KATL?AM ?LE SU?LADILAR


(Bildiriyi imzalayan 1128 akademisyenin listesi)
(Sonradan destek veren 400 sinemac? & 558 edebiyat??n?n listesi)

T?rk g?venlik g??lerinin PKK ter?r? ile m?cadele etmesine kar?? bir bildiri de yabanc? akademisyen ve sanat??lardan geldi. T?rkiye'yi I??D'e yard?m ve K?rtlere bask?yla su?layan bildiride, Noam Chomsky ba?ta olmak ?zere d?nyaca ?nl? isimlerin imzalar? yer al?yor. Noam Chomsky, Michael L?wy, Tar?k Ali, Bertell Ollman, Michael Lebowitz, Vijay Prashad, Neil Faulkner, Robert Brenner, Nancy Holmstrom, Joan Cocks, Suzi Weissmann, Fred Moseley...

GEZ? ?ARPITMACISI Y?NE DEVREDE

Bu geli?meyi CNN T?rk haber verdi. Gezi olaylar?n?n ?arp?t?lmas?nda Amanpour ismi ile sembolle?en CNN'nin yabanc? ayd?nlar? ve bildirisini ?ve ?ve bitiremedi?i g?r?ld?. CNN'nin haberinde ?u ifadeler yer ald?:

"T?rkiye'de devlet ?iddetini hedef al?p, "Bu Su?a Ortak Olmayaca??z" bildirisi yay?mlad?klar? i?in hedef tahtas?na oturtulan akademisyenlerle ilgili tepkiler, "ter?rist" itham?yla adli soru?turmalara d?n???rken, bir akademisyenler bildirgesi de yurt d???ndan geldi. Noam Chomsky, Michael L?wy, Tar?k Ali, Bertell Ollman, Michael Lebowitz, Vijay Prashad, Neil Faulkner, Robert Brenner, Nancy Holmstrom, Joan Cocks, Suzi Weissmann, Fred Moseley... D???nce ve akademi d?nyas?n?n ve entelekt?el tavr?n duayen isimlerinden sadece birka??... Kuramlar?, ?al??malar? T?rkiye de dahil d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki ?niversitelerde ?e?itli disiplinler alt?nda ??retiliyor. T?rkiye, devlet ?iddetini sert bir ?ekilde ele?tiren ve devleti Do?u ve G?neydo?u'da "katliam" yapmakla, "s?rg?nle" su?layan ve bar?? i?in ad?m atmaya ?a??ran akademisyenlerin, iktidara "k??k?rt?c?" gelen bildirisiyle ?alkalan?rken, bir bildiri de bu isimleri de i?eren d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki akademi ?evrelerinden ve hak m?cadelesi ?rg?tlerinden geldi.

Bildirinin ilk s?ras?nda imzas? bulunan Noam Chomsky, ?u anda g?zalt?na al?nan, ter?r soru?turmalar?na maruz kalan T?rkiye'deki akademisyenlerin bildirisine de imza atm?? ve ard?ndan da Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan T?rkiye'ye davet edilmi?ti. Zamanlama olarak bu davetten birka? g?n sonraya denk d??en bu bildiri, ayn? zamanda Chomsky'nin davete de cevab? gibi oldu.

T?rkiye'nin hem K?rt politikas?n?, hem de I??D?le ili?kisini sert bir ?ekilde ele?tiren bildiride akademisyenlerin yan? s?ra, Avrupa Parlamentosu ?yeleri, eski bakanlar, Arjantin?den milletvekilleri, sosyalist parti ba?kanlar?n?n da imzalar? bulunuyor.

"I??D?e yard?m ve yatakl??a son! K?rtleri ezmeyi ve katletmeyi durdurun!" ba?l??? ta??yan bildiride, T?rkiye'de y?netim, Do?u ve G?neydo?u ile Ortado?u'da "korkun?" bir politika izlemekle ele?tiriliyor. Bildiride I??D'e destek vermekle su?lanan T?rkiye i?in, "Bu bulgular, T?rkiye h?k?metinin I??D petrol?n?n T?rkiye yoluyla pazarlanmas?na izin vererek, topraklar?n?n d?nyan?n her yerinden gelen militanlarca ?rg?t?n saflar?na kat?lmak i?in ge?i? yolu olarak kullan?lmas?na m?samaha g?stererek, gerekti?inde I??D sava???lar?na g?venli b?lge ve t?bbi bak?m sa?layarak ve hem I??D?e hem de ba?ka mezhep?i-tekfirci ?rg?tlere silah sa?layarak I??D?e destek oldu?u sonucuna i?aret ediyor. Bunlar do?ruysa ortaya ??kan sonu?, h?k?metin, Ortado?u halklar?n?n ve hatta genel olarak d?nya halklar?n?n gelece?ine tehdit te?kil eden bir siyasi hareketin i?birlik?isi oldu?udur" ifadesi kullan?ld?.

"B?t?n bu olanlar?n sona ermesi gerekiyor, T?rkiye h?k?meti ate?le oynuyor" denilen bildiride, T?rkiye'ye "I??D'e deste?e ve K?rtlere bask?ya son vermesi" ?a?r?s? yap?ld?. Bildiride, T?rkiye'den iddialar?n ara?t?r?lmas? i?in tan?nm?? ayd?nlardan, hukuk?ulardan ve demokratik hak savunucular?ndan olu?acak ba??ms?z bir uluslararas? soru?turma komisyonu olu?turmas? istendi.

Bildiriyi ?u isimler imzalad?:

Noam Chomsky (Profes?r, MIT, Cambridge, Massachusetts, ABD), Michael L?wy, (Emekli Profes?r, CNRS, Fransa), Tar?k Ali (New Left Review dergisi edit?r?, Londra, Britanya), Barbara Spinelli (Avrupa Parlamentosu ?yesi, Avukat, Demokrat Hukuk?ular ve Avrupa Demokrasi i?in Hukuk?ular Birli?i, ?talya), Nestor Pitrola (Parlamento ?yesi, Solun ve ???ilerin Cephesi, Arjantin), Paolo Ferrero (Eski Sosyal Dayan??ma Bakan?, Kom?nist Yeniden Kurulu? Partisi Genel Sekreteri, ?talya), Prabhat Patnaik (Emekli Profes?r, Jawaharlal Nehru ?niversitesi, Yeni Delhi, Hindistan), Yosif Abramson (Rusya Kom?nistleri Partisi Y?r?tme Komitesi ?yesi, AMO (Marksist ?rg?tler Birli?i) San Petersburg ?ubesi E?ba?kan?, Teknoloji ve Bilim Doktoru, Rusya Federasyonu), Bertell Ollman (Siyaset Bilimi Profes?r?, New York ?niversitesi, New York, ABD), Jorge Altamira (???i Partisi, Arjantin), Savas Mihail-Matsas (Devrimci ???i Partisi Genel Sekreteri, EEK ad?na, Yunanistan), Katerina Matsa (Psikiyatrist, Nea Smyrni ve Aharnon-Kato Patissia ?zy?netime Dayal? Paras?z Sosyal T?p Hizmetleri ad?na, Atina), Soledad Sosa (Parlamento ?yesi, Solun ve ???ilerin Cephesi, Arjantin), Michael Lebowitz (Emekli ?ktisat Profes?r?, Simon Fraser ?niversitesi, Kanada), Pablo Lopez (Parlamento ?yesi, Solun ve ???ilerin Cephesi, Arjantin), Maurizio Acerbo (Eski Parlamento ?yesi, Kom?nist Yeniden Kurulu? Partisi Genel Sekretarya ?yesi, ?talya), Robert Brenner (Tarih B?l?m?, UCLA, Los Angeles, Kaliforniya, ABD), Nancy Holmstrom (Emekli Profes?r, Rutgers ?niversitesi), Aijaz Ahmad (Kar??la?t?rmal? Edebiyat ve Ele?tirel Teori Profes?r?, Kaliforniya ?niversitesi, Irvine, ABD), Joan Cocks (Mount Holyoke College, ABD), Greg Albo (York ?niversitesi, Kanada), Suzi Weissmann (Siyaset B?l?m?, St. Mary?s College, Moraga, Kaliforniya, ABD), Fred Moseley (?ktisat B?l?m?, Mount Holyoke College, Massachusetts, ABD), Eleni Varikas (Emekli Profes?r, Paris VIII ?niversitesi, Fransa), Guglielmo Carchedi (Amsterdam ?niversitesi), Vijay Prashad (Trinity College, ABD), Raquel Varela (Universidade Nova de Lisboa, Lizbon, Portekiz), Robert Sabata Gripekoven (Avukat, Barselona, Katalonya), Ewa Groszewska (Sosyalist Mutabakat, Polonya), David Laibman (Science and Society dergisi edit?r?, Brooklyn, New York, ABD), Tatyana I. Filimonova (Marksist ?rg?tler Birli?i, San Petersburg, Rusya Federasyonu), August Nimtz (Siyaset Bilimi ve Afro-Amerika ve Afrika Ara?t?rmalar? Profes?r?, Minnesota ?niversitesi, Minneapolis, MN, US), Mindi Schneider (Erasmus ?niversitesi, Rotterdam, Hollanda), Gerassimos Makris (Sosyal Antropoloji Profes?r?, Panteion ?niversitesi, Atina, Yunanistan), Osvaldo Coggiola (Tarih Profes?r?, Sao Paulo ?niversitesi, Brezilya), Piotr Lewandowski (Sosyalist Mutabakat, Polonya), Monika Karbowska (Orta ve Do?u Avrupa Sosyal Forumu), Doug Henwood (Left Business Observer gazetesi ve radyo istasyonu, New York, ABD), Michael Letwin (Filistin i?in ???i Deste?i kurucular?ndan, New York, ABD), Neil Faulkner (FSA, Ara?t?rma G?revlisi, Bristol ?niversitesi), Joel Andreas (Do?ent, Johns Hopkins ?niversitesi, Sosyoloji B?l?m?, ABD), Alvaro Augusto Comin (Profes?r, Sao Paulo ?niversitesi, Sosyoloji B?l?m?, Brezilya), Betto della Santa (Ara?t?rmac? ve ??retim G?revlisi, Fluminense Federal ?niversitesi, Niteroi Kamp?s?, Brezilya), Teodoros Ku?umbos (Nea Prooptiki gazetesi edit?r?, Yunanistan), Yannis Aggelis (Gazeteciler Sendikas? y?netimi ?yesi, Atina, Yunanistan), Nikos Pelekudas (Sendikac?, ?zel E?itim, Yunanistan), Nikos Ciris (Gen?lik ?rg?t? OEN Genel Sekreteri, Yunanistan), Kostas Apostolopulos (Balkan Enformasyon B?lteni), Sotiris Papadimitriu (Alluminum HELLAS Fabrikas?nda Sendika Y?netimi ?yesi, Aspra Spitia, Yunanistan), Alessandra Mecozzi (K?lt?r ?zg?rl?kt?r Derne?i Ba?kan?), Francesca Koch (Uluslararas? Kad?n Evi, Roma, ?talya), Alessandro Portelli (Sapienza ?niversitesi, Roma, ?talya), Teresa Lapis (Demokrat Hukuk?ular, ?talya), Sue George (Pisa ?niversitesi, ?talya), Effiong L. Ntuk (Avukat, Torino, ?talya), Stefano Mannironi (Arci-Nuoro K?lt?r Merkezi, ?talya), Mario Angelelli (Avukat, Roma, ?talya), Arturo Salerni (Avukat, Roma, ?talya), Giorgio Barbarini (Profes?r, Pavia ?niversitesi T?p Fak?ltesi, ?talya), Fabio de Nardis (Siyaset Sosyolojisi Do?enti, Roma Sapienza ?niversitesi, ?talya), Raul Mordenti (Roma Tor Vergata ?niversitesi, ?talya), Maria Grazia Campari (Avukat, Floransa, ?talya), Antonio Caputo (Adalet i?in Eylem Hareketi Ba?kan?, ?talya), Maria Immacolata Macioti (Emekli Profes?r, Sapienza ?niversitesi, Roma, ?talya), G?rard Lutte (Profes?r, Sapienza ?niversitesi, Roma, ?talya).

Bildiride ayr?ca ?e?itli hak ?rg?tlerinin imzalar? da yer ald?. (CNN T?rk)"
ERDO?AN: BUNLAR AKADEM?SYEN DE??L, KAT?LLER ZAL?MLER AL?AKLARDIR!

Cumhurba?kan? Erdo?an Sultanahmet Camii'nde cuma namaz? k?ld?. Erdo?an namaz sonras? patlaman?n ya?and??? alana gelip hayat?n? kaybeden turistlerin an?s?na karanfil b?rakt?. Gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Erdo?an, ortak bildiriye imza atan akademisyenleri a??r dille ele?tirdi. Erdo?an, "T?m olan bu olaylar kar??s?nda kalk?p da kapkara bir bildiri yay?mlay?p, o katliamlar?n alt?na imza koyan akademisyenleri k?n?yorum. Milletimizden kimin kim oldu?unu daha iyi anlamalar?n?, bunlar kapkaranl?k insanlard?r. Bunlar zalimdir, al?akt?r. D?n, evvelsi g?n ??nar'da olan hadisede bu kapkaranl?k akademisyler orada ?ehit olanlar? nereye koyacaklar? Onlar?n yan?nda olmay? nas?l vicdanlar?na s??d?r?yorlar. Ben gerekli mercileri g?reve davet ettim. At?lmas? gereken ad?mlar?n at?lmas? gerekti?ini; siyaset yapacaklarsa siyaset yaps?nlar, hendek kazacaklarsa hendek kazs?nlar, isterlerse da?a ??ks?nlar. Milletimizin karar? verece?ini biliyorum" dedi.
AREL ?N?VERS?TES? 5 AKADEM?SYEN? UZAKLA?TIRDI

Arel ?niversitesi Rekt?rl??? ?Bu su?a ortak olmayaca??z? ba?l?kl? bildiriyi imzalayan be? akademisyenin, haklar?nda ba?lat?lan soru?turma s?resince okulla ili?kilerini kesti. Rekt?rl?k taraf?ndan akademisyenlere g?nderilen yaz?da ?Soru?turma esnas?nda ili?kiniz kesilmi?tir? denildi. Bildiriye 9 isim imza koymu?tu.

TRAKYA ?N?VERS?TES?'NDE 2 AKADEM?SYEN, B?R DOKTORA ??RENC?S?NE SORU?TURMA

Trakya ?niversitesi Rekt?rl???, bildiriyi imzalad?klar? gerek?esiyle 2 akademisyen ve 1 doktora ??rencisi hakk?nda disiplin soru?turma ba?latt?.

TRAKYA'DA B?R AKADEM?SYEN ?MZASINI GER? ?EKT?

Trakya ?niversitesi'nde bildiride imzas? olan akademisyenlerden ??retim g?revlisi Firdevs Selvili, Rekt?rl??e dilek?e g?ndererek imzas?n? geri ?ekti?ini bildirdi. Konula ilgili bir a??klama Trakya ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Yener Y?r?k'den geldi. Y?r?k, ''D?n Firdevs Han?m imzas?n? geri ?ekti. Biz zaten soru?turma a?m??t?k. Fakat daha soru?turma kendisine gitmeden, soru?turmadan haberdar olmadan imzas?n? geri ?ekti. Di?er akademisyenle ilgili bize ?u ana kadar ula?m?? bir ?ey yok. Soru?turma devam ediyor'' diye konu?tu.

VAN?DA D?RT AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Van Y?z?nc? Y?l ?niversitesi (YY?) Rekt?rl???, T?rkiye geneli yay?nlanan bildiride imzalar? bulunan 4 akademisyen hakk?nda idari soru?turma ba?latt?.

