Tam
EskidenYeniye
 

KONTRGER?LLA ?RG?TLENMES?

Kontrgerilla ?rg?tlenmesi | Masonik ?rg?tlenmeyle Benzerlik

28 Ocak-9 ?ubat 1995, Akit gazetesi, yaz? dizisi - Kontrgerillan?n ?rg?t yap?s?n?n ?ok geni? oldu?u s?yleniyor. Sadece bir ka? profesyonel askerden m?te?ekkil de?ildir. O, tam anlam?yla bir 'devlet i?inde devlet'tir. Belki de bu y?zden onun ortaya ??kar?lmas? son derece g?? ve hatta imkans?zd?r. B?yle bir ?rg?tlenmenin nas?l m?mk?n oldu?u ?talya'daki P-2 Mason Locas? skandal? ve T?rkiye'deki Susurluk kazas? ile ortaya ??kt?. Bir esrar veya ka?ak??l?k ?ebekesini ortaya ??kart?p ??kertebilirsiniz. Bir mafya ya da ter?r ?ebekesini de ortaya ??kart?p ??kertmek m?mk?n. Ama ya devlet i?indeki baz? birimler, polisinden savc?s?na, askerinden politikac?s?na, i?adamlar?ndan mafyas?na, ?niversitesinden sendikas?na vs.vs. kadar her yere elemanlar?n? sokup onlar? istedi?i zaman belli bir amac? ger?ekle?tirecek ?ekilde ?rg?tlemi?se, b?yle bir ?rg?t? nas?l ortaya ??kart?p da ??kertebilirsiniz?.. Asl?nda bu statik bir ?rg?tlenme de?ildir, tam tersine son derece dinamik ve esnek bir yap?lanmad?r. Her yere kol atm?? bir ?rg?tlenme oldu?u i?in buralardan gelen bilgiler tek bir merkezde toplan?p de?erlendirilebilir. Bu t?r bir ?rg?tlenme sayesinde her grubun i?ine girip onlar? etkilemek m?mk?nd?r. Kontrgerilla, gerekti?inde sol ak?mlar? gerekti?inde de dinci ak?mlar? y?nlendirebilir. B?t?n mesele oyuna gelmemekte. Kamhi suikasti komedisinde oldu?u gibi kontrgerillan?n baz? heyecanl? gen?lerin eline sureti haktan g?r?nerek silah verip eyleme k??k?rtt??? iddialar? da, bu ba?lamda d???n?l?nce akla yatmaktad?r. Kontrgerilla ?rg?tlenmesini en ?arp?c? ?ekilde Abdurrahman Dilipak tasvir ediyor (Panel, Kas?m 1990):
balenciaga-outlet.jdbags.org balenciaga outlet
"CIA, SAVAK, MOSSAD, Masonik ?rg?tler, ?ok uluslu ?irketler, politikac?lar, mafya, emekli askerler ve emekli istihbarat??lar?n bir potada eritilerek, olu?turulmaya ?al???lan yeni bir g?? dengesi..."

 Kontrgerilla ?rg?tlenmesi sadece yurt i?indeki geni?li?i ile de s?n?rl? de?il. Kontrgerilla ?rg?tlerinin kayna?? NATO. NATO ?lkelerinin hepsinde Gladio benzeri ?rg?tlerin var oldu?u anla??ld?. Kimisinin en ?st d?zey yetkilileri bunu a??k?a kabul etti, kimisininki ise z?mnen kabul yolunu tercih etti. Ama sonu?ta hepsinde ve hatta ?svi?re, Avusturya ve Fransa gibi tarafs?zl??? se?en ?lkelerde bile var oldu?u ortaya ??kt?. T?m bu birbirinin benzeri ?rg?tler CIA tavsiyesiyle NATO b?nyesinde olu?turuldu?una g?re aralar?nda muhakkak bir ili?ki olmal?yd?..

M?LL?YET, 14 KASIM'90, Mehmet Ali Birand'?n yaz?s?ndan:

"..Resmi ve resmi olmayan ?evrelerin a??klamalar?na g?re, Gladio ?rg?t?n?n kayna??nda, 1950 y?llar?n?n ba??nda NATO'nun bir karar? yat?yor. Amerikan ?stihbarat ?rg?t? (CIA) taraf?ndan yap?lan bir ?neri ?zerine NATO'da bir 'gizli koordinasyon komitesi' kuruluyor. Bu komite, ?ye ?lkelerde olu?turulan ve her birinde ayr? kod adlar? verilen ?rg?tler aras?nda irtibat? sa?l?yor ve g?revlerini sapt?yor... So?uk sava? d?neminden bug?ne kadar varl???n?, hatta bir ay ?ncesine kadar NATO'daki gizli toplant?lar?n? s?rd?ren bu ?rg?t ile ilgili ilk skandal ?talya'da patlad?..."

