Tam
EskidenYeniye
 

Ayasofya cami olsun: Bir dilek?e de sen ver

Milli T?rk Talebe Birli?i (MTTB), 'Peygamberimizin'in i?areti, Fatih'in emaneti, B?y?k T?rkiye'nin alameti; Ayasofya a??ls?n' slogan?yla Ayasofya'n?n yeniden camiye ?evrilmesi i?in dilek?e kampanyas? ba?latt?. T?rkiye ?ap?nda yap?lacak kampanya, ?stanbul'un Fethi'nin sene-i devriyesi olan 29 May?s 2014'te sonlanacak ve toplan?lan dilek?eler yine bu tarihte Ba?bakanl?k'a teslim edilecek. Ayasofya Camii'nin 1934 y?l?nda Atat?rk'?n imzas? taklit edilerek imzalanan bir kararnameyle m?zeye ?evrildi?i ortaya ??km??t?.

26.11.2013 13:01 Abdullah Harun / Kontrgerilla.com - ?stanbul'u 1453'te fetheden Fatih Sultan Mehmed'in ?ehirde ilk i? olarak kiliseden camiye ?evirdi?i ve cuma namaz?n? k?ld??? Ayasofya Camii, 1934 y?l?nda Bakanlar Kurulu kararnamesi ile m?zeye ?evrilmi? ve ibadete kapat?lm??t?. Hristiyan Bat? d?nyas?nda b?y?k bir memnuniyete yol a?an bu skandal karar ?slam d?nyas?nda ise sars?nt?ya yol a?m??t?. Fatih Sultan Mehmed'in, kitabesinde, camiden ??karmaya kalkacak olanlar? lanetlemi? oldu?unun bilinmesine kar??n bu y?zkaras? skandal karar al?nabilmi?ti. Ancak bu konuyla ilgili son g?nlerde pe?pe?e ilgin? geli?meler ya?anmaya ba?lad?.
wigs-for-sale.nullwatch.com wigs for sale
T?rk Tarih Kurumu Eski Ba?kan? ve MHP Grup Ba?kanvekili Yusuf Hala?o?lu, Ayasofya'n?n 1934'de m?zeye ?evrilme kararnamesindeki Atat?rk imzas?n?n sahte oldu?unu, kararnamenin Bakanlar Kurulu'na da sunulmad???n?, bu nedenlerle m?zeye ?evrilme i?leminin ge?ersiz oldu?unu a??klad?. Hala?o?lu ayr?ca, 8 Kas?m 2013 tarihinde Ayasofya'n?n yeniden cami olarak ibadete a??lmas? i?in TBMM'ne kanun teklifi de verdi.

Bir ba?ka geli?me olarak, Sivil Toplum Kurulu?u Adalet Platformu, sahte imzal? kararname olay?n?n ara?t?r?lmas? i?in savc?l??a su? duyurusunda bulunmaya haz?rlan?yor.

Bir ba?ka ?nemli geli?me de, Milli T?rk Talebe Birli?i'nin (MTTB), Ayasofya'n?n yeniden camii olarak a??lmas? i?in yurt ?ap?nda dilek?e kampanyas? ba?latmas? oldu. Web sitemize bir bas?n a??klamas? g?nderen MMTB'nin dilek?e kampanyas? 29 May?s 2014 tarihine kadar s?recek ve ard?ndan toplanan imzalar Ba?bakan Erdo?an'a sunulacak.

Bu s?re?te konuyla ilgili meydana gelebilecek geli?meleri alt alta ekleyerek bu canl? yay?n sayfam?zda sizlere derli toplu aktarmak istiyoruz. 'Ayasofya Belgeseli' olarak s?rekli g?ncellenecek olan bu sayfaya ziyaret?ilerimizin de bilgi deste?i ile katk? sunmas?n? bekliyoruz. Video, foto?raf, haber, tweet ve a??klamalar gibi belgesel niteli?i olan ve Ayasofya'n?n tekrar camiye ?evrilmesi konusunu i?eren her t?r yaz?l? ve g?rsel bilgiyi aharun@gmx.net adresine g?ndermenizi rica ediyoruz.MTTB, imza kampanyas? ba?latt?

Milli T?rk Talebe Birli?i (MTTB), 'Peygamberimizin'in i?areti, Fatih'in emaneti, B?y?k T?rkiye'nin alameti; Ayasofya a??ls?n' slogan?yla Ayasofya'n?n yeniden camii olarak a??lmas? i?in dilek?e kampanyas? ba?latt?. T?m T?rkiye'de yap?lacak kampanya, Ayasofya Camii'nin hak etti?i gibi m?sl?manlar?n hizmetine sunulmas?n? ama?l?yor. Kampanya ?stanbul'un Fethi'nin sene-i devriyesi olan 29 May?s 2014'te sonlanacak ve toplanan dilek?eler yine bu tarihte Ba?bakanl?k'a teslim edilecek.