KOCAEL? ?NSAN HAKLARI SAVUNUCULARI DERNE??'NDEN A?IKLAMA

?niversitelerde g?revli 1128 ??retim ?yesinin alt?na imza att??? ve devletin "katil" olarak su?land??? bas?n a??klamas? ve Kocaeli Emniyet M?d?rl???n?n ba?latt??? g?z alt? operasyonlar?yla ilgili olarak ?nsan Haklar? savunucular? derne?i ?HSD genel ba?kan? Ali Akba? bir bas?n a??klamas? yapt?. A??klama ?u ?ekilde:

"Ya?anan ter?r ?l?mlerden devleti sorumlu tutup, devleti "katil" olarak su?layan 1100 ??retim g?revlisinden, Kocaeli ?niversitesinde g?rev yapan 21 tanesinin Kocaeli Emniyet M?d?rl???nce y?r?t?len bir operasyon kapsam?nda g?z alt?na al?nd???n? ??renmi? bulunuyoruz. ?nsan Haklar? Derne?i olarak ter?r?, insan hayat?na kasteden en b?y?k insanl?k su?lar?ndan bir g?r?yoruz. Bu konuda g?rev ihmali i?inde olanlar? k?n?yoruz. 40 y?ldan beri ?lkemizde s?ren ter?r on binlerce insan?m?z?n can?na mal olmu?tur. Vergilerimizle maa? verip ?ocuklar?m?z? emanet eti?iniz s?zde ??retim g?revlisi, ?zde ter?r destek?isi, PKK yanda?lar? i?in t?m T?rkiye'de derhal operasyonlar ba?lat?lmal?, hukukun gere?i yerine getirmelidir. Bu konuda bir ilke imza atan Kocaeli Cumhuriyet savc?l???n? ve Emniyet M?d?rl???n? kutluyoruz. ??i?leri ve Adalet bakanlar?, bu konuda ihmali bulunan, alenen ter?r? destekleyen PKK destek?ileri hakk?nda hukuki i?lem ve operasyon ba?latmayarak g?rev ihmali i?inde olan g?revlilere derhal i?ten el ?ektirmeli ve yerine ehil olanlar? atamal?d?r. Bug?ne kadar ter?r?n b?y?mesine ve destek?ilerin cesaretlenmesine en b?y?k sebep, devletin g?rev ihmalidir. PKK halk? katlediyor, bebekleri katlediyor, ?ocuklar? da?a ??kart?p ter?rist yap?p ?l?me s?r?kl?yor. Bu sahtekarlar, ?arlatanlar g?ruhu bu g?ne kadar bunlarla ilgili tek bir a??klama yapt? m??, hay?r yapmad?. Bu eylem, PKK ter?r ?rg?t?n?n yapt??? insan haklar? ihlaline destek vermek, ter?r eylemlerine onay vermektir. Bu halk vergileriyle bu parazitleri b?nyesinde bar?nd?rmak istemiyor. H?k?metin g?revi, TV ler de medyada az konu?mak!, fakat icraata ?ok i? yap?p, ter?r destek su?u i?leyen bu 1128 PKK destek?isi hakk?nda hukuki i?lem ba?lat?p ceza evine yollayarak ve okullarla ili?i?ini keserek, gerekeni yapmas?d?r. Ne yaz?k ki bunun tem tersi oluyor ve bu PKK destek?ilerine hi? bir ?ey yap?lamad???ndan, bunlar daha da cesaretlenerek alanen PKK destek?ili?i yap?yor. Bunca insan?m?z ?l?yor, halk?m?z peri?an oluyor. Bu ter?r destek?ili?ine onay verilemez, h?k?meti g?reve ?a??yoruz, l?tfen TV ve medyada az a??klama, icraata ?ok uygulama. ??nk? halk?n art?k bu konu?malara karn? tok. Bu halk insan haklar? ihlalcileri hakk?nda h?k?metin, h?k?met olarak g?revini yapmas?n? bekliyor. Kanunlar yeterli de?ilse h?zla bu kanunlar? meclisten ge?irmesini bekliyor. Bu halk?n ter?re de, ter?r destek?ilerince de tahamm?l? kalmam??t?r. Ali Akba? / ?nsan Haklar? Savunucular? Derne?i Genel B?kan?"

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ?N?VERS?TES?'NDE 6 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Ondokuz May?s ?niversitesi (OM?), bildiride imzas? bulunan ?niversitede g?revli 6 akademisyen hakk?nda soru?turma a?t?.Soru?turman?n, bildiride imzalar? bulunan Prof. Dr. Taner ?zbenli, Do?. Dr. Canani Kaygusuz, Do?. Dr. Melda Yaman, Do?. Dr. ?zg?r ?zt?rk, ara?t?rma g?revlileri Fatih ?a?atay Cengiz ile Ali R?za G?ngen hakk?nda a??ld??? ??renildi.

ESK??EH?R OSMANGAZ? ?N?VERS?TES?'NDE 4 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi (ESOG?), bildiride imzas? bulundu?u gerek?esiyle 4 akademisyen hakk?nda soru?turma ba?latt?. ESOG? Rekt?r? Prof. Dr. Hasan G?nen, "4 akademisyen hakk?nda 'kamu g?revinden ??kartma' soru?turmas? ba?latt?k. Bunlar?n aras?nda yer alan Yrd. Do?. Dr. Burcu To?ral'?n ESOG? Uluslararas? ?li?kiler Koordinat?rl??? g?revine de son verdik" dedi.

ESK??EH?R ANADOLU ?N?VERS?TES?'NDE 15 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Bildiriye Anadolu ?niversitesi?nden 15 ??retim g?revlisinin imza att??? ??renildi. ?mzac? akademisyenler hakk?nda idari soru?turma ba?lat?ld??? ??renildi.

GAZ? ?N?VERS?TES?'NDEN B?R AKADEM?SYEN ?MZASINI GER? ?EKT?

Gazi ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi ??retim ?yesi Do?. Dr. Kemal ?nal, bildiriye verdi?i imzay? geri ?ekti. ?nal, yapt??? a??klamada, "Bildirideki imzam? ?ekiyorum. Bildiride baz? ifadeler sert olabilir ancak bizim amac?m?z sadece sivil hak ihlallerine dikkati ?ekmekti. Ne g?venlik g??leri ne asker ne de hi?bir sivilin ?lmesini istemiyoruz. Bar??, karde?lik ve dostluktan yanay?m. ?rg?t?n ?iddet eylemlerine, bombalama eylemlerine de kar??y?m. Sadece kimsenin ?lmesini istemiyoruz" dedi. ?nal, bildiriye imza att??? i?in ??rencilerinin tepkisiyle kar??la?t???n?, bu durumdan ?z?nt? duydu?unu ifade etti.

?MZACILARIN PKK'YI ELE?T?RMEME GEREK?ES?: B?Z DEVLET MENSUBUYUZ, ONU ELE?T?R?R?Z!

Akademisyenler bildirisine imza atan isimler aras?nda yer alan Prof. Dr. Ahmet ?nsel, "akademisyenlerin PKK'y? de?il sadece devleti ele?tirdikleri" ele?tirilerine cevap verdi. Bar?? i?in Akademisyenler Grubu?nun imzac?lar? aras?nda yer alan Cumhuriyet gazetesi yazar? Prof Dr. Ahmet ?nsel, "PKK'y? ele?tirmedikleri" y?n?ndeki ele?tirilere adeta sa? ba? yoldurtan bir yan?t verdi. ?nsel, "PKK ter?r y?ntemlerini kulland??? s?rece TCK'n?n ?ng?rd??? su?lar? i?leyen ki?ilerin bulundu?u bir ?rg?tt?r. Benim PKK ile bir ili?kim yok, ama devletle var" yan?t?n? verdi.

Sputnik?te Yavuz O?han'?n haz?rlay?p sundu?u 'Bidebunudinle' program?nda konu?an ?nsel, akademisyenlere disiplin soru?turmas? a??lmas?n?n yasal gerek?esi olmad???n? s?yledi. Davuto?lu'nun akademisyenlere y?nelik "PKK'y? ele?tirin" ?a?r?s?n? ise Ahmet ?nsel ??yle de?erlendirdi: "PKK'n?n yapt??? eylemlerin ele?tirilmesiyle devletin yapt??? eylemlerin ele?tirilmesi ayn? d?zlemde ele almamak gerekir. PKK ter?r y?ntemlerini kulland??? s?rece TCK'n?n ?ng?rd??? su?lar? i?leyen ki?ilerin bulundu?u bir ?rg?tt?r. Benim PKK ile bir ili?kim yok, ama devletle var. Ben T?rkiye Cumhuriyeti yurtta?? olarak devletin ona ?izilmi? olan yasalar ilkeler temel hak ve ?zg?rl?kler s?n?rlamas? i?inde davranmas?n? beklerim."

Yasalardan bahsedip kendilerinin yasalar? dert eden ve onlar?n yan?ndaym?? gibi g?stermeye ?abalayan ?nsel'in, A?HM'in "soka?a ??kma yasa?? normal" gerek?esiyle ba?vurulara pe?pe?e ret karar? vermesine ise hi? de?inmedi.

ERZURUM'DA AKADEM?SYENE TUTUKLAMA TALEB?!

Akademisyenler bildirisine imza atan Atat?rk ?niversitisi ??retim ?yesi Ramazan Kurt hakk?nda savc?l?k tutuklama talebinde bulundu. 'Bar?? ??in Akademisyenler' bildirisine imza atan Erzurum Atat?rk ?niversitesi Felsefe B?l?m?'nden Ramazan Kurt, bu sabah evinden g?zalt?na al?nd?. Erzurum Ter?rle M?cadele ?ubesi'nde "?rg?t propagandas?" iddias?yla sorguya al?nan Kurt susma hakk?n? kulland?. Kurt, savc?l?k ifadesinin ard?ndan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kurt, daha sonra yurtd???na ??k?? yasa?? konularak mahkemece serbest b?rak?ld?. Soruda Kurt'a savc?l???n ?Bildiri bug?n yay?nlansa yine de imzalar m?yd?n?z?? diye sordu?u, Kurt'un ise ??mzalamazd?m? yan?t?n? verdi?i ileri s?r?ld?.

ATAT?RK ?N?VERS?TES?'NDEN B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMA

Ramazan Kurt'un mensubu oldu?u Erzurum Atat?rk ?niversitesi Senatosu da bir a??klama yapt? ve bildiriyi "Devletimizin birlik ve b?t?nl???n? hedef alan b?l?c? hainlere ?rt?l? bir destek" olarak de?erlendirdi?ini s?yledi. A??klamada ?u ifadeler yer ald?: "G?venlik g??lerimizin y?r?tt??? kararl? m?cadeleden rahats?z olanlar?n, bug?n bar?? ve insanl?k gibi bir tak?m b?y?l? kavramlar? dillerine dolad?klar? ve bunlar? kendilerine paravan yaparak, devletimize ve milletimize kar?? haince ve al?ak?a emeller pe?inde ko?tuklar? herkes taraf?ndan bilinmektedir. Sadece bir tak?m karanl?k odaklara ve emperyal mihraklara hizmet etmekten ba?ka bir ama? ta??mayan s?zde bu ayd?n g?ruhunu ak?ldan, ahlaktan, vicdan ve insaftan yoksun gafiller olarak nitelemekte, ayr?ca hain ter?r ?rg?t?ne kar?? y?r?t?len m?cadeleye ve ona ?nc?l?k eden siyasi irade ile g?venlik g??lerine minnettarl???m?z? beyan etmekteyiz. Ter?r olaylar?n?n ve hain ter?r ?rg?t?ne kar?? gizli ve a??ktan yap?lan her t?rl? deste?in millet olarak birlik ve beraberli?imizi, dayan??ma ve karde?li?imizi bozamayaca??n? herkese bir kez daha ilan eder, ?lkemizin birlik ve beraberli?ini bozmaya yeltenen i? ve d?? mihraklar?n hi?bir zaman kirli emellerine ula?amayacaklar?na d?n?k inan? ve kararl?l???m?z? kamuoyuna sayg?yla duyururuz."

MU?LA'DA 9 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi'nce bildiride imzas? bulunan 9 akademisyen hakk?nda soru?turma a??ld?. Mu?la S?tk? Ko?man ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Mansur Harmandar, ?niversite sitesinde yay?nlanan a??klamas?nda imzac?lar hakk?nda disiplin ve ceza soru?turmalar?n?n ba?lat?ld???n? belirtti.

?ZM?R CUMHUR?YET BA?SAVCILI?I AKADEM?SYENLERE SORU?TURMA BA?LATTI

?zmir Cumhuriyet Ba?savc?vekili Okan Bato'nun s?zde akademisyenlerle ilgili TCK 302 Maddesi gere?i ''Devletin birli?ini ve ?lke b?t?nl???n? bozmak'' tan soru?turma ba?latt??? ??renildi. Bildiride imzas? olan ?zmir'deki ?e?itli ?niversitelerde g?revli 37 akademisyenin soru?turma kapsam?na girdi?i belirtiliyor.

?STANBUL TAB?P ODASI'NDAN B?LD?R?YE DESTEK

Hain bildiriye imza atan akademisyenlere ?stanbul Tabip Odas? ellerindeki beyaz bayraklarla destek ??kt?. ?stanbul Tabip Odas? y?netim kurulu ?yesi olan ?mit ?en yapt??? a??klamada, bin 128 akademisyenin imzalad?klar? ortak bir metni t?m kamuoyu ile payla?t?klar?n? belirtti. ?en, akademisyenlerin bu davran???nlar?ndan dolay? ele?tiri ve hakaretlere maruz kald???n?, haklar?nda soru?turma ba?lat?larak hukuksuz uygulamalarla kar?? kar?aya kald?klar?n? iddia etti.
U?AK ?N?VERS?TES? SENATOSU'NDAN B?LD?R?YE D?KKAT ?EKEN TEPK?

16.01.2016 08:25 U?ak ?niversitesi Senatosu yapt??? a??klamayla ter?r? ve destek?ilerini k?nad?. K?resel G??ler'in kalk?nan T?rkiye'nin ?n?n? kesmek ve Ortado?u'da istedikleri gibi tasarruf etmek amac?yla, PKK'y? tekrar ma?a olarak ileri s?rd???n? belirten senatonun, yaz?l? a??klamas?nda ?u ifadeler yer ald?:

"Tam bir ta?eron ve piyon olan PKK ?zerine d??en g?revi yapmak i?in tekrar devletimizin h?zl? kalk?nmas?n? ve karde?lik projelerini akamete u?ratmak ad?na faaliyetlerine h?z vermi?tir. ?lkemizin demokrasi ve insan haklar? alan?nda att??? ?nemli ad?mlara ra?men ter?r ?rg?t?, Suriye'deki olaylar? da f?rsat bilerek yeniden sald?r?ya ge?mi?tir. Okul binalar?n? ate?e vererek e?itime, tarihi camilerimizi y?karak, yakarak dini hayat?m?za ve halk?m?z?n can?na kastetmektedirler. Ayr?ca devletten ald?klar? ara? ve gere?leri halk?m?za kar?? kullanarak, hendekler, t?neller a?arak insanlar?m?z? huzursuz etmektedirler. Baz? akademisyenlerin 30 y?l? a?k?n bir s?redir binlerce can ve mal kayb?na yol a?an PKK ter?r?ne tek bir laf bile etmedikleri bildiriyi apa??k ihanet bildirisi olarak niteliyor, imza atan ki?ileri ?iddetle k?n?yoruz. U?ak ?niversitesi'nde bu ihanet bildirisine imza atan hi?bir ??retim elaman? bulunmamakla birlikte, bulunduklar? ?niversiteler ve adaletin temsil edildi?i mahkemeler taraf?ndan hesap sorulaca??na da inan?yoruz. ?unu ?ok iyi biliyoruz ki, birlik-beraberlik, dirlik ve d?zenimize kasteden uluslararas? ?ebekeler her defas?nda lider ?lke olma yolunda emin ad?mlarla y?r?mekte olan ?lkemizi, ?nce gezi kalk??mas? ile sonra da 17 ve 25 Aral?k darbe giri?imleriyle zaafa u?ratmaya ?al??m??lar, ancak ba?aramay?nca PKK kart?n? tekrar devreye sokmu?lard?r. Bilinmelidir ki, her defas?nda oldu?u gibi g??l? devletimiz ve milletimiz k?resel oyunlar? en iyi ?ekilde bozacakt?r. Biz de U?ak ?niversitesi Senatosu olarak devletimizi ve g?venlik g??lerimizi destekliyor ve tekrar ter?re kalemleri ile destek veren ve akademik camiay? hi?bir ?ekilde temsil etmeyen bu g?ruhu ?iddetle k?n?yoruz."

PAMUKKALE ?N?VERS?TES? SENATOSU'NDAN B?LD?R?YE TEPK?

Pamukkale ?niversitesi Senatosu, ?niversitenin resmi sitesinde yay?nlad?klar? duyuruda "ter?re kar?? y?r?t?len m?cadeleyi destekliyor, 'akademisyen ve ara?t?rmac?' s?fat?yla ter?r?n ve b?l?c? unsurlar?n yan?nda yer alarak a??k?a 'gaflet, dalalet ve hatta h?yanet' ?izgisinde oldu?unu belli eden birtak?m ki?ilerin bildirisini nefretle k?n?yoruz" ifadeleri ?ne ??kt?. Pamukkale ?niversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Zencir bildiriye imza koymu?tu.

?ANAKKALE 18 MART ?N?VERS?TES? REKT?R?NDEN B?LD?R?YE TEPK?

?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi'nden Do?. Dr. Solmaz Bunulday bildiriye imza koymu?tu. Onsekiz Mart ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Y?cel Acer bildiriye web sitesinden yay?nlad??? mesajla tepki g?sterdi. Mesaj ??yle: "D???nce ?zg?rl???; iftira, hakaret su?u ve yasad??? ?iddeti te?vik etmeyi i?ermez. D???nce ?zg?rl??? ad? alt?nda yasad??? ?iddet uygulayan, ter?r? ve ter?r ?rg?t?n? te?vik edici bir ?ekilde devletin me?ru savunma faaliyetlerini ele?tiren bildiriyi t?mden reddediyoruz. Bu bildirinin "akademisyenler" ba?l??? alt?nda yap?lm?? olmas? bizleri ziyadesiyle rencide etmi?tir. Bu t?r tutum ve a??klamalar? reddetti?imizi sayg?de?er kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

VAN CUMHUR?YET BA?SAVCILI?I'NDAN 4 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Van Cumhuriyet Ba?savc?l???, 'Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi' bildirisine imza atan 4 akademisyen hakk?nda soru?turma ba?latt?. Soru?turma kapsam?nda akademisyenlerden biri Van Emniyet M?d?rl??? ekiplerince g?zalt?na al?n?rken, 3 akademisyen ise adreslerinde bulunamad?.

B?NG?L ?N?VERS?TES? 1 AKADEM?SYENE ?DAR? SORU?TURMA BA?LATTI

Bing?l ?niversitesinden, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?mlad??? bildiride imzas? bulunan Fen Edebiyat Fak?ltesi ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Eda Erdener hakk?nda idari soru?turma ba?lat?ld??? bildirildi. ?niversiteden yap?lan a??klamada, Senato karar?yla, akademisyenlerin bildirisinin k?nand??? belirtildi.

GED?Z ?N?VERS?TES? MENSUBU 1 AKADEM?SYEN ?MZASINI GER? ?EKT?