KONTRGER?LLA CUMHUR?YET?, Talat Turhan, S.34:

"FM 31-16 simgeli Counter Guerilla Operations (Kontrgerilla Harekatlar?) adl? Amerikan Talimnamesi'nin 34. sayfas?nda, azgeli?mi? ?lkelerdeki 'Temizlik Harekat?'n?n ger?ekle?tirilmesi i?in, Kontrgerilla ?rg?tlenmesinin i?inde, ek olarak CMAC (Civil Military Advisory Committee), Sivil-Asker ?sti?are Komitesi'nin kurulmas? da ?nerilmektedir. B?yle bir ?rg?tlenme i?inde bulunmas? gereken ki?iler an?lan talimnameye g?re:

1) Yerel Polis M?d?r?
2) Okul idaresi ve m?d?rleri
3) ?nde gelen din temsilcileri
4) Yarg??lar ve hukuk temsilcileri
5) Sendika lideri veya liderleri
6) Etkili bas?n yay?n organlar?n?n yay?mc?lar?
7) B?y?k i? ve ticaret kurulu?lar?n?n temsilcileri
8) Di?er etkili ki?ilerden olu?maktad?r.

Kontrgerilla ?rg?tlenmesinin boyutu bu denli geni? kapsaml?d?r."

Bu kadar geni? ?apl? bir ?rg?tlenmeden ger?ekten de kimsenin haberi yok muydu? Bu kadar uzun bir zaman nas?l saklanabildi bu son derece geni? a??.. A?a??daki sat?rlar galiba buna ???k tutuyor (Gladio, Leo A. M?ller, S.38-39):

"..?lk a?ama ?o?u NATO ?lkelerinde 'Gladio' yap?lar?n?n kurulmas?yd? (50'li ve 60'l? y?llarda). ?kinci a?ama 'Gladio' yap?lar?n?n saklanmas?n?n ve bi?imlenmesinin yan?nda; etkin politikac?lar?n r??vetle susturulmas? ve elde edilmesiydi. Panorama'n?n haberine g?re yetmi?li y?llar?n sonuna dek CIA bunun i?in sadece ?talya'ya 60 milyon dolar aktarm??t?. T?m Avrupa'ya da??t?lan ise 200 milyon dolar?n ?st?ndeydi. ???nc? a?ama 'etkin ajanlar?n' e?itilmesi ve plase edilmesi, ekonomide ve siyasette, ama ?zellikle medyalarda ve i? d?nyas?nda d???nce liderlerini, yoldan ??km?? politikac? ve h?k?metleri s?k??t?rmak, bazen ABD dostu politikaya y?neltmek ve bunu talep etmekti..."

Gladiolar?n birbirleriyle irtibatl? unsurlar oldu?u ?nceki sat?rlarda verilen bilgilerden anla??l?yordu. Ger?ekte de ?yle olmas? laz?m. Madem t?m NATO ?yelerinde bu ?rg?t?n varl??? ortaya ??kt? ve hepsini Amerika kurdurdu ?yleyse bu iddia mant?kl?d?r.

GLADIO, Leo A. M?ller, S.37:

"..Buna g?re gizli yap?n?n t?m ?yeleri birbiriyle ba?l?yd?. Fakat burada 'Gladio'nun bulundu?u devletlerin ulusal egemenli?inin g?vence alt?na al?nd??? iddia ediliyordu..."