Gediz ?niversitesi ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Z?beyit G?n, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin bildirisinden deste?ini ?ekti. Avukat Mehmet G?n, yapt??? yaz?l? a??klamada, m?vekkili Yrd. Do?. Dr. G?n'?n bildirideki imzas?n? geri ?ekti?ini belirterek, ?unlar? kaydetti: "Her ne kadar bug?n ?e?itli bas?n yay?n kurulu?lar?nda Gediz ?niversitesinde ?al??an m?vekkilim Yrd. Do?. Dr. Z?beyit G?n hakk?nda 'imzac? akademisyen' s?fat?yla ?e?itli haberler yap?lm?? olsa da asl?nda m?vekkilim 15.01.2016 tarihinde sabah saat 10.00'da imzas?n? geri ?ekmi?tir."

HACETTEPE ?N?VERS?TES?'NDEN 22 AKADEM?SYENE ?DAR? SORU?TURMA

Hacettepe ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr Murat Tuncer, Y?K'e g?nderdi?i yaz?da bildiriyi imzalayan akademisyenler hakk?nda idari i?lem ba?lat?ld???n? s?yledi. Hacettepe ?niversitesi'nden 22 akademisyen bildiriye imza koymu?tu.

ELAZI? FIRAT ?N?VERS?TES?'NDE 7 AKADEM?SYENDEN B?LD?R?YE SU? DUYURUSU

Elaz?? F?rat ?niversitesi'nde g?revli yedi akademisyen, bildiride imzas? bulunanlar hakk?nda Cumhuriyet Ba?savc?l???'na su? duyurusunda bulundu.

S?VAS CUMHUR?YET ?N?VERS?TES? SORU?TURMA BA?LATTI, AKADEM?SYEN ?ST?FA ETT?

Bildiriye Sivas Cumhuriyet ?niversitesi'nden tek imza koyan isim olan Sa?l?k Bilimleri Enstit?s? M?d?r? Prof. Dr. Ali ?elik?z istifa etti. Cumhuriyet ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Faruk Kocac?k, durumu Y?ksek ??retim Kurumu ile g?r??mek ?zere Ankara'ya gitti. ?te yandan rekt?rl?k hukuk m??avirli?i taraf?ndan bildiriyi imzalamas? nedeniyle ?elik?z hakk?nda soru?turma ba?latt?.

ZONGULDAK B?LENT ECEV?T ?N?VERS?TES?'NDEN B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMA

Zonguldak B?lent Ecevit ?niversitesi resmi sitesinde ?niversite Rekt?r? Prof. Dr. Mahmut ?zer'in ba?kanl???n? yapt??? ?niversiteleraras? Kurul Ba?kanl???'n?n bildiriye kar?? a??klamas? yay?nland?. ?te yandan ?niversiteden bildiriye imza koyan tek isim olan Fen Edebiyat Fak?ltesi Psikoloji B?l?m? Ba?kan? Yrd. Do?. Dr. ?znur ?nc?l, hakk?nda ba?lat?lm?? olan soru?turma kapsam?nda emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan adliyeye sevk edildi. Yrd. Do?. Dr. ?nc?l, Cumhuriyet Savc?s?'na verdi?i ifadenin ard?ndan serbest b?rak?ld?.

KAYSER? ERC?YES ?N?VERS?TES?'NDEN B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMA

Bildiriye imza koyan bir akademisyenin olmad??? Kayseri Erciyes ?niversitesi Senatosu, ?niversite sitesindeki a??klamada bildiriyi "ihanet belgesi" olarak tan?mlayarak reddetti?ini belirtti. A??klamada "haks?z yere devletimizi su?layan, ?lkemize uluslararas? g?zlemci davet eden ve ter?r ?rg?t?yle m?zakere isteyen bu zihniyete kar?? oldu?umuzu ifade etmek isteriz" dendi.

ADNAN MENDERES ?N?VERS?TES?'NDEN B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMA

Adnan Menderes ?niversitesi resmi sitesinde Y?ksek??retim Kurulu ve ?niversiteleraras? Kurul'un konuyla ilgili a??klamalar? yay?nland?. Bunlara aynen kat?l?nd??? belirtilerek "Adnan Menderes ?niversitesi olarak ?zerimize d??eni yapaca??m?z?, devletimizin ve milletimizin yan?nda oldu?umuzu kamuoyuyla payla??yoruz." denildi. ?niversite'den 2 ara?t?rma g?revlisi, ?zgen Yal??n ile Serhan G?l bildiriye imza koymu?tu.

YALOVA ?N?VERS?TES?'NDEN A?IKLAMA

Yalova ?niversitesi sitesinde rekt?r?n ?niversiteleraras? Kurul Ba?kanl???'n?n a??klamas?n? destekledi?ini belirten a??klamas? yay?nland?. Rekt?r, Yalova ?niversitesinden ?? ara?t?rma g?revlisinin imza att??? bildirinin akademik camiay? asla temsil etmedi?i belirtti.

?ORUM H?T?T ?N?VERS?TES?'NDEN B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMA

Bildiriye imza koyan akademisyeni bulunmayan ?orum Hitit ?niversitesi Rekt?rl???, 12 Ocak'ta yapt??? a??klamada "?lkemizdeki huzur, istikrar ve karde?lik ortam?n? bozmaya y?nelik yap?lan her t?rl? sald?r?y? ve a??klamay? Hitit ?niversitesi olarak k?n?yoruz. "Y?zy?llard?r t?m d?nyan?n ?rnek ald??? huzur, mutluluk ve bar?? ortam?nda bir arada ya?ayan vatanda?lar?m?z? ayr??t?rmaya y?nlendirme ?abalar? ve karde?lik ortam?n? bozmaya y?nelik oyunlar asla ama?lar?na ula?amayacakt?r." dedi.

MU? ALPARSLAN ?N?VERS?TES?'NDEN B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMA

Bildiriye imza koyan akademisyeni bulunmayan Mu? Alparslan ?niversitesi, ?niversiteleraras? Kurul Ba?kanl???'n?n "akademik ?zg?rl?k, bir ?lkenin varl???n?, g?venli?ini ve bekas?n? tehdit etmenin arac? olarak istismar edilemez" dedi?i a??klamay? sitelerinde payla?t?. Rekt?r? Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da bas?n mensuplar?n?n sorusu ?zerine "Akademik ?zg?rl?k, T?rkiye'de i?di? edilmi? kavramlardan biridir. Akademik ?zg?rl?k, bilimin nesnel ?l??tleri ?????nda ortaya koydu?unuz m?dellel sonu?lar? hi?bir bask?ya boyun e?meden ifade edebilme ?zg?rl???d?r. Akademik ?zg?rl?k s?ylemi, bir siyasi muhalefet mekanizmas?na d?n??m?? ise o zaman akademisyenler sadece inan?rl???n? yitirmekle kalmaz ayn? zamanda ?lkenin mevcut sorunlar?n? i?inden ??k?lmaz hale getirmi?, kutupla?malar? te?vik etmi? olurlar" dedi.

TUNCEL? ?N?VERS?TES?'NDEN 7 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

Tunceli ?niversitesi, bildiriye imza veren yedi akademisyen hakk?nda soru?turma ba?latt?.

KIRIKKALE ?N?VERS?TES?'NDEN 1 AKADEM?SYENE SORU?TURMA VE B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMA

K?r?kkkale ?niversitesi resmi sitesindeki duyuruda bildiriye imza veren akademisyenler hakk?nda "devletimizin g?venlik g??lernini katliam yapmakla su?lama c?retini g?stermi?lerdir" ifadesi kullan?ld?. ?niversite, bildiriye imza veren ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Fuat ?zdin? hakk?nda yasal i?lem ba?lat?ld???n? da duyurdu.

RECEP TAYY?P ERDO?AN ?N?VERS?TES?'NDEN B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMA

Recep Tayyip Erdo?an ?niversitesi Senatosu, "?ster akademisyen, isterse de yazar veya gazeteci olsun, ?e?itli ??kar hesaplar?yla ter?r propagandas? yapanlar?, ?zg?rl?k bahanesiyle ter?r ve ?iddet s?ylemlerine alet olanlar? ve ?lkemizin birlik ve b?t?nl???ne y?nelik hain sald?r?lar? nefretle k?n?yoruz. Toplumun ter?re kar?? dayan??mas?n? zedelemeye d?n?k, ?iddeti ?ven, demokrasi k?lt?r?n? zedeleyen, ayr?l?k?? ve ayr?mc? eylem ve s?ylemleri ter?re destek olarak niteliyoruz." dedi.
8 B?Y?K STK'DAN AKADEM?SYENLERE TEPK?

17.01.2016 09:41 8 b?y?k STK, akademisyenlere kar?? bildiri yay?nlad?. T?rkiye'nin i??i ve i?veren sendikalar? ile kamu sendikalar?n? ?at?lar? alt?nda bulu?turan 8 b?y?k sivil toplum kurulu?u, akademisyenlerin yay?nlad??? bildiriye kar?? bir bildiri yay?nlad?. Akademisyenleri d???ncelerini ifade erderken birle?tirici dil kullanma konusunda uyaran bildiride "Elbette hi?bir devlet ter?re taviz veremez. Elbette hi?bir devlet kendi sokaklar?nda g?venlik g??leri haricinde, silahl? unsurlar?n dola?mas?n? kabullenemez. Elbette hi?bir devlet kendi vatanda?lar?n?n g?nl?k ya?amlar?na ter?ristler taraf?ndan m?dahale edilmesini kabul edip, hareketsiz kalamaz. Devletin amac?n?n vatanda?lar?m?z?n en temel haklar?n? korumak, onlar?n ya?am?n? bir an ?nce normale ?evirmek oldu?unun hep birlikte fark?nda olmal?y?z. T?rkiye olarak ter?r?n her t?rl?s?ne kar?? ortak bir tav?r g?stermeli, ter?re kar?? birlikte m?cadele etmeliyiz. Kurumlar?m?z? y?pratan tarafl? yorumlardan ve temelsiz su?lamalardan ka??nal?m." denildi.

B?LD?R? KAR?ITI A?IKLAMAYA KATILAN STK'LAR

-T?rkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB),
-T?rkiye Esnaf ve Sanatk?rlar? Konfederasyonu (TESK),
-T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i (TZOB),
-T?rkiye KAMU-SEN,
-T?rkiye ???i Sendikalar? Konfederasyonu (T?RK-??),
-HAK-?? Konfederasyonu,
-T?rkiye ??veren Sendikalar? Konfederasyonu (T?SK),
-Memur Sendikalar? Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

8 sivil toplum kurulu?unun a??klamas? ??yle:

"Bizler T?rkiye?nin ?reticileri, esnaflar?, ?ift?ileri, m?te?ebbisleri, ?al??anlar? olarak, son d?nemde ?lkemizin birlik ve beraberli?ini zedeleme boyutuna ula?an tabloyu b?y?k bir dikkat ve endi?eyle takip ediyoruz. Bu ?er?evede, ?lkemizi saran ter?r olaylar?ndan, artan can kay?plar?ndan son derece rahats?z?z. Bug?n geldi?imiz noktada art?k mesele, maalesef T?rkiye?nin sosyal yap?s?n? tahrip eden, vatanda?lar?m?z?n birbirlerini anlamalar?n? imk?ns?z hale getiren yeni bir boyuta vard?.

?zellikle ?niversitelerimizde ?al??an akademisyenler de d?hil toplumun t?m kesimlerinin d???ncelerini ifade ederken birle?tirici bir dil kullanmaya ?zen g?stermeleri son derece b?y?k bir ?nem ta??yor.

Elbette hi?bir devlet ter?re taviz veremez. Elbette hi?bir devlet kendi sokaklar?nda g?venlik g??leri haricinde, silahl? unsurlar?n dola?mas?n? kabullenemez. Elbette hi?bir devlet kendi vatanda?lar?n?n g?nl?k ya?amlar?na ter?ristler taraf?ndan m?dahale edilmesini kabul edip, hareketsiz kalamaz.

Devletin amac?n?n vatanda?lar?m?z?n en temel haklar?n? korumak, onlar?n ya?am?n? bir an ?nce normale ?evirmek oldu?unun hep birlikte fark?nda olmal?y?z. T?rkiye olarak ter?r?n her t?rl?s?ne kar?? ortak bir tav?r g?stermeli, ter?re kar?? birlikte m?cadele etmeliyiz.

T?m kurumlar?m?za ve vatanda?lar?m?za da bir ?a?r?m?z var: Birlik ve beraberli?imizi muhafaza etmek zorunda oldu?umuz bu g?nlerde akl?selim i?inde ve s?k?netle birlikte hareket edelim. Bizleri tahrik etmek isteyenlerin oyunlar?na gelmeyelim. Kurumlar?m?z? y?pratan tarafl? yorumlardan ve temelsiz su?lamalardan ka??nal?m. Bizler devletimizin ve milletimizin, birlik ve beraberlik i?erisinde her t?rl? zorlu?un ?stesinden gelece?ine dair sars?lmaz bir inanca sahibiz. Birlik ve beraberli?imizi muhafaza edece?iz, ter?r?n sosyal yap?m?z? tahrip etmesine f?rsat vermeyece?iz." (?HA, Milliyet)
AKADEM?SYENLERE KAR?I AKADEM?SYENLERDEN 4 ?MZA KAMPANYASI

17.01.2016 22:54 ?Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi? ad?na ?Bu Su?a Ortak Olmayaca??z? ba?l???yla yay?nlanan bildiriye, ?niversite d?nyas?ndan ?kar??? imza kampanyalar? da geliyor. 4 grubun ba?latt??? kampanyalarda toplam imza say?s? 4 bini a?t?.

T?rkiye i?in Akademisyenler ?nisiyatif Grubu: Kampanyaya yurti?i ve yurtd???ndan 170 ?niversiteden 2071 akademisyen imza att?. 12 Ocak?ta ba?lat?lan kampanya 16 Ocak?ta sona erdi. Bildiride ?Bilinsin istiyoruz ki ?u anda Sur?da, Silvan?da, Nusaybin?de, Cizre?de, Silopi?de ve daha pek ?ok yerde yap?lan operasyonlara destek veriyoruz? denildi.

H?r Akademisyenler Derne?i (HAKAD): ?Ter?re Sessiz Kalmayaca??z, Halk?n Umutlar?n? Kazd?klar? Ter?r ?ukurlar?na G?menleri Reddediyoruz? ba?l??? ile 13 Ocak?ta ba?layan kampanyaya 1599 akademisyen destek verdi. Bildiride, ?PKK ba?ta olmak ?zere t?m ter?r ?rg?tlerini ve destek?ilerini lanetlerken; sorunlar?n giderilmesi ve halk?n yaralar?n?n sar?lmas? i?in ?zerimize d??en sorumlulu?un bilincindeyiz? ifadesi yer ald?.

?niversite ??retim Elemanlar? Dayan??ma Derne?i: ?Akademisyenler Ter?re Kar??? adl? imza kampanyas?na 195 akademisyenden destek geldi. 16 Ocak?ta ba?layan kampanya devam ediyor.

Akademik Birlik Platformu: 13 Ocak?ta ba?layan kampanyaya 98 akademisyen imza att?. Bildiride T?rkiye?nin ter?re kar?? verdi?i m?cadele desteklendi. (H?rriyet)
5 B?N AKADEM?SYENDEN TER?R YANLISI AKADEM?SYENLERE TEPK? B?LD?R?S?

18.01.2016 08:15 Sel?uk ?niversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Uluslararas? ?li?kiler B?l?m? ??retim ?yesi Do?. Dr. Metin Aksoy ?nc?l???nde yay?mlanan ?Akademisyenler Ter?re Kar??? bildirisine 5 bin akademisyen imza att?. Aksoy, kampanyan?n start?n?, ?terorekarsiyiz.com? internet adresi ?zerinden ba?latt?. ?Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi?nin yay?mlad??? bildirinin ard?ndan bir grup ??retim ?yesiyle, ?Akademisyenler Ter?re Kar?? Bildirisi?ni yay?mlad?klar?n? belirten Aksoy, ??? g?n i?inde 5 bin imza verildi. D?nyan?n ?e?itli yerlerinden ve T?rkiye?deki ?niversitelerden akademisyenler bu kampanyaya imza att?. Te?ekk?r mailleri ve telefonlar? ald?k. Bildiri, akademik ?evrede b?y?k ilgi g?rd?? diye konu?tu. Ter?r?n kar??s?nda olduklar? i?in kampanya ba?latt?klar?na i?aret eden Aksoy, ?Ter?r, toplumun bar?? aray??lar?n? ortadan kald?rmak demek. ?ehitlerden, sivil insanlar?n ?l?m?nden ter?r?n sorumlu oldu?unu biliyoruz. Art?k ter?r?n engellenmesi ve bar?? s?recinin hayata ge?irilmesi gerekir. Toplumda ter?re kar?? b?y?k bir tepki var? ifadelerini kulland?.
1128 AKADEM?SYEN?N 610'UNDAN YEN? B?LD?R?: SADECE G?R??LER?M?Z? ?FADE ETT?K

18.01.2016 16:22 Ter?rle m?cadele dursun ?a?r?s? yapan 1.128 akademisyenden 610'u yeni bir bildiri yay?nlad?. Yeni bildiride "Siyasi iradenin 'Bu su?a ortak olmayaca??z' ba?l?kl? bildiriye kar?? g?sterdi?i tepkiyi yanl?? ve kayg? verici buluyoruz. Akademisyenlerin ?lke sorunlar?yla ilgili dile getirdikleri g?r??lerinin siyasi irade taraf?ndan cezaland?r?lmaya ?al???lmas?, akademik ?zg?rl?klere darbedir" ifadeleri yer ald?.

Prof. Dr. Ay?e Bu?ra imzas?yla yay?nlanan mesajda Fikir ve ifade ?zg?rl??? ile ilgili, farkl? ?niversitelerden 610 profes?r, do?ent ve yard?mc? do?ent taraf?ndan imzalanan yeni bir bildirinin duyurusu yap?ld?.

Bildiride ?u ifadelere yer verildi:

"Biz a?a??da imzas? olan akademisyenler, fikir ve ifade ?zg?rl??? ilkesine ba?l?y?z ve bu ilkenin akademik ya?am?n temel unsuru oldu?una inan?yoruz. Bu temelde, ?lkedeki ?at??ma ortam?yla ilgili ki?isel de?erlendirmelerimizden ba??ms?z olarak, siyasi iradenin ve Y?K'?n ?ok say?da ?niversite mensubunun imzalad??? ?Bu su?a ortak olmayaca??z" ba?l?kl? bildiriye kar?? g?sterdi?i tepkiyi yanl?? ve kayg? verici buluyoruz. ?fade ?zg?rl??? olmadan demokrasi olmaz. ?niversite ve akademisyenin g?revi ak?l y?r?tme ve vicdan muhakemesi sonunda vard??? fikirleri toplumuyla payla?makt?r. Fikrin ele?tirilmesi demokrasinin, fikri ifade edenin cezaland?r?lmas? ise otoriterli?in niteli?idir. Akademisyenlerin ?lke sorunlar?yla ilgili dile getirdikleri g?r??lerinin siyasi irade taraf?ndan cezaland?r?lmaya ?al???lmas?, akademik ?zg?rl?klere darbedir. B?yle darbeler her?eyden ?nce toplumsal geli?meyi durdurur. ?lke demokrasisine verilecek en b?y?k zarar, fikri s?ylemek de?il, fikri ifade ettirmemektir."
59 STK'DAN AKADEM?SYENLERE TEPK? B?LD?R?S?: B?Z? B?LEMEYECEKS?N?Z!

18.01.2016 22:58 59 sivil toplum kurulu?u, ter?re destek veren akademisyenlere tepki g?sterdi. STK'lar?n imza koydu?u "Bizi B?lemeyeceksiniz" adl? bildiri bas?n toplant?s?nda Yerli D???nce Derne?i Onursal Ba?kan? ve K?lt?r ve Turizm eski Bakan? Yal??n Top?u taraf?ndan a??kland?.

Yerli D???nce Derne?i Onursal Ba?kan? Yal??n Top?u, akademisyenlerin yay?nlad??? bildiriyi ter?r?n akademi d?nyas?ndaki kirli y?z?n? yans?tmas? a??s?ndan olduk?a manidar ve ibret verici bir durum oldu?unu belirterek, "Se?ilmi? bir Cumhurba?kan?na siyasi, etik ve ahlak d??? hakaret etmeyi maharet sayan ama bununla birlikte bu ak?l ve vicdan tutulmas? olarak g?rd???m?z bildiriyi destekleyen ana muhalefet partisini milletimiz ve STK'lar ad?na k?n?yorum" dedi.Toplant?ya Top?u'nun yan? s?ra " Bizi B?lemeyeceksiniz" bildirisine destek veren STK'lar ve gaziler de kat?ld?. Top?u, "En son g?ndemi i?gal eden az?nl?k, marjinal, ipi nerede oldu?u belli olan bir grubun imzalad??? bildiri infiale sebep oldu. ??inde ya?ad??? milletin ac? ve sevin?lerine yabanc? olan, bu topra??n kan ba??yla de?il can ba??yla vatan edildi?inden bihaber, Malazgirt'in, ?anakkale'nin, Sakarya'n?n ruhundan zerre nasip almam??, her ?eyde devleti su?lama hafif me?repli?iyle hareket eden s?zde akademisyenlerin imza vererek suni g?ndem olu?turmaya ?al??t??? malum ihanet bildirisine kar?? memleket ve millet sevdal?s? baz? sivil toplum kurulu?lar?n?n duygu ve d???ncelerini kamuoyumuzla payla?mak ?zere bir araya gelmi? bulunuyoruz" diye konu?tu.

"KAND?L VEYA ?MRALI B?R B?LD?R? YAZSAYDI ANCAK B?YLE B?R MET?N ?IKARDI D?YE D???N?YORUZ"

Top?u, ??yle devam etti:

"T?rkiye'yi uluslararas? arenada zay?f d???rmek amac?yla y?r?t?len k?resel bir projenin g?revli veya g?n?ll? piyonlu?unu yapan s?zde akademisyenlerin imzas?yla yap?lan bildiri eylemi, ter?r?n akademi d?nyam?zdaki kirli y?z?n? yans?tmas? a??s?ndan olduk?a manidar ve ibret verici bir durumdur. B?l?c? ter?r ?rg?t?yle ilgili tek kelimelik bir ele?tiri bile bulunmayan bu bildiriyi imzalayanlar?n kime ve neye hizmet etti?i a??k?a ortadad?r. Kandil veya ?mral? bir bildiri yazsayd? ancak b?yle bir metin ??kard? diye d???n?yoruz. T?rkiye ne zaman ter?rle etkin bir ?ekilde m?cadele etse i?eriden ve d??ar?dan hemen ?e?itli bariyerler ?ekilmeye ?al???l?r. S?zde insan haklar? ?rg?tleri, ya?ad??? topluma yabanc? gibi davranan mankurt akademisyenler ve ayd?n g?r?n?ml? kalem??rler ayn? yerden d??meye bas?lm?? gibi ter?rle m?cadeleyi akamete u?ratmak i?in benzer gayretler sergilerler. K?resel senaryolarla kurgulanan bu ihanet sahnelerini, ?smarlama filmleri biz senelerdir izliyoruz. Art?k yeter! Bu kirli oyunlara, alg? operasyonlar?na yenilmeyece?iz. ?imdiye kadar en az 40 bin insan?m?z?n can?na kastetmi?, b?lge insan?na hayat? adeta zindan etmi?, her zaman ve her f?rsatta ?lke ve millet d??manlar?yla i?birli?i i?inde olan b?l?c? ter?r ?rg?t?n?n yapt?klar?n?n masum g?sterilip, g?venlik g??lerimizin her g?n ?ehitler vererek s?rd?rd??? insani ve gerekli operasyonlar?n k?nanmas?n? normal bir ak?l, hi?bir vicdan ve akademik ahlak kabul etmez."

"ANA MUHALEFET PART?S?N? M?LLET?M?Z VE STK'LAR ADINA KINIYORUM"

"S?zde akademisyenlerin, s?zde ayd?nlar?n imzalad?klar? metin ile T?rkiye'de ya?anan ger?ekler hi?bir ?ekilde birbiriyle uyu?muyor" diyen Top?u, "Pazar al??veri?indeyken ?ld?r?len binba??, uyurken evi yak?lan uzman ?avu?, ka??r?l?p i?kenceyle katledilen ??retmen, patlayan bombalarla hayata g?zlerini yuman gen?ler ve be?ikteki bine yak?n bebek, binlerce ?ehit, yetim kalan ?ocuklar, kaybolan umutlar ve yar?m kalan hik?yelerin ba? sorumlusu olan bir ter?r ?rg?t?n? es ge?ip olaylar? devlete fatura etmek, ihanetten ve mankurtluktan ba?ka bir ?ey de?ildir. Bunlar hangi T?rkiye'de ya??yor, do?rusu merak ediyoruz. Ter?r?n yakt??? ate?ten k???k bir k?v?lc?m bu s?zde akademisyenlerin kendi ocaklar?na d??m?? olsayd? acaba yine b?yle d???n?rler miydi? Ter?rle topyek?n m?cadele edilmelidir. Da?daki, k?ydeki, ?ehirdeki, Meclis'teki, kamudakileri derken kamp?slerdekileri de g?z ard? etmeden ter?rle m?cadele edilmeli. Ter?r ?rg?t?n?n s?zd??? veya etkiledi?i ?e?itli a??r? sol gruplar, stratejik ortakl?klar kurdu?u ta?eron paralel yap?lar katil diye yaftalad?klar? devletin ?niversitelerinde adeta h?cre tarz? ?rg?tlenmi?lerdir. Maalesef ?niversitelerde sanki akademisyen de?il de akrep yeti?tirmi?iz. Bu al?ak?a bildiriye destek verdi?ini a??klayan ve bir grup vekiliyle bir kamu kurulu?u TRT'yi basan, bu yetmemi? gibi ?lkenin bu kadar mevzusu varken kendisinin iki kat oyundan fazla oy alan ilk defa se?ilmi? bir Cumhurba?kan?na siyasi, etik ve ahlak d??? hakaret etmeyi maharet sayan ama bununla birlikte bu ak?l ve vicdan tutulmas? olarak g?rd???m?z bildiriyi destekleyene ana muhalefet partisini milletimiz ve STK'lar ad?na k?n?yorum. Se?ilmi?lik ne ihanet etmeye ne de hakaret etmeye cevaz verir. ?hanet edenlere de bu ?lkenin yarg??lar? gere?ini yaps?n, hakaret edenlere de gere?ini yaps?n. Neticede millet iradesi var ortada. Ama sen ?lkenin y?zde 52 ile se?ilmi? Cumhurba?kan?na hakaret edemezsin bunu temcit pilav? gibi her s?z?nle, laf?nla s?ylemezsin. Bunun siyasi etikte yeri yok, siyasi ahlakta yeri yok. Sen ana muhalefet partisisin. Bu az?nl?k b?l?c? ter?re hizmet eden ve nereye ba?l? oldu?u malum olan bu az?nl?k b?l?c? bildiriye ko?tur ko?tur CHP gibi bir partinin, Atat?rk'?n kurdu?u bir partinin heyetinin bu bildiriye imza atmas?n? ak?l tutulmas? olarak telakki ediyoruz" de?erlendirmesinde bulundu.

"TER?RLE M?CADELEDEN ASLA TAV?Z VER?LMEMEL?D?R"

"Ter?rle m?cadeleden asla taviz verilmemelidir" ifadesini kullanan Top?u, "Bo? lak?rd?lara k?ymet bah?edilmemelidir. S?z konusu olan T?rkiye'dir. T?rk milletinin g?venli?i, ?zg?rl??? ve refah?d?r. En ?nemlisi, kalk?nan ve b?y?yen bu aziz milletten ve devletten medet uman medeniyet co?rafyam?zdaki milyonlarca karde?lerimizin ye?eren umutlar?n? menzile ula?t?rmakt?r. Bu ?lkede ter?r sona erince hayal diye g?r?len bir?ok imk?ns?z?n m?mk?n olaca?? bilindi?i i?in s?rekli engeller ??kar?l?yor. Art?k uyanma ve dirili? zaman?d?r. Elbette hi?bir ana a?lamas?n. Hi?bir oca?a ate? d??mesin. Bu ?lke bir "ebrudur" ve b?t?n renkleri kutsald?r. Fakat devletin b?y?k riskler alarak uzatt??? ?efkat eline bile kur?unla cevap verenlerin ne bu toprakla ne de bu milletle bir ba?? kalmam??t?r. Irk??, Marksist, b?l?c?, vah?i bir ter?r ?rg?t?yle ad? ne olursa olsun y?r?t?lecek hi?bir s?re? olmamal?d?r" ifadelerini kulland?.

"SAVCILARIMIZA BURADAN SU? DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Y?lanlar?n ba?? ezilinceye kadar m?cadelenin s?rmesi gerekti?ini s?yleyen Top?u, ?unlar? kaydetti:

"B?lge insan? ter?r?n cenderesinden kurtar?l?ncaya kadar bu hakl? m?cadele devam etmelidir. Bizim anayasam?z ve kanunlar?m?z d???nce ve ifade h?rriyetini garanti alt?na alm??t?r fakat ter?r? ve ter?risti y?celtmeyi de yasaklam??t?r. S?z konusu ihanet bildirisinde imzas? olanlara kar?? kanunlar?m?z?n gere?inin yap?lmas?n? talep ediyoruz. Savc?lar?m?za buradan su? duyurusunda bulunuyoruz. Bu topraklarda nefes al?p veren herkes emin olsun ki, ?anl? ecdad?n yadig?r? bu vatan topraklar?nda kim kendini nas?l ifade ediyorsa ?yle kabul ederek; tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak olarak, ay y?ld?zl? al bayrak alt?nda, ?okluk i?inde birlikte, h?r ve m?stakil bir ?ekilde sonsuza kadar karde??e ya?amaya devam edecek. Herkes bilsin ki milyonlarca nefes ter?re kar?? tek sestir."

B?LD?R?YE DESTEK VEREN STK'LAR

AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli D???nce Derne?i Genel Ba?kan? Metin G?ndo?du ise bildiriye destek veren sivil toplum kurulu?lar?yla ilgili bilgi verdi. Destek veren 59 STK ??yle:

"T?rkiye Muhtarlar Konfederasyonu, Birlik Habersen, Kars Ardahan I?d?r Dernekler Federasyonu, Do?u T?rkistan K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i, T?rk Hukuk Enstit?s?, Memur Dernekleri Federasyonu (Memur-Der), Diyanet Mensuplar? Derne?i, Emniyet Te?kilat? Vazife Mal?lleri ve ?ehit Aileleri Vakf?, T?rkiye Gaziler Vakf?, ?n?aat M?teahhitleri Konfederasyonu, Ordu ?li K?lt?r ve Kalk?nma Vakf?, K?r?ehirliler Birli?i Derne?i, Ankara Hukuk Fak?ltesi Mezunlar? Derne?i, Tar?msal Kalk?nma Vakf?, Abhazya K?lt?r Derne?i, Yerli D???nce Derne?i, Nev?ehir Dernekler Federasyonu, Irak T?rkleri K?lt?r ve Yard?mla?ma Derne?i, T?m Kamu Der, Uluslararas? K?lt?r, Dil ve Edebiyat Derne?i, TRT Radyo Televizyon Personeli Sa?l?k ve Sosyal Yard?mla?ma Vakf?, TRT Personel Yard?mla?ma Sand???, TRT Yayg?n ??retim Kurumlar? Gen?lik ve Spor Kul?b?, Ba?kur Personeli Yard?mla?ma Vakf?, T?m Diyanet-Sen, Tar?m Orman Sen, T?rk D?nyas? ??renci Derne?i, Kubbe Der, Ahmet Yesevi K?lt?r Derne?i, Uluslararas? Sanat?? ve Edebiyat??lar Derne?i, Toplumsal E?itim Akademisi, Sa?l?k Bir-Der, ?? D?nyas? ve ?al??anlar Dayan??ma Derne?i, Avrasya K?lt?r Ara?t?rmalar? Derne?i, Ba??ms?z E?itim - Sen, Cuma A?ac? Derne?i, T?rkiye ?leti?imciler Derne?i, G?MAT Derne?i, TRT Vakf?, Ankaral?lar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derne?i, Ankara ?li Beypazar? ?l?esi ?re?il K?y? Yard?mla?ma Derne?i, Aya?l?lar Derne?i, K?lt?r Sanat Muhabirleri Derne?i, Ankara Demiryolu ?? Sendikas?, T?rkiye Enerji Stratejileri ve Politikalar? Ara?t?rma Merkezi, Yozgatl?lar Birlik ve Dayan??ma Vakf? , Gen? Memurlar, Ordu Gen? Giri?imciler Derne?i, Ordu Gen? Giri?imciler Derne?i, K?r?ml?lar Fikir ve K?lt?r Derne?i, Ankara ?nyeliler Derne?i, Kumru ?l?esi ve ?evre K?yleri Dayan??ma Derne?i, Akba? ?l?esi ve ?evre K?yleri Dayan??ma Derne?i, Akku?lular Derne?i, Aybast?l?lar Derne?i, ?orumlular Yenimahalle Derne?i, Askon Ankara, Sel?uklu Vakfi , Emekli Bir Sen."

??TE O B?LD?R?:

KAMUOYUNUN D?KKAT?NE;

??inde ya?ad??? milletin ac? ve sevin?lerine yabanc? olan, bu topra??n kan ba??yla de?il can ba??yla vatan edildi?inden bihaber, Malazgirt'in, ?anakkale'nin, Sakarya'n?n ruhundan zerre nasip almam??, her ?eyde devleti su?lama hafifme?repli?iyle hareket eden s?zde akademisyenlerin imza vererek suni g?ndem olu?turmaya ?al??t??? malum ihanet bildirisine kar?? memleket ve millet sevdal?s? baz? sivil toplum kurulu?lar?n?n duygu ve d???ncelerini kamuoyumuzla payla?mak ?zere bir araya gelmi? bulunuyoruz.

T?rkiye'yi uluslararas? arenada zay?f d???rmek amac?yla y?r?t?len k?resel bir projenin g?revli veya g?n?ll? piyonlu?unu yapan s?zde akademisyenlerin imzas?yla yap?lan bildiri eylemi, ter?r?n akademi d?nyam?zdaki kirli y?z?n? yans?tmas? a??s?ndan olduk?a manidar ve ibret verici bir durumdur. B?l?c? ter?r ?rg?t?yle ilgili tek kelimelik bir ele?tiri bile bulunmayan bu bildiriyi imzalayanlar?n kime ve neye hizmet etti?i a??k?a ortadad?r. Kandil veya ?mral? bir bildiri yazsayd? ancak b?yle bir metin ??kard? diye d???n?yoruz.

T?rkiye ne zaman ter?rle etkin bir ?ekilde m?cadele etse i?erden ve d??ar?dan hemen ?e?itli bariyerler ?ekilmeye ?al???l?r. S?zde insan haklar? ?rg?tleri, ya?ad??? topluma yabanc? gibi davranan mankurt akademisyenler ve ayd?n g?r?n?ml? kalem??rler ayn? yerden d??meye bas?lm?? gibi ter?rle m?cadeleyi akamete u?ratmak i?in benzer gayretler sergilerler. K?resel senaryolarla kurgulanan bu ihanet sahnelerini, ?smarlama filmleri biz senelerdir izliyoruz. Art?k yeter! Bu kirli oyunlara, alg? operasyonlar?na yenilmeyece?iz.