GLADIO, Leo A. M?ller, S.40:

"..Aral?k 1967'de bir Norve? gazetesi bir NATO gizli belgesinin fotokopisini yay?nlad?. Avrupa'daki Amerikan Silahl? Kuvvetleri komutan yard?mc?s? general J.P.Macconnell taraf?ndan bir yaz? kaleme al?nm??t?. Belge "Numara 100-1, Civil Affairs Oplan belgelerinin No:3'e eki" ?eklinde kay?tl?yd?. Bunun i?inde "yard?ma ?a?r?lacak birliklerin stat?s? ?zerinde anla?ma"da ?unlar okunuyordu: "H?k?mete kar?? geni? bir i? ayaklanma gibi ABD birliklerinin ve onlar?n g?venli?inin ger?ek misyonunu etkileyebilecek i? kar???kl?k durumunda, h?k?met (bir hareket durumunda s?ras?yla tek tek ?u devletler a?a??daki s?ralamaya g?re katk?larda bulunacakt?r: 1. Norve?, 2. Yunanistan, 3. T?rkiye, 4. Bat? Almanya, 5. Fransa, 6. ?talya, 7. Hollanda, 8. Bel?ika, 9. L?ksemburg, 10. Danimarka) b?yle bir kar???kl??? kendi ara?lar?yla ezmek i?in t?m ?nlemleri alacakt?r. Bu insiyatiflerin ya da s?z konusu h?k?metin bir yard?m istemesi durumunda, e?er ABD birliklerinin komutan? gerek g?r?rse, h?k?met bu kar???kl???n en h?zl? ?ekilde ezilmesini sa?layacak durumda de?ilse s?ras? bozulmayacakt?r. ABD birlikleri komutanlar? taraf?ndan gerekli ?nlemleri ya kendi insiyatifleriyle ya da h?k?metle i?birli?i halinde yapabilirler..."

U?ur Mumcu'nun tespitleri de konuyu peki?tiriyor: (Tempo, 30 Aral?k 1990, "A?ca'y? T?rk Gladio'su mu ka??rd??")

"..Mehmet Ali A?ca'n?n avukat? D'avidio ayn? zamanda italyan gizli istihbarat ?rg?t? SISMI'nin mafya ile ili?ki kuran ?yelerinin avukat?d?r. Bu da ilgin? bir rastland?r?. General Mussumici ve arkada?lar? Bologna Gar? bombalanmas? nedeniyle yarg?land?lar ve mahkum oldular. ??in ilgin? taraf?, A?ca'y? ikinci ifadeyi almaya zorlayan da General Mussumici'dir. B?yle bir tak?m karanl?k ba?lant?lar var, ne yaz?k ki ortaya ??kar?lmad?..."

KONTRGER?LLA VE MASON?K ?RG?TLENMELER?N ?A?IRTICI BENZERL???

Ve kontrgerilla-gladio ?rg?tlenmesi i?inde en ?nemli b?l?m?, ?teden beri iddia edilen ve ?talya'da Gladio'dan daha ?nce patlayan 'P2' skandal?n?n da ispat etti?i gibi, masonlar?n, devletler i?inde devlet ?eklindeki yap?lanmalar? olu?turuyor ku?kusuz. Kontrgerillan?n devlet i?inde devlet diye tan?mland??? d???n?l?rse masonlarla ilgisinin olmas? gayet tabii kar??lanacakt?r.

1981 y?l?nda ?talya'da b?t?n d?nyay? sarsan P2 skandal? patlak verdi. P2 adl? locan?n, ?lke i?indeki inan?lmaz kontrol? ve kirli i?leri ortaya ??kt?. Bu skandal masonlu?un bir ?lke i?inde neler yapabilece?ini ortaya koyuyor ve yaln?zca ?talya'da de?il, masonik faaliyetleri su y?z?ne ??kmam?? ?o?u ?lkeye de ???k tutuyordu.

H?RR?YET, 3 KASIM'92:

"..1981 y?l?n?n Haziran ay?nda patlak veren ve NATO'yu ola?an?st? boyutlarda tedirgin eden skandala yol a?an P2 mason locas?n?n, ?ok g??l? bir Mafya-Kontrgerilla-Gizli servis ?ebekesi oldu?u ortaya ??km??t?.."

THE MIDDLE EAST INTERNATIONAL, TEMMUZ'81:

"..P2 Mason Locas?, Yahudi lobileriyle, MOSSAD'la ve ?srail'le do?rudan ba?lant? halindeydi.."

TERC?MAN, 27 MAYIS'81:

"..(P2 Mason Locas?'n?n ba?kan?) Licio Gelli, ?talyan Askeri Gizli ?stihbarat ?rg?t? ile s?k? ili?kiler i?indeydi. Hatta o zamanlar ?rg?t?n ba?kan? olan General Giuseppe Santovito, P2 mason locas?na kay?tl?yd?. Ayr?ca ?talyan Gizli Servisi'nin eski ba?kan? Albay Antonia Viezzar da locan?n ?yeleri aras?ndayd?.."