?imdiye kadar en az 40 bin insan?m?z?n can?na kastetmi?, b?lge insan?na hayat? adeta zindan etmi?, her zaman ve her f?rsatta ?lke ve millet d??manlar?yla i?birli?i i?inde olan b?l?c? ter?r ?rg?t?n?n yapt?klar?n?n masum g?sterilip, g?venlik g??lerimizin her g?n ?ehitler vererek s?rd?rd??? insani ve gerekli operasyonlar?n k?nanmas?n? normal bir ak?l, hi?bir vicdan ve akademik ahlak kabul etmez.

"Cetveli do?ru olmayan?n ?izgisi de e?ri olur' der Hazreti Ali. S?zde akademisyenlerin, s?zde ayd?nlar?n imzalad?klar? metin ile T?rkiye'de ya?anan ger?ekler hi?bir ?ekilde birbiriyle uyu?muyor. Pazar al??veri?indeyken ?ld?r?len binba??, uyurken evi yak?lan uzman ?avu?, ka??r?l?p i?kenceyle katledilen ??retmen, patlayan bombalarla hayata g?zlerini yuman gen?ler ve be?ikteki bine yak?n bebek, binlerce ?ehit, yetim kalan ?ocuklar, kaybolan umutlar ve yar?m kalan hik?yelerin ba? sorumlusu olan bir ter?r ?rg?t?n? es ge?ip olaylar? devlete fatura etmek, ihanetten ve mankurtluktan ba?ka bir ?ey de?ildir. Bunlar hangi T?rkiye'de ya??yor, do?rusu merak ediyoruz. Ter?r?n yakt??? ate?ten k???k bir k?v?lc?m bu s?zde akademisyenlerin kendi ocaklar?na d??m?? olsayd? acaba yine b?yle d???n?rler miydi?

Ter?rle topyek?n m?cadele edilmelidir. Da?daki, k?ydeki, ?ehirdeki, Meclis'teki, kamudakileri derken kamp?slerdekileri de g?z ard? etmemek gerekir. Ter?r ?rg?t?n?n s?zd??? veya etkiledi?i ?e?itli a??r? sol gruplar, stratejik ortakl?klar kurdu?u ta?eron paralel yap?lar katil diye yaftalad?klar? devletin ?niversitelerinde adeta h?cre tarz? ?rg?tlenmi?lerdir. Maalesef ?niversitelerde sanki akademisyen de?il de akrep yeti?tirmi?iz. Bu bildiriyle ter?r?n boyutunun geldi?i tehlikeyi net bir ?ekilde g?r?yoruz. Bu al?ak?a bildiriye destek verdi?ini a??klayan ana muhalefet partisinin tutumunu da bir ak?l ve vicdan tutulmas? olarak g?r?yoruz.

Son aylardaki etkili operasyonlarla ter?r y?lan?n?n beli k?r?ld?. ??te bu y?zden uyuyan b?t?n h?creler harekete ge?ti. Yap?lmas? gereken y?lan?n kafas?n? da kuyru?unu da ezmektir. Ter?rle m?cadeleden asla taviz verilmemelidir. Bo? lak?rd?lara k?ymet bah?edilmemelidir. S?z konusu olan T?rkiye'dir. T?rk milletinin g?venli?i, ?zg?rl??? ve refah?d?r. En ?nemlisi, kalk?nan ve b?y?yen bu aziz milletten ve devletten medet uman medeniyet co?rafyam?zdaki milyonlarca karde?lerimizin ye?eren umutlar?n? menzile ula?t?rmakt?r. Bu ?lkede ter?r sona erince hayal diye g?r?len bir?ok imk?ns?z?n m?mk?n olaca?? bilindi?i i?in s?rekli engeller ??kar?l?yor. Art?k uyanma ve dirili? zaman?d?r.

Elbette hi?bir ana a?lamas?n. Hi?bir oca?a ate? d??mesin. Bu ?lke bir "ebrudur" ve b?t?n renkleri kutsald?r. Fakat devletin b?y?k riskler alarak uzatt??? ?efkat eline bile kur?unla cevap verenlerin ne bu toprakla ne de bu milletle bir ba?? kalmam??t?r. Irk??, Marksist, b?l?c?, vah?i bir ter?r ?rg?t?yle ad? ne olursa olsun y?r?t?lecek hi?bir s?re? olmamal?d?r.

Devlet y?lanlar?n inine girmi?tir. Millet de devletinin arkas?ndad?r. Y?lanlar?n ba?? ezilinceye kadar bu ?anl? m?cadele s?rmelidir. B?lge insan? ter?r?n cenderesinden kurtar?l?ncaya kadar bu hakl? m?cadele devam etmelidir.

Bizim anayasam?z ve kanunlar?m?z d???nce ve ifade h?rriyetini garanti alt?na alm??t?r fakat ter?r? ve ter?risti y?celtmeyi de yasaklam??t?r. S?z konusu ihanet bildirisinde imzas? olanlara kar?? kanunlar?m?z?n gere?inin yap?lmas?n? talep ediyoruz. Savc?lar?m?za buradan su? duyurusunda bulunuyoruz.

Bu topraklarda nefes al?p veren herkes emin olsun ki, ?anl? ecdad?n yadig?r? bu vatan topraklar?nda kim kendini nas?l ifade ediyorsa ?yle kabul ederek; tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak olarak, ay y?ld?zl? al bayrak alt?nda, ?okluk i?inde birlikte, h?r ve m?stakil bir ?ekilde sonsuza kadar karde??e ya?amaya devam edecek.

Herkes bilsin ki milyonlarca nefes ter?re kar?? tek sestir.

Bu vesileyle bu cennet vatan i?in ?ehit d??enleri bir kez daha minnet ve ??kranla y?d ediyor, ter?rle m?cadelede canlar?n? ortaya koyan g?venlik g??lerimizi ve aziz milletimizi sayg?yla selaml?yoruz." (Yerli D???nce Derne?i)
KARAG?L: ?MZACILAR! 1 KASIM'DA O CEVAP VER?LD?, Y?NE VER?L?R!

19.01.2016 10:13 ?brahim Karag?l (Yeni?afak): "?nce bin 128 ki?inin ter?re arka ??kan bildirisi, ard?ndan sinemac? ve edebiyat?? ad? alt?nda y?r?t?len destek kampanyalar? hi? de hafife al?nacak bir tav?r de?ildir. Kronikle?en h?n? psikolojisinin ?tesinde bu tav?r, T?rkiye'nin ve co?rafyan?n i?inde bulundu?u s?k?nt?larla birlikte d???n?ld???nde bamba?ka bir resim ??k?yor ortaya. Ve bu, g?zal?c? renklerle, s?sl? c?mlelerle boyanm?? ?d??manca?, ?haince?, ?sinsice? ?izilmi? bir resim.

T?rkiye i?inde ya?anan krizi, ?ter?r? ad? alt?nda T?rkiye'nin bir b?l?m?nde y?r?t?len i?gal giri?imlerini, s?n?rlar?m?z?n hemen g?neyindeki kaos f?rt?nas?n?n yans?malar?n?, ?lkemizi rehin almaya d?n?k karma??k m?dahaleleri dikkatle izledi?inizde, ortada ?ifade ?zg?rl???? ile tart???lacak bir ?ey olmad???n?, ciddi bir tehdidin T?rkiye kamuoyuna pazarlanmas?n?n s?z konusu oldu?unu ve buradaki tavr?n a??k bir ?cephe tavr?? oldu?unu g?receksiniz...

Ve insanlar?m?z bu tehdidi anlad?, tan?mlad?, ?lkenin ve milletin ne ile y?zle?tirilmek istendi?ini g?rd?. 1 Kas?m'da milletin verdi?i cevap budur. 1 Kas?m'da millet ?lkenin kaderine bu y?zden el koymu?tur. Tehdit hissetmi?tir, tehlikenin yak?nla?t???n? farketmi?tir, oyunu ??zm??t?r.

??te bu y?zden, her ?ey bu kadar a??kken, bir tak?m insanlar?n ?bar??? kavram?n?n arkas?na gizlenerek y?r?tt??? sinsili?in anla??lamayaca??n? sanmas? b?t?n ?lkeyi aptal yerine koymas?d?r. Oturduklar? yerden ahkam kesenlerin, PKK ?zerinden y?r?t?len i?gal giri?imlerine arka ??kmalar?n art?k kendilerini kamufle etme becerileri yoktur, olmayacakt?r.

??nk? art?k mesele PKK de?ildir, ?okuluslu bir ortakl?kt?r. ??eriyi dizayn etmeye, bug?nk? siyasi anlay??? tasfiye etmeye, ?lkeyi yeniden s?n?rlar?n i?in hapsetmeye hatta daha da k???ltmeye d?n?k, Bat?l? ve Do?ulu istilac?lar?n ortak oldu?u bir m?dahaledir." (?.Karag?l'?n yaz?s?n?n tamam?>>>)
KARAHASANO?LU: ?MZACILARA, ?EH?T A?LELER?NDEN DAVA YA?MALI!

19.01.2016 10:16 Avukat Ali ?hsan Karahanaso?lu (Yeni Akit): "Empati yapmaya ?al???yorum. Bu kadar akademisyen imza att???na g?re.. ?Belki bizim de, i?inden alaca??m?z baz? ?eyler vard?r? d???ncesi ile.. Tekrar tekrar okuyorum. Bildiriden bir ?eyler alma yerine.. Her okuyu?um, k?zg?nl???m? daha da art?r?yor.. Bir t?rl? kabullenemiyorum. Bir yandan, h?l? b?lgeden gelen asker ve polislerin ?ehadet haberleri.. Bir yandan da, o ?ehitlere ve ?ehitlerin silah arkada?lar?na yap?lan isnatlar.. ?ftiralar.. Hakaretler.. Laf? hi? e?ip b?kmeyelim. Akademisyenlerin isnatlar?.. Direkt ?ehit askerlerimize.. ?ehit polislerimizedir.. Onlarla birlikte, halen b?lgede g?rev yapan, ?ehitlerin silah arkada?lar?nad?r. Buyrun, bildiriden al?nt?layarak soral?m, imzalad?klar? metni anlad?klar?n? sanan akademisyenlere:

?Yerle?im yerlerine ancak bir sava?ta kullan?lacak a??r silahlarla sald?rarak..?

Kim sald?r?yor? Topu ?evirmenin alemi yok.. Soyut kavramlara m?racaat etmenin l?zumu yok.. G???s g???se ?arp??an ve bir k?sm? da ?ehit olan askerlerimize s?yleniyor, polislerimize s?yleniyor, bu s?zler.. Yani..Kanas ile vurulup ?ehit olan U?ur ?ahin?e bu su?lamalar.. Hendek ve barikatlar? kald?rma ama?l? operasyon s?ras?nda yaralan?p, daha sonra ?ehit olan ?zel harekat polisi Ali Bulduk?a bu hakaretler.. El yap?m? patlay?c? ile ?ehit edilen uzman ?avu? Birkan G?nd?z?e bu isnatlar.. Daha d?n.. Al?ak?a bir sald?r?yla ?ehit edilen 5 polisimize bu hakaretler..

G?r?yorsunuz de?il mi? ?mzac?lar, ?Sava?ta kullan?lacak a??r silahlarla sald?r?l?yor? derken.. G?venlik g??leri o kadar hassasiyet g?steriyorlar ki.. Yak?nlar?nda patlat?lan el yap?m? bomba ile.. Veya a??k hedef olduklar? alanda bir Kanas kur?unu ile ?ehit oluyorlar da.. Sivil vatanda?lar zarar g?rmesin diye.. ?Barikat m? var, koy bombay?, patlat.. D?md?z olsun her ?ey? demiyorlar.. ?Hendek mi var? At bombay?.. Yan?nda bir hendek daha a??ls?n.. Bir tane daha at. Bir hendek daha a??ls?n.. ?yle ?yle y?r?? demiyorlar.. Ordaki masum vatanda??n zarar g?rmemesi i?in.. Ad?m ad?m ilerliyorlar.. Bu arada.. Kendi canlar?n? riske at?yorlar..

Ama s?zde akademisyenler.. O ?ehitlere.. O ?ehitlerin arkada?lar?na.. ?Sava?ta kullan?lacak a??r silahlarla sald?r?yorlar? diyerek, iftira ediyorlar..

Bu s?zde ayd?nlara.. Onlara destek veren siyasi partilere ve s?zc?lerine.. ?Yerle?im yerlerine ancak bir sava?ta kullan?lacak a??r silahlarla sald?rarak..? ?Bu kas?tl? ve planl? k?y?m..? ?Vatanda?a ?iddet uyguluyorlar..? ifadeleri i?in.. Ayr? ayr?.. Ceza davalar? ve tazminat davalar? a??lmal?..

??in paras?nda de?ilim.. Bana soracak olursan?z.. Bu s?zde ayd?nlar?n, paralar? yenmez.. Ama.. Savc?lar?n zorlama yorumlarla, ??u maddeydi, bu maddeye ayk?r?l?kt?? ?eklinde yapacaklar? soru?turma yerine.. Su?lamalar?n bire bir ma?duru konumundaki asker ve polisler ile onlar?n yak?nlar?n?n yapacaklar? ?ikayetlerle.. Ger?e?i tersy?z eden s?zde ayd?nlar, mahkeme ?n?nde hesap vermeye ba?larsa.. ??te o g?n.. Bunlar?n sonu olur! ?ehit say?s? kadar.. Hatta o b?lgede g?rev yapan g?venlik g?revlisi say?s? kadar a??lacak ceza davas?.. Yalanc?lar?n, oturduklar? koltuklar? da mahkumiyet sebebi ile bo?altmas? anlam?na gelecektir.. (Avukat A.?hsan Karahasano?lu'nun yaz?s?n?n tamam?>>>)
CHP'L? VEK?LDEN B?LD?R?YE VE TER?RE SKANDAL ?FADELERLE DESTEK

19.01.2016 10:20 CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l??daro?lu'nun hendek kazan ter?ristlere arkada? demesinin ard?ndan ?imdi de CHP'li vekil Aytu? At?c? ?ld?r?len ter?ristler i?in skandal ifadeler kulland?. ?mzac? akademisyenlerin de tart???ld??? Habert?rk TV'deki canl? yay?nda, G?venlik Uzman? Mete Yarar "bildiriciler" i?in ellerinde bomba yok diyen CHP'li Aytu? At?c?'y? ele?tridi. Mete Yarar, "Elinde bomba yok" gibi s?ylemlerin, ter?r? te?vik eden fikirleri do?urdu?una dikkat ?ekti.

"Bunun ?zerine konu?an CHP'li vekil Aytu?u At?c? ise, "E?er siz bir ?ocu?un babas?n? ?ehit ederseniz o ?ocu?un eli yar?n bomba tutar. Biz o eller ileride silah tutmas?n birbirleriyle tokala?s?n diye u?ra??yoruz" ifadelerini kulland?. (Yeni?afak)
G?LEN CEMAAT?NDEN AKADEM?SYENLERE DESTEK

19.01.2016 10:24 G?len cemaatiyle ba?lant?l? Gazeteciler ve Yazarlar Vakf? (GYV), devleti katliam yapmakla su?layan bin 128 akademisyene arka ??kt?. Fetullah G?len?in Onursal Ba?kanl????n? yapt??? Gazeteciler ve Yazarlar Vakf? (GYV), devleti katliam yapmakla su?layan bin 128 akademisyene destek verdi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakf??n?n a??klamas?nda; ??ktidar?n, devlet ve medya g?c?yle, sadece fikirlerini ifade ettikleri i?in bilim insanlar?n? ?eytanla?t?rmas?, g?zlerini korkutmas?, hedef g?stermesi ve ter?re destek verdikleri iddias?yla lin? etmeye ?al??mas? asla kabul edilemez. En ayk?r?, ters ve sars?c? fikrin bile ?iddeti do?rudan ?vmedik?e, kamuoyunda dillendirilmesi en tabi insan haklar?ndan birisidir? denildi. A??klamada bilim insanlar?n?n, ?niversitelerindeki y?neticilere bile fikirlerinden dolay? hesap vermeyece?i iddia edilerek, ??lkenin elitlerine d??en, bu sorunu, hi?bir fikri ?eytanla?t?rmadan, kamuoyunda ?zg?rce m?zakere etmek ve ettirmek ve parlamento yolu ile K?rtlerin kendilerini e?it hissedecekleri bir ??z?m?, ?lkeyi ve toplumlar? b?lmeden, aramakt?r? ifadeleri kullan?ld?. (Yeni Akit)
B?LD?R?YE DESTEK VEREN SANAT?ILARA SU? DUYURUSU

19.01.2016 11:05 Adalet Platformu, 'Ter?rle m?cadele operasyonlar? dursun' bildirisi yay?nlayan 1128 akademisyene destek i?in bildiriye imza atan 400'den fazla sinemac?, tiyatrocu ve gazeteci hakk?nda su? duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'na su? duyurusu dilek?esini teslim eden Platform, skandal bildiriye imza atanlar hakk?nda "ter?re destek verdikleri" gerek?esiyle derhal soru?turma ba?lat?lmas?n? ve dava a??larak cezaland?r?lmalar?n? talep etti. Platform ?yesi ?ok say?da ki?i daha ?nce de ?stanbul, Sakarya ve Ankara'da savc?l?klara ba?vurmu?, imzac? 1128 akademisyen hakk?nda su? duyurusu yapm??t?. Platform'dan yap?lan a??klamada, su? duyurusu dilek?esinin bir ?rne?ini yay?nlad?klar?n?, isteyen her vatanda??n bu su? duyurusu dilek?esini doldurarak bildiriyi imzalayanlar? savc?l?klara ?ikayet edebilece?ini bildirdi. (Dilek?e ?rne?i)

?EH?T YAKININDAN SU? DUYURUSU

?te yandan, ye?eni ?nceki g?n ter?ristlerce ?ehit edildi?i ??renilen AK Parti Bolu milletvekili aday? Adalet Karaday?'n?n da Bolu'da savc?l??a ba?vurarak bildiriciler hakk?nda su? duyurusunda bulunaca?? ??renildi. (Kaynak)
MU?LA VE ULUDA?'DA 12 AKADEM?SYENE UZAKLA?TIRMA

21.01.2016 19:13 Mu?la ve Uluda? ?niversitesi'nde bar?? bildirisini imzalayan 12 akademisyen g?revden uzakla?t?r?ld?.

Uluda? ?niversitesi Rekt?rl??? 'Bar?? i?in Akademisyenler'in bildirisine imza atan 3 ??retim ?yesi hakk?nda soru?turma ba?latt?. Akademisyenler soru?turma sonu?lanana kadar g?revden uzakla?t?r?ld?. 'Bar?? i?in Akademisyenler'in bildirisine imza at?klar? i?in g?zalt?na al?nan Uluda? ?niversitesi T?p Fak?ltesi Acil T?p Ana Bilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. ?ule Akk?se, Fen Edebiyat Fak?ltesi ??retim ?yesi Do?. Dr. G?khan Yavuz Demir ve Tarih B?l?m? Ara?t?rma G?revlisi Aylin ?ak? savc?l?kta verdikleri ifade sonras? serbest b?rak?lm??t?. Rekt?rl???n a?t??? soru?turma sonras? ?? akademisyen hakk?nda g?revden uzakla?t?rma karar? verildi. Rekt?rl?k taraf?ndan akademisyenlere g?nderilen ka??tta; ?Akademisyen bildirisini imzalad???n?z ve bunu kamuoyunda duyurmu? olup, bildirideki ifadeler nedeniyle ad? ge?enler hakk?nda soru?turma a??lmas?na karar verilmi?tir. Soru?turman?n sa?l?kl? bir ?ekilde y?r?t?lmesi a??s?ndan Y?ksek??retim Kurumlar? Y?netici, ??retim eleman? ve Memurlar Disiplin Y?netmeli?inin 26 ve 27. Maddeleri uyar?nca soru?turma sonu?lan?ncaya kadar g?revden uzakla?t?r?lmas?n?n uygun g?r?ld???ne karar verilmi?tir? ibaresi yer ald?.

?te yandan Mu?la S?tk? Kocaman ?niversitesi?nde haklar?nda ?nceden soru?turma a??lan dokuz akademisyenin iki ay boyunca g?revden uzakla?t?r?lmas?na karar verildi.
?HANET B?LD?R?S?N? SINAV SORUSU YAPANA AKADEM?SYENE SORU?TURMA

21.01.2016 19:45 Ankara ?niversitesi, 1100 akademisyenin alt?na imza att??? ihanet bildirisinin s?nav sorusu yap?ld??? iddias? ?zerine, Prof. Dr. G?k?en Alpkaya hakk?nda inceleme ve soru?turma ba?latt?. ?niversiteden yap?lan yaz?l? a??klamada, baz? bas?n-yay?n organlar?nda "Akademisyenler Bildirisi, Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesinde S?nav Sorusu Oldu" ba?l?kl? haberlerin yer ald??? belirtildi. A??klamada, "Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. G?k?en Alpkaya ile ilgili konunun incelenmesi ve soru?turulmas? i?in gerekli i?lemler ba?lat?lm??t?r" ifadesine yer verildi.

Olayda, ihanet bildirisi tam metin halinde s?nav sorusu olarak ??rencilere verilmi? ve bu olay?n uluslararas? hukuka girip girmedi?i ve benzeri baz? sorular sorular y?neltilmi?ti.
PKK'LI AKADEM?SYENLERE HAK?MDEN ?OK RET

22.01.2016 18:02 Samsun'da ?Bu su?a ortak olmayaca??z? ba?l?kl? bildiriye imza att?klar? i?in haklar?nda yap?lan haberlere eri?im yasa?? getirilmesini isteyen akademisyenlerin talebi ?arp?c? gerek?elerle reddedildi.

ELLER? ?P?LES? HAK?M

Samsun 2.Sulh Ceza Hakimli?i karar?nda, s?z konusu bildirinin ter?r ?rg?t? PKK?n?n sipari?iyle haz?rlanan bir bildiri oldu?unu belirterek, ?Bu haliyle s?z konusu haberlerde bu bildiriyi imzalayanlar?n PKK ile ba?lant?l? olduklar?n?n ileri s?r?lmesi de son derece normal kabul edilmelidir? g?r???ne yer verdi.

'HEDEF G?STER?L?YORUZ'

Samsun 19 May?s ?niversitesi?nde (OM?) g?rev yapan 7 akademisyen hakk?nda, isimleri verilerek ??M?deki Hendek?i Akademisyenler Hakk?nda Soru?turma a??ld??, ?PKK?n?n OM?l? Hendek?i Akademisyeni ODT? Direni?i de ?mzalam???, ???te PKK?n?n OM?deki Hendek?i Akademisyenleri?, ?OM?deki PKK?n?n S?zde Bar?? Akademisyenleri? ?eklinde haberler yay?nland?.

Akademisyenler, kendilerini hedef haline getiren s?z konusu haberlere eri?im yasa?? getirilmesi i?in Samsun 2. Sulh Ceza Hakimli?i?ne ba?vurdu. Hakimlik, akademisyenlerin eri?im yasa?? talebini reddetti. Hakimlik, akademisyenlerin eri?im yasa?? talebini reddetti. Soka?a ??kma yasa??n?n uyguland??? yerlerde devletin PKK?ya y?nelik m?cadelesinin detayl? bir ?ekilde anlat?ld??? kararda, ?u de?erlendirmelere yer verildi:

V?CDAN SAH?B? TEPK?YLE KAR?ILAR

??lkemizin y?ksek ??retim kuramlar?nda ?al??an 1128 akademisyen taraf?ndan sadece devletin su?land???, PKK?n?n ve ter?r?n hi?bir ?ekilde k?nanmad???, bahsinin dahi yap?lmad??? bir bildiri yay?nlanmas? do?al olarak ak?l, vicdan sahibi herkes taraf?ndan tepkiyle kar??lanm??, bu konuda haber ve yorumlar yap?lm??t?r. ??eri?in ??kar?lmas? istenilen haberler de bu minval ?zeredir. Bu haberlerde, bildiriye imza atan ki?ilerin ya?a d??? b?l?c? ter?r ?rg?t? PKK ile aralar?nda ba?lant? kurulmas? talepte bulunanlar? rahats?z etmekte olup bu ki?iler s?z konusu bildiride rahats?z olduklar? PKK?ya en basit ifadeyle tepki bile g?stermi?lerdir.

PKK?NIN ?STED??? B?R ?EYD?

Aralar?nda ba?lant? olmad???n? savunduklar? PKK ter?r ?rg?t?n?n y?k?c?, b?l?c? faaliyetlerinin sonucu olarak bu PKK ter?r ?rg?t?ne kar?? yap?lan operasyonlar? ele?tirmek, Devleti katliamla su?lamak tam da PKK ter?r ?rg?t?n?n istedi?i ?eyi yapmakt?r. Bu bildiri ancak sipari?le PKK taraf?ndan yazd?r?lmak istense bu kadar yaz?labilir.

PKK?LISINIZ DEMELER? SON DERECE NORMAL

Bu haliyle s?z konusu haberlerde bu bildiriyi imzalayanlar?n PKK ile ba?lant?l? olduklar?n?n ileri s?r?lmesi de son derece normal kabul edilmelidir. Bu bildiriyi imzalayanlar Devleti katliam yapmakla su?larken d???nce ve ifade h?rriyetine s???n?rlarken bu durumu haber yapan, kendilerini rahats?z edici bulduklar? ithamlarda bulunduklar?n? ileri s?rd?kleri bas?n?n d???nce ve ifade ile haber verme h?rriyetinden rahats?z olmaktad?rlar.

FRANSA HATIRLATMASI

Fransa?n?n ba?kenti Paris?te Kas?m 2015?te yap?lan ter?r eylemleri sonucu Fransa?da 3 ay s?reyle OHAL ilan edilmi? ve bu duruma Frans?zlar?n bir bildiri yay?nlayarak tepki g?sterdiklerine dair bir habere rastlanmam??t?r. Uygarl???n merkezi kabul edilen Bat??da meydana gelen en ufak bir ter?r sald?r?s? sonras? neredeyse b?t?n ?zg?rl?kler k?s?tlan?rken bu durum normal kabul edilip buna ses ??kar?lmazken, ?lkemizde y?llard?r s?ren ter?r sald?r?lar?na kar?? Devletin g?revini yapmas? tepkiyle kar??lanmakta, Devlet katliamla su?lanmaktad?r. Bu bildiriyi imzalayan ki?ilerin en az?ndan evrensel olan insan haklar? bak?m?ndan ?ifte standart i?erisinde olmamalar? kendi etik de?erleri a??s?ndan beklenilen bir durumdur.?
NOBEL ?D?L? ALMI? 30 ?S?MDEN B?LD?R?YE DESTEK

26.01.2016 22:19 "PKK ter?r?yle m?cadele dursun" bildirisine yurtd???ndan destek geldi. ?Uluslararas? Akademiler ve Bilim Topluluklar? ?nsan Haklar? A???n?n T?rkiye?de akademisyenlere y?nelik bask?lar? ele?tirerek h?k?meti uyard??? bildiriyi Nobel ?d?ll? 30 bilim insan? imzalad?. Bianet?in haberine g?re, 19 Ocak?ta Nobel ?d?ll? ?? bilim insan?n?n imzas?yla yay?nlanan bildiriye 27 isim daha imza att?. ?Bar?? ??in Akademisyenler?e destek veren Nobel ?d?ll? bilim insanlar?n?n say?s? 30?a ula?t?. H?k?meti ve ve ?niversite y?neticilerini akademik ?zg?rl?kler konusunda uyaran platform, ?h?k?metin ifade ?zg?rl???n? vatanda?lara sa?lamakla y?k?ml? oldu?unu? vurgulad?. A??klamada ?akademisyenlerin h?k?meti anayasaya uyma konusunda uyarmas?n?n bir yurtta?l?k g?revi oldu?unun? alt? ?izildi. Bildiride, ?Meslekta?lar?m?za y?nelik olarak T?rkiye h?k?meti taraf?ndan giri?ilen her t?rl? tehdidi, as?ls?z su?lamalar? ve bu meslekta?lar?m?za kar?? ?iddetin te?vik edilmesini k?n?yoruz? ifadelerine yer verildi.

?mza atan isimler ??yle: Peter Agre, Kimya, 2003; Philip W. Anderson, Kimya, 1977; Fran?oise Barr?-Sinoussi, Fizyoloji veya T?p, 2008; Gunter Blobel, T?p , 1999; Martin Chalfie, Kimya, 2008; Claude Cohen-Tannoudji, Kimya, 1997; Robert Curl, Kimya, 1996; Johann Deisenhofer, Kimya, 1988; Peter Diamond, Ekonomi, 2010; Gerhard Ertl, Kimya, 2007; Shelly Glashow, Kimya, 1979; David Gross, Kimya, 2004; Roald Hoffmann, Kimya, 1981; Wolfgang Ketterle, Kimya, 2001; Klaus v. Klitzing, Kimya, 1985; Harold Kroto, Kimya, 1996; Yuan T. Lee, Kimya, 1986; Anthony J. Leggett, Kimya, 2007; Jean-Marie Lehn, Kimya, 1987; John Mather, Kimya, 2006; James Mirrlees, Ekonomi, 1996; William D. Phillips, Kimya, 1997; John Polanyi, Kimya, 1986; Sir Richard J. Roberts, Fizyoloji veya T?p, 1993; Thomas A. Steitz, Kimya, 2009; Thomas C. S?dhof, Fizyoloji veya T?p, 2013; John Sulston, Fizyoloji veya T?p, 2002; Jack W. Szostak, Fizyoloji veya T?p, 2009; Torsten Wiesel, Fizyoloji veya T?p, 1981; Oliver E. Williamson, Ekonomi, 2009.
BOLU'DA 6 AKADEM?SYEN?N EV?NDE ARAMA

29.01.2016 18:20 Bolu'da, 'Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi' ?nc?l???nde haz?rlanan bildiriye imza att?klar? gerek?esiyle g?zalt?na al?n?p serbest b?rak?lan 3 akademisyene destek i?in ayn? bildiriye imza atan 6 akademisyenden 5'inin evinde bu sabah arama yap?ld?. 6'nc? akademisyenin Ankara'da bulunan evi i?in de arama karar? ??kar?ld?.

10 Ocak'ta yay?mlanan, 'Bu Su?a Ortak Olmayaca??z' ba?l?kl? bildiriye imza atan Abant ?zzet Baysal ?niversitesi'de (A?B?) g?revli Prof. Dr. Bar?? K?l??bay, Do?. Dr. Selime G?zelsar? ve Dr. ?lk? G?ney'in ev ve ?niversitedeki ?al??ma odalar?nda, ge?en 15 Ocak'ta polis ekipleri taraf?ndan arama yap?ld?. Bolu Cumhuriyet Ba?savc?l???'nca haklar?nda, 'ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak' su?lamas?yla ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda 3 akademisyen daha sonra g?zalt?na al?nd? ve ifadelerinin ard?ndan serbest b?rak?ld?.

A?B?'de g?revli Prof. Dr. Bahad?r Ayd?n, Prof. Dr. Cem Somel, Yrd. Do?. Dr. Cengiz Ekiz, Yrd. Do?. Dr. Cesim ?elik, Yrd. Do?. Dr. Mete ?etik ve Ara?t?rma G?revlisi Orhan Kaya da 3 akademisyene destek amac?yla ayn? bildiriye imza att?. Bolu Cumhuriyet Ba?savc?l???, sonradan bildiriye imza atan 6 akademisyen hakk?nda da ayn? su?lamayla soru?turma ba?latt?.

?l Emniyet M?d?rl??? Ter?rle M?cadele ?ubesi ekipleri, soru?turma kapsam?nda sabah erken saatlerde akademisyenlerin evlerine e? zamanl? bask?n yapt?. Akademisyenlerden Bahad?r Ayd?n, Cengiz Ekiz, Cesim ?elik, Mete ?etik ve Orhan Kaya'n?n evlerinde bilgisayar, laptop ve cep telefonlar?n?n kopyalar? al?nd?. Baz? belge ve d?k?manlara da el konuldu. ??le saatlerine do?ru evlerdeki arama tamamland?. Daha sonra akademisyenlerin ?niversitedeki ?al??ma odalar?nda da arama yap?ld?. Aramalar?n tamamlanmas?ndan sonra akademisyenlerin ifadeleri al?nmak ?zere emniyete g?t?r?lece?i belirtildi.

Bildiriye imza atan 6'nc? akademisyen Prof. Dr. Cem Somel'in Ankara'da bulunan evi i?in de arama karar? verildi?i bildirildi. (DHA)
?STANBUL VE YILDIZ TEKN?K'TE 85 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

30.01.2016 11:42 ?stanbul ?niversitesi ile Y?ld?z Teknik ?niversiteleri, ?Bu su?a ortak olmayaca??z' bildirisine imza atan 85 akademisyen hakk?nda disiplin soru?turmas? a?t?. ?stanbul ?niversitesi'nden bildiriyi imzalayan 53 akademisyen ve 6 doktora ??rencisi ile Y?ld?z Teknik ?niversitesi'nden 32 akademisyene y?nelik soru?turmada ?T?rkiye Cumhuriyeti devletinin katliam yapmakla su?land??? bildiriye imza att???n?z i?in soru?turma komisyonuna verilen saat ve g?nde kat?lman?z gerekmektedir.? ifadelerine yer verildi. Akademisyenlerin odalar?na sar? zarf i?inde tebligat g?nderildi.
ANKARA ?N?VERS?TES?'NDEN 70 AKADEM?SYENE SORU?TURMA

03.02.2016 19:58 ANKARA ?niversitesi Rekt?rl???, ?Bu Su?a Ortak Olmayaca??z? bildirisine imza atan ??retim ?yeleri hakk?nda disiplin soru?turmas? ba?latt?. Soru?turma, 657 Devlet Memurlar? Kanunu?na g?re y?r?t?lecek. Ankara ?niversitesi Dil Tarih Co?rafya Fak?ltesi (DTCF) ?leti?im Fak?ltesi (?LEF) ve Siyasal Bilgiler Fak?ltesi?nde (SBF) g?revli akademisyenleri kapsayan soru?turmada, akademisyenlerden bildiride imzalar?n?n bulunup bulunmad???yla ilgili savunma yapmalar? istendi. Soru?turman?n, 60?? ?niversite kadrosundakiler olmak ?zere yakla??k 70 ki?i hakk?nda ba?lat?ld??? bildirildi.Tebligatta ?u ifadelere yer verildi:

DEVLET MEMURLARI KANUNU

?Y?ksek??retim Kurulu Ba?kanl????n?n 13.01.2016 tarih ve 1555 say?l? yaz?s? ve takiben Ankara ?niversitesi Rekt?rl????n?n 19.01.2016 tarih ve 2923 Say?l? soru?turma emriyle, ekte sunulan bildiriyi imzalad???n?z iddias? ile ilgili olarak hakk?n?zda, 2547 say?l? Y?ksek??retim Kanunu?nun 53. maddesinin (a) bendi ile di?er maddelerinde ?zel olarak d?zenlenen disipline dair hususlar d???nda, 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nun disipline ili?kin h?k?mleri ve her iki Kanunda bulunmayan usul kurallar? a??s?nda Y?ksek??retim Kurumlar? Y?netici, ??retim Eleman? ve Memurlar? Disiplin Y?netmeli?i uyar?nca disiplin soru?turmas? a??lm??t?r.