G?NAYDIN, 19 ARALIK'81:

"..P2 mason locas?n?n ?yeleri aras?nda devrin gizli servis sorumlular?, polis m?d?rleri, hakimler, yarg??lar, savc?lar, avukatlar, adli t?p g?revlileri gibi ?nde gelen insanlar vard?... Licio Gelli, emrinde 142 milletvekili ve senat?r?n oldu?unu s?yledi.."

IM NAMEN GOTTES?, David A. Yallop, S.401:

"..17 Mart 1981'de polis Gelli'nin Arezz'daki m?thi? villas?nda ve Giole tekstil fabrikas?nda 962 ki?ilik P2 ?ye listesini buldular. Ayr?ca y?netimle alakal? d?k?manlar ve dosyalar? ele ge?irdiler. P2 ?yelerinin listesi '?talyan Kim Kimdir?'deki gibi harf s?ras?na g?reydi. ?tilaf kuvvetleri ellinin ?st?nde General ve Amiralle kuvvetlendirilmi?, y?netim iki bakanla temsil ediliyordu; ayr?ca buna sanayiciler, gazeteciler (bunlar?n aras?nda Corriere della Sera'n?n ?efi ve di?er redakt?rler vard?), 36 parlamento g?revlisi, pop y?ld?zlar?, i?adamlar? ve y?ksek seviyeli polisler ekleniyordu. Bu devlet i?inde devletti. Gelli'nin ?talya'y? kendi kontrol?ne sokmak istedi?i s?yleniyordu. Bu pek do?ru de?ildi. O ?talya'y? zaten kontrol?ne alm??t?.."

 H?RR?YET, 4 ?UBAT'89:

"..P2 Mason Locas?'n?n ?talya'da a??r? sa?c? ter?ristlerin giri?ti?i pek ?ok suikastin sorumlusu oldu?u saptand?.."

THE MIDDLE EAST INTERNATIONAL, TEMMUZ'81:

"..P2 Locas? ?yesi, ?talya'da Yahudi lobisinin ?nde gelen ismi Albay Viezzar 1960'lar?n sonunda Bologna tren istasyonunda y?zlerce ki?inin katledilmesi olay?na yard?mlar?yla tan?n?yor. Ayr?ca su?lanan faillerin ?o?unun L?bnan'da ?srail kontrol?ndeki kamplarda e?itildi?i s?yleniyor.."

PAPA MAFYA A?CA, U?ur Mumcu, S.247,253:

"..P2 Locas?'n?n 962 ?yesinin adlar? aras?nda ?talyan gizli g?venlik ?rg?t? SISMI'nin ba?ta ba?kan? olmak ?zere bir?ok g?revlisi, ?e?itli partilerden parlamenterler, elliyi a?k?n general ve amiral de bulunmaktayd?... P2 soru?turmas?n? y?netenler ise faili me?hul cinayetlere kurban gittiler. Gelli ile ilgili soru?turmay? y?r?ten Albay Rozzi, 1981 y?l? Haziran'?nda kimler taraf?ndan ?ld?r?lm??t?? 'Guardia di Finanza'n?n daire ba?kanlar?ndan Florio'nun otomobil kazas?nda ?lmesi neyi anlat?yordu? Bu kazada, P2 Locas? ile ilgili bir ?antan?n ?al?nmas?na ne anlam veriliyordu? Calvi'nin dosyas?n? ele alan yarg?c?n ?ld?r?lmesi, bu cinayet salg?n? i?inde ne gibi anlam ta??yordu? Calvi'nin sekreteri ni?in intihar ediyordu?"

2000'E DO?RU, 20 ARALIK'92:

"..?talya'da ortaya ??kar?lan P2 Mason Locas?'n?n Gladio ile ba?lant?s? saptanm??t?. Locan?n ba?kan? Licio Gelli'nin notlar?nda P2'nin NATO ?yesi ?lkelerde ve Ortado?u'da ?yeleri oldu?u bilgisi yer al?yor. Kontrgerillan?n y?kseli?i ile Masonlar?n etkisinin artmas? paralel geli?iyor.."