7 G?N ???NDE SAVUNMANIZI YAPIN

Ekte yer alan bildiride imzan?z?n bulunup bulunmad??? ile imzan?z?n bulunmas? durumunda konuyla ilgili savunman?z?n i? bu davetiyenin taraf?n?za tebli?inden 7 g?n sonra yaz?l? olarak veya size komisyonumuz taraf?ndan ekte belirtilen tarih ve saatte ?ifahen bildirilmesini; herhangi bir mazeretiniz olmaks?z?n bu s?renin sonunda yaz?l? ya da s?zl? olarak savunman?z? yapmaman?z halinde 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nun 130. maddesinin 2. f?kras? uyar?nca savunma hakk?n?zdan vazge?mi? say?laca??n?z? ve mevcut delillere dayan?larak hakk?n?zda gerekli karar?n verilece?i hususunda bilginizi rica ederiz.?
HAK?MDEN C?ZRE PROTESTOCULARINA TEPK?

09.02.2016 16:17 ?zmir Adliyesi ?n?nde, ter?r ?rg?t? PKK'ya y?nelik operasyonlar? k?namak i?in toplanan gruba, binadan ??kan 11. A??r Ceza Mahkemesi Ba?kan? Erhan Atl?, "3 ya??ndaki ?ocuklar, polis ve askerler de ?ld?r?l?yor. PKK'ya neden tepki g?stermiyorsunuz?" diyerek tepki g?sterdi.

Bayrakl? il?esindeki ?zmir Adliyesi ?n?nde toplanan ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) ile kendilerine destek veren ?zg?rl?k?? Hukuk Derne?i (?HD) ve ?a?da? Hukuk?ular Derne?i (?HD) ?yeleri, ter?r ?rg?t? PKK'ya y?nelik s?rd?r?len operasyonlar? ele?tirdi. Grup ad?na a??klama yapan avukat Erdo?an Akdo?du, Cizre'de bodrum kat?nda insanlar?n a?, susuz b?rak?ld???n? ve ?l?me terk edildi?ini iddia etti.

GRUPLA HAK?M ARASINDA GER?L?M

Bu s?rada adliyeden ayr?lan 11. A??r Ceza Mahkemesi Ba?kan? Erhan Atl?, bas?n a??klamas? yapan gruba, "3 ya??ndaki ?ocuklar, polis ve askerler de ?ld?r?l?yor. PKK'ya neden tepki g?stermiyorsunuz?" diyerek tepki g?sterdi. Gruptakilerin kar??l?k vermesiyle k?sa s?reli gerginlik ya?an?rken, otomobiline binen Atl?, "PKK'n?n ma?as? olmay?n" s?zleriyle tepkisini s?rd?rd?. Mahkeme ba?kan? Atl?'n?n s?zlerine tepki g?steren grup, a??klaman?n ard?ndan da??ld?.
N??ANTA?I ?N?VERS?TES?'NDE 6 AKADEM?SYEN?N G?REV?NE SON VER?LD?

09.02.2016 18:19 Ni?anta?? ?niversitesi, ?Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi?nin ?Bu su?a ortak olmayaca??z? bildirisine imza atan ikisi profes?r, d?rd? yard?mc? do?ent olmak ?zere 6 akademisyenin s?zle?mesini feshetti. Y?netim, Bili?im Sistemleri B?l?m Ba?kan? Prof. Dr. Melih K?rl?do?, Sinema Televizyon B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Selim Ey?po?lu, Sosyal Hizmetler B?l?m? ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Muzaffer Kaya, Sosyoloji B?l?m? Ba?kan? Yrd. Do?. Dr. Nil Mutluer, ayn? b?l?mden Yrd. Do?. Dr. ?etin G?rer ve Yrd. Do?. Dr. Dil?a Deniz?in s?zle?meleri feshedildi. Ni?anta?? ?niversitesi Genel Sekreteri Can Uysal, ?niversite ile akademisyenler aras?nda imzalanan s?zle?mede yer alan 7/a maddesi uyar?nca, herhangi bir soru?turma yapmadan direkt olarak ??k?? i?lemi ba?latt?klar?n? belirtti.
BATMAN ?N?VERS?TES?'NDE 3 AKADEM?SYEN ?MZASINI GER? ?EKT?

10.02.2016 15:34 Batman ?niversitesi'nde g?revli 3 akademisyen, ?Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?mlad??? bildirideki imzalar?n? geri ?ekti. Kendilerine ?Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi" ad?n? veren grubun ?Bu su?a ortak olmayaca??z" ba?l??? ile yay?mlad??? bildiriyi imzalayan Batman ?niversitesi'nde g?revli 4 akademisyen hakk?nda inceleme ba?lat?lm??t?. Bildiriye imza koyan 4 isim; Ay?eg?l Kanbak, Yrd. Do?. Dr., D?zg?n ?ak?rca, Yrd. Do?. Dr., ?smail ?iriner, Prof. Dr. ve Makbule ?iriner Onver, Yrd. Do?. Dr. ?eklinde idi. Bu akademisyenlerden 3'? imzalar?n? geri ?ekti. (?HA)
ADNAN MENDERES ?N?VERS?TES?'NDE 1 PROF. G?REVDEN UZAKLA?TIRILDI

24.02.2016 11:43 "PKK ter?r? ile m?cadele dursun" bildirisine imza atan Adnan Menderes ?niversitesi (AD?)'nden Prof. Dr. ??kr? Boylu, Rekt?r Prof. Dr. Cavit Bircan taraf?ndan a???a al?nd?. Hakk?nda ?zmir?de a??lan davada yetkisizlik karar? verilmesine ra?men Ayd?n Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan ceza davas? a??ld???n? ve bu soru?turman?n selameti i?in g?revden uzakla?t?r?ld???n? belirten Boylu, ?Metni g?rmeden imzalad?m ama sonra y?netilenler taraf?ndan yap?lanlar? do?ru bulmad???m i?in imzam?n arkas?nday?m. Orada devlete, '?ok g?z?kara gidiyorsunuz, biraz dikkat edin.' mesaj? verilmek istendi. Bu metin kutsal bir metin de?il, de?i?tirilebilir.? dedi.
automatic-watches.laptopgadget.net automatic watches
Bildiriye imza atan AD? eski Rekt?r? Prof. Dr. Boylu g?revden uzakla?t?r?ld?. Ayd?n?da a??lan dava sebebiyle Rekt?r Bircan??n imzas?yla g?revden uzakla?t?rma yaz?s?n?n kendisine tebli? edildi?ini belirten Boylu, ?Benim imzam, ?zmir imzac?lar? aras?nda. ?zmir Cumhuriyet Ba?savc?l????nca y?r?t?len bir soru?turmada yetkisizlik karar? verilerek, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l????na g?nderildi, davan?n sonlanmas? i?in ama burada Ayd?n Cumhuriyet Ba?savc?l??? dava a?m??. M?kerrer bir dava a??lmas?n? da anlayamad?m. ?zmir?de a??lan bir dava var, yasal s?re? devam ediyor. Ayd?n Cumhuriyet Ba?savc?l???, tekrar ceza davas? a?m??. Ona istinaden 657?ye sokmu?lar ama normalde biz Y?K Kanunu'na, 2475 say?l? kanuna ba?l?y?z. Ona ba?l? olarak da g?revden uzakla?t?rma tedbiri uyguland??? bana d?n AD?den tebli? edildi. Soru?turman?n selameti a??s?ndan, AD? Rekt?r? Prof. Dr. Cavit Bircan??n imzas?yla g?revden uzakla?t?r?ld?m.? dedi.
733 AKADEM?SYENE TER?R SORU?TURMASI BA?LATILDI

05.03.2016 12:24 Ter?r ?rg?t? PKK?ya y?nelik operasyonlara tepki i?in "Operasyonlar dursun, ?at??ma istemiyoruz" bildirisine imza atan akademisyenlere y?nelik soru?turmada ?nemli bir ad?m at?ld?. ?Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi?nin yay?mlad??? skandal bildiriyi imzalayan 733 akademisyen ile ilgili soru?turma dosyalar? ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? b?nyesinde birle?tirildi.

PKK?YA DESTEK

Ba?savc? Vekili ?rfan Fidan taraf?ndan bizzat y?r?t?len soru?turma ?er?evesinde ifade i?lemlerine de ba?land?. Dosyay? y?r?tmek ?zere ?stanbul G?venlik ?ube M?d?rl??? b?nyesinde deneyimli polislerden olu?an ?zel ekip kuruldu. 10 ki?ilik ?zel ekip savc?l???n talimat? ile hafta ba??ndan itibaren ifade i?lemlerine ba?lad?.

733 ??pheli s?zde akademisyen hakk?ndaki soru?turma ?Ter?re yard?m ve ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak? su?lamas?yla y?r?t?l?yor. S?z konusu akademisyenlerin, ?PKK?y? aklamak, PKK?n?n ter?r ?rg?t? olmad??? alg?s?n? olu?turmaya kalk??mak ve devlet katliam yap?yor alg?s? ile BM?yi g?zlemci g?ndermeye davet etme? gibi ama?lar?n?n olup olmad??? ara?t?r?l?yor. Ba?savc?l???n soru?turma s?rerken di?er taraftan da Y?K Ba?kanl????na 733 akademisyen ile ilgili yaz? yazarak haklar?nda idari i?lem yap?lmas?n? talep edece?i bildirildi.KR?T?K SORULAR

TCK 301 kapsam?nda ifade verecek s?zde akademisyenlere y?neltilen 15 ayr? soru i?inde ?u b?l?mler ?ne ??k?yor: ?Bildiriyi imzalamak ?zere bask? ya da tehdit ald?n?z m???, ?T?rkiye Cumhuriyeti devleti katliam yap?yor mu??, ?Bildiride ge?en ?bu su?a ortak olmayaca??z? derken su?u kim i?lemi?tir, g?venlik g??leri mi kastedilmektedir?, Bildirinin halen arkas?nda m?s?n?z??

??TE O 15 SORUDAN D?KKAT ?EKENLER!

-PKK sizce ter?r ?rg?t? m??

-Bildirinin yay?mlanaca??n? ?nceden biliyor muydunuz?

-Bildiriyi imzalamadan ?nce okudunuz mu?

-Bildiriyi KCK Y?r?tme Konseyi E? Ba?kan? Bese Hozat'?n 't?m ayd?n ve demokratik ?evrelere K?rtlere ?z y?netim ilanlar?na sahip ??kma' ?a?r?s? ?zerine mi imzalad?n?z?

-T?rkiye Cumhuriyeti Devleti sizce katliam m? yapmaktad?r?

-?mzalad???n?z metinde ge?en 'bu su?a ortak olmayaca??z' ifadesinden kast?n?z nedir? Ter?rle m?cadele eden g?venlik g??leri 'su?' mu i?liyor?

-Bildiride ge?en 'a?l??a ve susuzlu?u mahkum etmekte, yerle?im yerlerine sava?ta kullan?lacak a??r silahlarla sald?rarak ya?am hakk? ?zg?rl?k ve g?venlik hakk? i?kence ve k?t? muamele yasa?? ba?ta olmak ?zere anayasa ve taraf oldu?u uluslararas? s?zle?meler ile koruma alt?na al?nm?? olan hemen t?m hak ve ?zg?rl?kleri ihlal etmektedir' ibarelerinde belirtilen hakk? kim engellemekte kim bu ihlalleri yapmaktad?r?

-?mza att???n?z i?in pi?man m?s?n?z?
?HANET B?LD?R?S?NDE 3 TUTUKLAMA

17.03.2016 20:51 E?itim-Sen ?stanbul ?ubesi'nde bir a??klama yaparak, devleti ter?r ?rg?t? PKK ile m?cadelesinde ele?tiren ve katliam yapmakla su?layan skandal bildiriye destek veren 3 akademisyen tutukland?.

E?itim-Sen ?stanbul ?ubesi'nde, "Bu su?a ortak olmayaca??z" bildirisine destek a??klamas? yapan 3 akademisyen tutukland?. Kararda, akademisyenlerin imza att??? bildirinin, PKK y?r?tme konseyi e? ba?kan? Bese Hozat'?n a??klamalar?yla paralellik g?sterdi?i belirtildi.

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar B?rosu'ndan sorumlu Ba?savc? vekili ?rfan Fidan taraf?ndan ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen akademisyenler Esra Mungan, K?van? Ersoy ve Muzaffer Kaya'n?n mahkeme sorgusu sona erdi.BESE HOZAT'I ?LK KEZ SAVCILIK SORGUSUNDA DUYDUM

?stanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimli?i taraf?ndan yakla??k 5 saat s?ren ifadeleri al?nan akademisyenler su?lamalar? reddettiler. Akademisyenlerden Muzaffer Kaya, 10 y?ld?r ?niversitelerde ders verdi?ini, kendisine sorulan sorularda bahsi ge?en Bese Hozat'? tan?mad???n? kaydederek, imzalad??? bildiride devletten baz? taleplerde bulunduklar?n? s?yledi.

BARI? S?REC?N?N BA?LAMASI ???N 2012 YILINDA BU PLATFORMU KURDUK

Akademisyen Esra Mungan, akademisyenler grubunun 2012 y?l?nda bir bar?? s?recinin ba?lamas? i?in kuruldu?una dikkat ?ekti?i ifadesinde, "2015 y?l?nda bir ?ahs?n beyan? do?rultusunda talimat al?narak beyanda bulundu?umuz iddias? zaman olarak ?eli?kilidir Bizim beyanlar?m?z bar?? s?recinin g??lendirilmesine y?neliktir. Devlet 2013 y?l?nda bar?? s?recini ba?latt???nda biz bu s?rece destek vermek istedi?imizi belirtmi?tik. 11 Ocak 2016'daki bas?n toplant?m?z? yeninde ba?layan ?at??ma s?recinin sonland?r?lmas? i?in yapt?k" dedi.

??RENC?LER?ME KAR?I SORUMLULUKLARIM VAR

??pheli K?van Ersoy da Bese Hozat ismini ifadesi s?ras?nda ??rendi?ini, b?yle bir talimat almad???n? bu y?nde de bir hareketi olmad???n? s?yledi. Ersoy, kendi iradeleri d???nda ba?ka kimseden talimat alarak bir ?ey yapmalar?n?n s?z konusu olmad???n?, Mimar Sinan ?niversitesinde ?al??t???n?, tutuklanmas? halinde yar?n ders verece?i ??rencilere kar?? sorumlulu?unu yerine getiremeyece?ini ifade etti.

?fade i?lemlerinin tamamlanmas?n?n ard?ndan karar?n? a??klayan mahkeme, 3 akademisyenin "ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" su?undan tutuklanmas?na h?kmetti.

TER?R OPERASYONLARI S?REC?NE DE??N?LD?

Mahkeme tutuklama karar?n?n gerek?esinde, ?anl?urfa Ceylanp?nar'da 22 Temmuz 2015 tarihinde 2 polis memurunun PKK taraf?ndan enselerinden vurularak ?ehit edilmesiyle ba?layan s?reci hat?rlatarak G?neydo?u Anadolu B?lgesi'nde ya?anan di?er ter?r olaylar?na ve bu b?lgelerdeki operasyonlara de?indi.

PKK'YA TEK LAF ED?LMEYEN B?LD?R? TER?R ?RG?T?NE DESTEK N?TEL???NDE

Kararda, 11 Ocak 2016 tarihinde 1128 akademisyen taraf?ndan "Bu su?a ortak olmayaca??z" ad? alt?nda bildiri yay?nland??? belirtilerek, "PKK Ter?r ?rg?t?ne destek niteli?indeki bildirinin yay?nland???, s?rece bak?ld???nda, Bese Hozat'?n a??klamalar?yla bu bildirinin birbirine paralel oldu?unun g?r?lmektedir. S?re? i?erisinde PKK Ter?r ?rg?t?n?n silahl? sald?r?lar?n?n devam etti?inin bilindi?i halde bildiride ter?r ?rg?t?ne hi?bir ele?tiri ve k?naman?n dahi yer almam?? olmas? dikkate al?nd???nda, ??phelilerin ter?r ?rg?t?n?n eylemlerini destekler mahiyette tav?r i?erisinde olduklar?n?n a??k oldu?u" ifade edildi.

B?LD?R?DEN SONRA PKK EYLEMLER?N? ARTTIRARAK DEVAM ETT?RD?

Bildirinin yay?nlanmas?ndan sonra ??phelilerin bas?n toplant?s? d?zenleyerek bas?n yoluyla ayn? metni tekrar okuduklar? kaydedilen kararda, ??phelilerin metinde ge?en hususlar? tekrar ettikleri belirtildi. Kararda, "??phelilerin s?zde bar?? talebi ad? alt?nda silahl? ter?r ?rg?t? propagandas?n? alenen yapt?klar?, bu bildiriden sonra t?m ter?r ?rg?tlerinin ve PKK ter?r ?rg?t?n?n asker, sivil, polis demeden b?t?n vatanda?lar?n?n can ve mal g?venli?ine kar??, sald?r?lar?n artt?r?larak eylemlerine devam etti?i, bu ?ekilde huzur ve g?ven ortam?n? tehdit etti?i" kaydedildi.

B?LD?R?, ??PHEL?LER?N TER?R ?RG?T?YLE AYNI F?K?R VE EYLEM B?RL?KTEL??? ???NDE OLDUKLARININ DEL?L?

??pheliler ve avukatlar? taraf?ndan bildirinin ifade ?zg?rl??? kapsam?nda de?erlendirilmesi gerekti?i savunulsa da benzer ter?r eylemleri i?in Avrupa ?lkelerinde de ayn? ?ekilde ?nlemler al?nd???na vurgu yap?lan kararda, Bildiride, devletin katliam yapt???ndan bahsedip, as?l sald?r?lar? ger?ekle?tiren ter?r ?rg?t? mensuplar?n?n eylemlerine hi? de?inilmemesinden ??phelilerin ter?r ?rg?t?yle ayn? fikir ve eylem birlikteli?i i?inde olduklar?n?n delili oldu?u, yay?nlanan bildirinin de bu kapsamda de?erlendirilmesi gerekti?i kanaatine var?lm??, buna g?re ??phelilerin ?zerlerine at?l? su?u i?ledikleri y?n?nde kuvvetli su? ??phesinin varl???n? g?steren somut deliller bulundu?u belirtildi.

SU?UN ?NEML? VE C?DD? SAYILAN SU?TAN OLMASI HASEB?YLE TUTUKLAMA YASA?I ENGEL? HAL?N?N BULUNMADI?I

??phelilerin, su? y?n?nden alabilecekleri ceza miktar? g?z ?n?ne al?nd???nda ka?ma ??phelerinin bulunmas?, adli kontrol h?k?mlerinin yetersiz kalaca??, su?un ?nemli ve ciddi say?lan su?tan olmas? hasebiyle tutuklama yasa?? engeli gibi halin bulunmad??? gerek?eleriyle tutuklanmalar?na karar verildi.

CEZAEV?NE KONULDULAR

Tutuklama karar?n?n ard?ndan Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'nde sa?l?k kontrol?nden ge?irilen akademisyenlerden Muzaffer Kaya ve K?van? Ersoy saat 00.00 s?ralar?nda Metris Cezaevi'ne, Esra Mungan ise saat 23.30 s?ralar?nda Bak?rk?y Kad?n Cezaevi'ne konuldu.

KARARA ?T?RAZ EDECE??Z

Karar?n ard?ndan ??pheli yak?nlar?, baz? akademisyenler ve ??renciler, "G?zalt?lar, tutuklamalar, bask?lar bizi y?ld?ramaz" ?eklinde slogan att?lar. ??pheli avukatlar? yo?un g?venlik ?nleminin al?nd??? ?stanbul Adalet Saray? ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?lar. Avukatlar ad?na konu?an Meri? Ey?bo?lu, hukuki olarak ellerinden geleni yapt?klar?n? s?yledi. Avukat Ey?bo?lu, "M?vekkillerimiz ifadelerini verdiler. Biz ?rnek kararlar? sunduk. Hukuki gerek?eleri tart??t?k. Ancak hukukun kalmad???n? bir kez daha g?rd?k. Tabi ki itiraz edece?iz bu karara. Bunun asl?nda hukuki dayana?? olmayan bir karar oldu?unu yukar?da ifade ettik, buradan da ifade edelim. M?vekkillerimiz, moralleri son derece yerinde gittiler. M?vekkillerimiz ifadelerinde Biz bar?? i?in bu metni imzalam??t?k, b?yle sonu?lar ?retebilece?ini ?ng?rmemi?tik ama maalesef b?yle sonu?larda ?retebiliyor. Biz do?ru yapt???m?z? d???n?yoruz. O metinde yazanlar? savunmaya devem edece?iz dediler' ?eklinde konu?tu.

SORU?TURMA BA?LATILMI?TI

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?vekili ?rfan Fidan taraf?ndan "Bu su?a ortak olmayaca??z" bildirisinde imzas? bulunan akademisyenlerden kendi g?rev alan? i?inde bulunanlar hakk?nda "ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" ve "T?rk milletini, T?rkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlar?n? a?a??lamak" su?lar?ndan soru?turma ba?lat?lm??t?. Savc?l?k, soru?turma kapsam?nda akademisyenleri adliyeye ?a??rarak ifade alma i?lemlerine ba?lam??t?.

4 AKADEM?SYEN A?IKLAMA YAPMI?TI

?fade i?lemleri s?rerken, 10 Mart 2016'da akademisyenler Esra Mungan, K?van? Ersoy, Muzaffer Kaya ve Meral Camc?, E?itim ve Bilim Emek?ileri Sendikas? ?stanbul 6 No'lu ?niversiteler ?ubesi'ndeki bas?n toplant?s?n? d?zenlemi?ti. A??klamada, ?stanbul Savc?l???'n?n harekete ge?ti?i belirtilerek "Bar?? talep eden akademisyen ve ara?t?rmac?lara y?nelik bask?lar?n, esasen muhalif g?r??leri ?niversitelerden tasfiye etme projesinin bir par?as? oldu?unu biliyoruz" denilmi?ti.

SAVCILIK G?ZALTI KARARI ?IKARMI?TI

Savc?l?k, a??klamay? yapan bu 4 akademisyen hakk?nda "ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" su?undan yakalama ve g?zalt? karar? ??kar?lm??t?. Adreslerinde bulunamayan 3 akademisyen daha sonra Vatan Caddesindeki ?stanbul Emniyet M?d?rl???'ne giderek teslim olmu?lard?. Hakk?nda g?zalt? karar? bulunan akademisyen Meral Camc?'n?n ise halen yurt d???nda oldu?u ??renilmi?ti. G?zalt?na al?nan akademisyenler Esra Mungan, K?van? Ersoy ve Muzaffer Kaya emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan bug?n sabah saatlerinde ?a?layan'daki ?stanbul Adalet Saray?'na getirilmi?ti. Savc?l?k sorgusu tamamlanan 3 ??pheli akademisyenin tamam? "ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak" ve "T?rkiye Cumhuriyeti Devleti ve organlar?n? a?a??lamak" su?lar?ndan tutuklama istemiyle, N?bet?i Hakimli?e sevk edilmi?ti..
TUTUKLU 4 AKADEM?SYEN SERBEST BIRAKILDI

22.04.2016 19:53 Akademisyenlerin bildirisine imza atan ve ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak su?undan tutuklu bulunan akademisyenler Esra Mungan, Muzaffer Kaya, K?van? Ersoy ve Meral Camc? tahliye edildi.

Bu Su?a Ortak Olmayaca??z ba?l?kl? bildiriye imza att?klar? gerek?esiyle g?zalt?na al?nan ve ??kar?ld?klar? mahkeme taraf?ndan tutuklanan, akademisyenler Esra Mungan, Muzaffer Kaya, K?van? Ersoy ve Meral Camc? hakim kar??s?na ??kt?. Akademisyenler ilk duru?mada ifade verdi. ?fadelerinin ard?ndan duru?ma savc?s?na s?z verildi. Savc?, mevcut delil durumu, at?l? su?un mahiyeti, iddianame anlat?m? i?eri?iyle, san?klar?n ?zerine at?l? T?rk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. Maddesi kapsam?nda kalma ihtimaline binaen TCK'n?n 301/4 itibariyle dava hakk?nda durma karar? verilmesini talep etti.

Davan?n durdurularak Adalet Bakanl???'ndan izin al?nmas?n? talep eden duru?ma savc?s?, san?klar?n ise mevcut delil durumu, at?l? su?un mahiyeti ve san?klar?n ka?ma ??phesine dikkat ?ekerek tutukluluk hallerinin devam?n? istedi. Duru?maya 15 dakika ara verildi.

TEKRAR S?Z ALAN SAVCI TAHL?YE ?STED?

Aran?n ard?ndan tekrar s?z alan savc?, davan?n TCK 301. Maddesi kapsam?nda kalma ihtimali ile davan?n durdurulma karar?n? talebini tekrarlad?. Savc? "Dosyan?n bu ?ekilde karar verilmesi durumunda Adalet Bakanl???'ndan ge? gelme ihtimali oldu?undan san?klar?n ma?duriyetine sebebiyet vermemek i?in tahliyelerini talep ediyoruz" dedi. Akademisyenler tahliye edildi.

DAVANIN GE?M???

Mungan, Ersoy ve Kaya 15 Mart'ta tutuklanm??t?. O tarihte yurt d???nda olan Camc? ise T?rkiye'ye d?nd?kten bir g?n sonra, 31 Mart'ta tutuklanarak cezaevine g?nderilmi?ti. Akademisyenler hakk?nda 7,5 y?la kadar hapis cezas? isteniyor.
50 AKADEM?SYEN ?MZASINI GER? ?EKT?

12.05.2016 21:14 Devleti ter?r ?rg?t? PKK'ya kar?? katliam yapmakla su?layan ihanet bildirisine imza atan akademisyenlerden 50?si ???eri?ini bilmiyorduk. Pi?man?z? diyerek imzalar?n? geri ?ekti

Bar?? i?in Akademisyenler ?nisiyatifi'nin devleti ter?rle m?cadelede katliam yapmakla su?layan "Bu su?a ortak olmayaca??z" adl? skandal bildirisiyle ilgili soru?turmada ?nemli bir geli?me ya?and?. Bildiriye imza atan 50 akademisyen imzalar?n? geri ?ekti. Akademisyenler "Biz bar?? diyerek imza atm??t?k, i?eri?inin b?yle oldu?unu bilmiyorduk" dedi. 11 Ocak'ta "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi" taraf?ndan a??klanan ve bin 128 akademisyenin imzas?n? ta??yan "Bu su?a ortak olmayaca??z" ba?l?kl? bildiride devlet ter?rle m?cadelede katliam yapmakla su?lanm??, PKK ter?r ?rg?t?ne ise destek ??k?lm??t?. Skandal bildiriyle ilgili "ter?r ?rg?t? propagandas? yapma" su?undan soru?turma ba?lat?lm??t?. ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan y?r?t?len soru?turma kapsam?nda tek tek emniyete ifadeye ?a?r?lan akademisyenlerden 50'si bildirideki imzas?n? geri ?ekti.

?HANET? G?RD?LER

?stanbul, ?stanbul Teknik, Bo?azi?i, Galatasaray, Mimarsinan, Marmara, Bilgi, Ko?, Y?ld?z Teknik ?niversitelerinin de aralar?nda oldu?u 20'ye yak?n ?niversiteden 50 akademisyen, ??pheli olarak verdikleri ifadede "PKK ter?r ?rg?t?d?r. Biz bar?? diyerek imza atm??t?k, i?eri?inin b?yle oldu?unu bilmiyorduk" dedi. Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi'nde Yrd. Do?. Dr. Mehmet Kerem ?zel, hen?z emniyete ?a?r?lmadan savc?l??a g?nderdi?i dilek?ede, bildiriden imzas?n? ?ekti?ini belirtti. ?zel, "Bar?? kelimesine yo?unla?arak, i?lerimin yo?unlu?u nedeniyle bildirinin tamam?n? okumadan imza vermi?tim. Bildirinin tamam?n? okuyunca b?y?k bir yan?lg? i?inde oldu?umu ve hata yapt???m? anlad?m. Pi?man?m. B?t?n milletimden ve vatan?mdan ?z?r diliyorum" ifadesini kulland?. ?stanbul Bilgi ?niversitesi'nden Hale Cihan Bolak Boratav ise ifadesinde "Devlet sizce katliam m? yapt?" sorusuna, "Bu ifadenin kullan?lmas? talihsizliktir" diye cevap verdi. Baz? akademisyenler ise PKK'ya ter?r ?rg?t? demeyerek, bildirinin d???nce ?zg?rl??? kapsam?nda oldu?unu savundu. Akademisyenlerin ifade al?nmas? i?lemi ?n?m?zdeki g?nlerde de devam edecek. T?m akademisyenlerin ifade i?lemi tamamland?ktan sonra dosya, ter?r ve ?rg?tl? su?lara bakan savc?l??a g?nderilecek. Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an bildiriden bir g?n sonra yapt??? a??klamada "S?zde ayd?nlar?n ihanetiyle kar?? kar??yay?z" s?zleriyle akademisyenlere sert tepki g?stermi?ti.
?ZM?R'DE 12 AKADEM?SYEN A?I?A ALINDI

29.06.2017 10:08 Dokuz Eyl?l ?niversitesi (DE?) Rekt?rl???nce, "Bar?? ??in Akademisyenler ?nisiyatifi"nin yay?mlad??? bildiride imzas? bulundu?u gerek?esiyle haklar?nda soru?turma ba?lat?lan 12 akademisyen a???a al?nd?.

G?neydo?udaki operasyonlar? bildiri ile ele?tiren 1128 akademisyen i?in savc?lar ve ?niversite y?netimleri soru?turma a?m??t?. ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Ter?r ve ?rg?tl? Su?lar B?rosu?nca, bildiride imzas? bulunan akademisyenlerden kendi yarg? alan?nda bulunan ?niversitelerde g?rev yapan ve bu bildiriye imza atan akademisyenler hakk?nda, TCK?n?n 301. maddesinde h?kme ba?lanan, ?T?rk milletini, T?rkiye Cumhuriyeti Devleti?ni ve devletin kurum ve organlar?n? a?a??lamak? su?u ile TCK?n?n 7. maddesinde belirtilen ?ter?r ?rg?t? propagandas? yapmak? su?lar?ndan re?sen soru?turma ba?latm??t?.

Savc?l?k soru?turmas? devam ederken, Dokuz Eyl?l ?niversitesi Rekt?rl????n?n, Bar?? ??in Akademisyenler inisiyatifinin ?Bu su?a ortak olmayaca??z? ba?l?kl? bildirisine imza att?klar? gerek?esiyle 12 akademisyen hakk?nda y?r?tt??? idari soru?turma ise sonu?land?. Soru?turma sonucunda aralar?nda Halklar?n K?pr?s? Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Cem Terzi?nin de bulundu?u 12 akademisyen a???a al?nd?.


 

Akademisyenlere hakimden ?ok: Ni?in PKK'ya tek laf etmediniz?
PKK'ya destek veren akademisyenlerle ilgili t?m geli?meler (BU SAYFA)
Bildiriyi imzalayan 1128 akademisyenin listesi
Bildiriyi imzalayan 1128 akademisyenin ?niversitelere g?re isim listesi
Bildiriye sonradan destek veren 400 sinemac? & 558 edebiyat??n?n listesi
Bildiriye sonradan destek veren yabanc? akademisyenlerin listesi

Adalet Platformu'ndan akademisyenlerin PKK'ya destek bildirisine su? duyurusu
Adalet Platformu'ndan bildiriye destek veren sanat??lara su? duyurusu

(13 Ocak 2016, 07:01), son g?ncel.: (29 Haziran 2017, 10:08)

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö Yöneticilerine 128 Yıl Hapis

24.03.2022 14:56 Adana, Ankara, Afyon, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalarda 14 sanığa toplam 128 yıl ha..
Tamamı 24.3.2022

Karlov Suikastı: Cezalar Onandı

23.03.2022 10:41 Ankara'da, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada verilen ..
Tamamı 23.3.2022

MİT Tırları Kumpası: 3 Hapis

24.03.2022 12:56 Adana ve Hatay'da, MİT'e ait tırların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 7 sanığın Yargıtayda yargılandığı davada karar açıklandı. 9 Mart'ta ilk derece mahk..
Tamamı 24.3.2022

Fetö Casuslarına 165 Yıl Onandı

23.03.2022 10:51 Ankara'da, FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Ad..
Tamamı 23.3.2022

Halkbank Kumpasçısı: Hapis Onandı

24.03.2022 15:40 Ankara'da, Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu. 15 Şubat'ta Ankara 1..
Tamamı 24.3.2022

Islak İmza Kumpası davası

24.03.2022 14:30 İstanbul'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (Fetö) Adli Tıp yapılanması kapsamında 'ıslak imzalı belgede' dönemin askeri görevlilerine kumpas kurduğu iddiasıyla 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. 9..
Tamamı 24.3.2022

Güncel Fetö Yapılanmasına Dava

24.03.2022 14:30 Ankara'da, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 5 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün Karaman, Konya ve Ankara'da yeniden örgütlenmeye başladığı, evler açarak örgütsel toplantılar yaptığı, cezaevlerinden tah..
Tamamı 24.3.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 22.3.2022

Odatv Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kıl..
Tamamı 22.3.2022

Yeğen Gülen'e İtiraf İndirimi

Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. 7 Mart'ta Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhur..
Tamamı 23.3.2022

YARSAV Başkanının Hapsi Onandı

23.03.2022 15:14 Ankara'da, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilmesi Yargıtay tarafından oybirliğiyle onandı. 9 M..
Tamamı 23.3.2022

Vodafone Arena: Müebbetler Bozuldu

24.03.2022 14:13 İstanbul'da, 15 Temmuz ihanet girişiminde TV yayınlarını kesmek için Vodafone Stadı'na inen helikopter pilotlarının aldığı ağırlaşmış müebbet hapis cezalarının Yargıtay'dan dönmesi üzerine yeniden yargılama yapılmasına..
Tamamı 24.3.2022

Zırhlı Tugay: Darbe Cezaları Değişti

24.03.2022 11:14 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 26 sanıklı davada haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından bozu..
Tamamı 24.3.2022

FETÖ Medya Yapılanması davası

23.03.2022 15:44 İstanbul'da, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 8 Mart 2018 tarihinde karara bağlandıktan sonra 6 Mart 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından aralarında Atilla Taş ile gazeteci Ahmet Memiş'in de bulund..
Tamamı 23.3.2022

Sakarya 19 Sanık: Kadın Yapılanması

24.03.2022 18:28 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi. 22 Mart'ta Sakarya 2. Ağır Ceza ..
Tamamı 24.3.2022

Adil Öksüz'ün yakınlarına beraat

23.03.2022 12:54 Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan, yargılandıkları davada delil yetersizliğinden beraat etti. 17 Ma..
Tamamı 23.3.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.273.531