THE BROTHERHOOD, Stephen Knight, S.273:

"..Gladio sempatizan? Ba?bakan Andreotti ve Amiral Martini'nin P2 ?yesi olmas? da i?in cabas?yd?... P2 ?yeleri aras?nda 43 tane parlamento ?yesi, 54 devlet g?revlisi, 183 tane askeri komutan, bunlar?n 30'u General, 8'i Amiral ve ayr?ca Genel Kurmay Ba?kan?, 19 tane hakim, avukatlar, polis komiserleri, bankerler, gazete sahipleri, yazarlar, ba?yazarlar, 58 profes?r, Adli T?p G?revlileri, politik parti ba?kanlar?, 3 Haber Alma Servisi Ba?kan? bulunuyor.."

VAHDET, 26 KASIM'90, A. Dilipak'?n yaz?s?ndan:

"..P2 Locas? ile ilgili olay? hat?rlayanlar, sa? ya da sol, ya da milliyet?i ya da muhafazakar ge?inen bir ?ok ki?inin, nas?l olup da b?yle bir ?rg?t i?inde birlikte hareket ettiklerini anlayacakt?r. D??ar?da her zaman kavga eder gibi g?r?nenlerin, i?eride nas?l b?y?k bir beraberlik i?inde bulunduklar?n? g?rmek ilgin? olacakt?r. En basitinden ?nl? solcular?m?zdan Nadir Nadi ile ?nl? sa?c?lar?m?zdan Fahrettin Kerim G?kay'lar?n nas?l olup da, masonik bir kurulu? olan Lions kul?b?n T?rkiye'de kurulmas? y?n?nde ortak giri?imlerde bulunup, ortak kurucu olduklar? ve ayn? belgeye ortak imza koyduklar?n? bilmek, belki ?o?umuz i?in so?uk du? etkisi yapacakt?r.."

Say?n Dilipak ilgin? bir noktay? yakalam??. Gladio- kontrgerilla t?r? ?rg?tlere sa?dan da soldan da di?er gruplardan da adam al?n?p bunlar?n ayn? ?rg?t i?inde nas?l beraber ?al??abildikleri kafalar? kurcalamaktayd?.. Masonlu?un ise b?yle bir yap?y? bar?nd?rd??? ?teden beri biliniyor. ?talya'daki Gladio ile P2 Mason Locas? ili?kisi de saptand???na g?re, kontrgerillan?n ?rt?s? kald?r?ld???nda, b?y?k ihtimalle masonlu?un karanl?k y?z? s?r?tacakt?r alt?ndan... Masonlu?un ?rg?tlenmesi ne kadar ayd?nlan?rsa kontrgerilla ?rg?tlenmesi de bir o kadar ayd?nlanacakt?r...

ZAMAN, 24 TEMMUZ'92, "NATO'nun gizli ter?r ?rg?t?: GLADIO":

"..28 Kas?m 1990 tarihinde, ZAMAN gazetesi, ara?t?rmac?-yazar ?lhami Soysal'la bir r?p?rtaj yapt?. Soysal, s?z konusu r?p?rtaj?n bir yerinde ??yle diyordu:

"T?rkiye'de askerlerden ?ok mason vard?. ?imdikileri bilmiyorum, ama vaktiyle ge?mi?te ?ok mason vard? askerden. ?zel Harp Dairesi'nin ba??ndaki ki?ilerin ki?iliklerini ara?t?rmak laz?m teker teker."

TER?R VE G?NEYDO?U SORUNU, Fehmi Koru, S.30-33:

"..Me?er '?etin Eme? ve Abdi ?pek?i gizli bir ?rg?t?n i? hesapla?mas? sonucu mu ?ld?r?ld??' c?mlesini ka??da d?kerken, ?talya Cumhurba?kan? Francesco Cossiga, ilgililere, Amerikan Merkezi ?stihbarat ?rg?t? (CIA) ile ?talyan P-2 Mason Locas?'n?n, 1970'li y?llarda, ?talya'daki ter?r? destekledikleri konusundaki iddialar? ara?t?rma talimat?n? vermekteymi?... Palme cinayetinin Eme? cinayeti ile bir ?ok benzer noktas? bulunuyor. Galiba sonu?lar? da birbirine benzeyecek; katil (veya katiller) cinayeti i?lerken bir ?ok delil b?rakt??? halde yakalanamayacak. Kurbanlar? aras?nda Kennedy karde?lerin de bulundu?u 'garip siyasi cinayetler'den bunlar.. CIA, tabiat? gere?i, cinayetlere bula?m?? olabilir, ama bir 'iyi ahlak derne?i' gibi ?al??t?klar?n? iddia eden masonlar k?t? i?lere kar???r, ileri s?r?ld??? gibi gerekti?inde cinayet i?lerler mi? ?talya'daki P-2 Mason Locas?'n?n kirli i?ler yapt??? biliniyor. Lucio Gelli adl? bir i? adam?n?n ter?rle sars?lan ?talya'da ad? duyulmu?, ?nemli ne kadar siyaset?i, b?rokrat, asker, istihbarat??, gazeteci, bankac?, dinadam? ve i?adam? varsa P-2 ad?n? verdi?i ?zel locada toplad??? ve bu yolla ?lkedeki ger?ek iktidar? eline ge?irdi?i 1980'lerin ba??nda ortaya ??km??t?. H?k?metin bir ?ok ?yesi, sivil ve askeri istihbarat?n ba?kanlar?, baz? kuvvet komutanlar? bu locan?n ?yeleriydiler. P-2 Mason Locas?'n?n kapat?lmas?ndan sonra, ?talya'n?n ter?rle ba?edebildi?i g?r?lm??t?. RAI ekran?na ??kan iki ajan?n anlatt?klar?, y?llard?r ?talya'da neredeyse herkesin zihninde ta??d??? bir ku?kuyu dile getirdi?i i?in, Cumhurba?kan? Cossiga taraf?ndan inand?r?c? bulunmu? olmal?..

Tarihi orta?a?lara kadar uzanan bir gizli ?rg?t olan Masonluk'un, kendilerine ait rit?elleri bulundu?u bilinir. Kendileri i?in ?zel in?a edilmi? mabetlerde (loca) toplanan masonlar uluslararas? irtibatlar i?indedirler. Birbirlerini tan?malar?n? sa?layan ?zel sembolleri vard?r. Hemen her meslek alan?ndan ?ye kabul etti?i i?in, Mason Localar?, toplumun her kesitinde g?? sahibidir. Masonluk bilenlerce, "devlet i?inde devlet" olarak tan?mlan?r. Masonluk ve cinayet? Masonlar? esas g??l? k?lan ordu, emniyet ve adalet te?kilat? gibi kurumlardan da ?ye kaydetmeleridir. Cinayet i?leyen bir masonun, mason polisler taraf?ndan cinayet izleri yok edilerek kurtar?ld??? veya mahkemeye ??kt???nda mason hakim taraf?ndan beraat ettirildi?i ba?ka ?lkelerde ?ok g?r?lm??t?r... Abdi ?pek?i ve ?etin Eme?, bildi?imiz kadar?yla, mason olan meslekta?lar?m?zdand?. G?r?n?rde Mason Locas?'n?n h??m?n? ?ekmek i?in herhangi bir s?z ve eylemleri bulunmuyordu. Ancak, iki b?y?k gazeteyi y?netirken, mensubu olduklar? ?rg?t?n ?lkeyi kas?p kavuran ter?rde pay? oldu?unu ??renmi?lerse... Bizde Masonluk ve Masonlarla ilgili bir soru?turma a??lmas?n? beklemek hayal. Ama ?talya'da a??lan soru?turma belki bizdeki baz? olaylara da ???k tutabilir. RAI Televizyonu, kendilerinin CIA hesab?na ?al??t?klar?n? bildiren iki ki?iyi kameralar ?n?nde konu?turmu?lar: Ajanlar, 1970'li y?llarda ter?r? azd?ranlar?n CIA'dan para alan P-2 Mason Locas? ?stad-? azam? Lucio Gelli oldu?unu s?ylemi?ler. Ajanlara g?re, ?sve? Ba?bakan? Olof Palme'yi ?ld?rme emrini de CIA ile i?birli?i halindeki masonlar vermi?..."

GLADIO, Leo A. M?ller, S.32-34:

"..Aldo Moro'nun ?ld?r?lmesini soru?turan komisyon da "Parti ba?kan?n?n ka??r?lmas?n?n soru?turulmas?nda Loca mensuplar?n?n bu konuda sessizce ge?i?tirilemeyecek etkilerini" sapt?yordu. ?zellikle de, saklan?lan yerin ("Halk Hapishanesi") ara?t?r?lmas?nda ve bulunmas?ndaki say?s?z ba?ar?s?zl?klar?n; bug?n P-2 Biraderlerinin poliste ve gizli servislerdeki n?fuzlar?ndan kaynakland??? ortaya ??kt?. O zamanki P-2 mensuplar?n?n bilgilerine g?re; ?stad Gelli gizli servis y?neticilerinden ve soru?turman?n ?efinden s?rekli olarak, olup bitenlerin en son durumu hakk?ndaki bilgi alabiliyordu.

Sol ter?rizmde de "Gladio" ??pheleri do?du: Polis ve gizli serviste "P2"nin ?st d?zey y?neticileri vard?. Mahkemelerin ve parlamento komisyonlar?n?n bilgilerine g?re; (solcu) "silahl? m?cadele"nin ?yeleri bol miktarda de?ildi ya da tan?nd?ktan sonra izlenmiyorlard?. En skandal koparan ?rnek de ?uydu; her (K?z?l) tugayc?n?n ortaya ??kar?lmas?ndan sonra - Moro ka??r?ld???nda da hen?z hayattayken de - onlar?n hemen hemen t?m? biliniyordu..."


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö Yöneticilerine 128 Yıl Hapis

24.03.2022 14:56 Adana, Ankara, Afyon, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalarda 14 sanığa toplam 128 yıl ha..
Tamamı 24.3.2022

Karlov Suikastı: Cezalar Onandı

23.03.2022 10:41 Ankara'da, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada verilen ..
Tamamı 23.3.2022

MİT Tırları Kumpası: 3 Hapis

24.03.2022 12:56 Adana ve Hatay'da, MİT'e ait tırların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 7 sanığın Yargıtayda yargılandığı davada karar açıklandı. 9 Mart'ta ilk derece mahk..
Tamamı 24.3.2022

Fetö Casuslarına 165 Yıl Onandı

23.03.2022 10:51 Ankara'da, FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Ad..
Tamamı 23.3.2022

Halkbank Kumpasçısı: Hapis Onandı

24.03.2022 15:40 Ankara'da, Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu. 15 Şubat'ta Ankara 1..
Tamamı 24.3.2022

Islak İmza Kumpası davası

24.03.2022 14:30 İstanbul'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (Fetö) Adli Tıp yapılanması kapsamında 'ıslak imzalı belgede' dönemin askeri görevlilerine kumpas kurduğu iddiasıyla 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. 9..
Tamamı 24.3.2022

Güncel Fetö Yapılanmasına Dava

24.03.2022 14:30 Ankara'da, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 5 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün Karaman, Konya ve Ankara'da yeniden örgütlenmeye başladığı, evler açarak örgütsel toplantılar yaptığı, cezaevlerinden tah..
Tamamı 24.3.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 22.3.2022

Odatv Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kıl..
Tamamı 22.3.2022

Yeğen Gülen'e İtiraf İndirimi

Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. 7 Mart'ta Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhur..
Tamamı 23.3.2022

YARSAV Başkanının Hapsi Onandı

23.03.2022 15:14 Ankara'da, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilmesi Yargıtay tarafından oybirliğiyle onandı. 9 M..
Tamamı 23.3.2022

Vodafone Arena: Müebbetler Bozuldu

24.03.2022 14:13 İstanbul'da, 15 Temmuz ihanet girişiminde TV yayınlarını kesmek için Vodafone Stadı'na inen helikopter pilotlarının aldığı ağırlaşmış müebbet hapis cezalarının Yargıtay'dan dönmesi üzerine yeniden yargılama yapılmasına..
Tamamı 24.3.2022

Zırhlı Tugay: Darbe Cezaları Değişti

24.03.2022 11:14 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 26 sanıklı davada haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından bozu..
Tamamı 24.3.2022

FETÖ Medya Yapılanması davası

23.03.2022 15:44 İstanbul'da, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 8 Mart 2018 tarihinde karara bağlandıktan sonra 6 Mart 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından aralarında Atilla Taş ile gazeteci Ahmet Memiş'in de bulund..
Tamamı 23.3.2022

Sakarya 19 Sanık: Kadın Yapılanması

24.03.2022 18:28 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi. 22 Mart'ta Sakarya 2. Ağır Ceza ..
Tamamı 24.3.2022

Adil Öksüz'ün yakınlarına beraat

23.03.2022 12:54 Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan, yargılandıkları davada delil yetersizliğinden beraat etti. 17 Ma..
Tamamı 23.3.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.272.174