26.11.2013 10:32 Milli T?rk Talebe Birli?i (MTTB), ?Peygamberimizin'in i?areti, Fatih'in emaneti, B?y?k T?rkiye'nin alameti; Ayasofya a??ls?n? slogan?yla Ayasofya'n?n yeniden camii olarak a??lmas? i?in dilek?e kampanyas? ba?latt?. T?rkiye ?ap?nda yap?lacak kampanya Ayasofya Camii'nin m?zeye ?evrildi?i g?n olan 24 Kas?m g?n? ba?lad?. T?m T?rkiye'de yap?lacak kampanya, Ayasofya Camii'nin hak etti?i gibi m?sl?manlar?n hizmetine sunulmas?n? ama?l?yor. Kampanya ?stanbul'un Fethi'nin sene-i devriyesi olan 29 May?s'ta sonlanacak ve toplanan dilek?eler yine bu tarihte Ba?bakanl?k'a teslim edilecek.

24 Kas?m 1934 y?l?nda ibadete kapat?l?p, m?zeye d?n??t?r?len Ayasofya Camii tart??mas? yakla??k yetmi? alt? y?ld?r tazeli?ini koruyor. Kapat?ld??? tarihten bug?ne kadar, ?e?itli sivil toplum kurulu?lar? taraf?ndan ?ok defa dile getirilen tart??ma son olarak 2013 y?l?n? ?Ayasofya Y?l?? ilan eden MTTB'nin Sultanahmet'te yapt??? ?Ayasoya Y?r?y???? ?zerine; Say?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n ??nce Sultanahmet Camii'ni doldurun, sonra Ayasofya'y? a?ar?z.? s?zleriyle g?ndeme ta??nm??t?. MTTB Genel Ba?kan? ?smail Emrah Karayel yapt??? a??klama'da: ?Ayasofya Camii ?slam Medeniyeti'nin ??hya Medeniyeti Olma? ?zelli?inin sembol?d?r. Ayr?ca yar?nki T?rkiye'nin temellerini atacak gen?li?in ufkunun geni?lemesini sa?layacak m?stesna miraslar?n ba??nda gelmektedir. Buras?n?n m?ze olarak kalmas? ba?ta Ayasofya'y? bize hedef olarak g?steren Hz. Peygamber'e (sav) ve Fatih Sultan Mehmed'e kar?? ve medeniyetimize sorumlulu?umuzdur.? dedi.

Kampanya ?stanbul'un Fethi'nin y?ld?n?m? olan 29 May?s'ta sona erecek ve ard?ndan Ba?bakanl?k'a teslim edilecek.Ayasofya yeniden cami olma yolunda

Takvim gazetesinden B?lent Eranda?, Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete a??lmas? kampanyas?na destek verdi. Sahte imzal? bir kararname ile Ayasofya Caminin ibadete kapat?lmas?n? ele?tiren Eranda?'a g?re; Ayasofya, egemenli?in bir simgesi, T?rkiye'nin meselesidir. T?rkiye halk?n?n genel arzusu, muhtemel dayatmalar? ciddiye almadan Ayasofya'y? Fatih'in vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirmeli. Ayasofya, yeniden 'B?y?k Fetih Camii' olarak toplum hayat?nda yer almal?, kap?lar?n? halka ibadet i?in a?mal?.

26.11.2013 10:45 B?lent Eranda? (Takvim), 26 Kas?m 2013: "Ayasofya yeniden cami olma yolunda".. 1934 y?l?n?n 24 Kas?m'?nda Ayasofya d?zmece bir kararname ile cami olmaktan ??kar?ld?, m?zeye ?evrildi. Hem de Atat?rk'?n imzas? taklit edilerek. Bu g?k kubbenin alt?nda hi?bir ?eyin gizli kalmayaca?? ger?e?ine g?re, o zaman, Mustafa Kemal'in ad?n? ve g?c?n? kullanan birilerinin varl??? ortaya ??karken, kararnamenin alt?ndaki ?smet ?n?n? ve ??kr? Kaya'n?n imzalar?n?n ?slak imza, Mustafa Kemal'in imzas?n?n ise kaligrafi, o kaligrafinin oraya konulmu? olmas? yeni tart??malar? alevlendirmi? bulunuyor.

AYASOFYA'YI M?ZE YAPANLAR

T?rkiye d??man? ?ngiliz Lord Curzon, 2 Ocak 1918'de ne demi?ti? "?stanbul, ?zellikle Do?u d?nyas?n?n kozmopolit ve enternasyonal bir ?ehridir. Ayasofya ki, 900 y?l ?nce bir H?ristiyan Kilisesi'ydi, elbette gene eski durumuna getirilecektir." ?imdi, Ayasofya'n?n nas?l m?zeye ?evrildi?ini irdeleyelim:

Masonlar?n memlekette cirit att??? 1931 y?l?nda, Amerika'n?n Boston ?ehrinde bir enstit? kurulur: Bizans Ara?t?rmalar? Enstit?s?... Bizans sanat?, tarihi ve arkeolojisi incelemelerini te?vik etmek konusunda bir Amerikan, ?ngiliz ve Frans?z giri?imi olan faaliyete ge?irilir. Enstit?n?n ba??na getirilen adam bir papaz. Papaz, fakat papazdan ?ok siyasi bir militan. Ad?: Thomas Whittemore. ?sminin ?n?nde Papaz Profes?r unvan? var.

Hemen arkas?ndan Ankara'da Ayasofya'n?n m?zeye ?evrilmesi teklifini veren ve o imzay? atan Agop Martayan Dila?ar diye bilinen bir Mason ve Necmettin Ar?kan diye di?er bir mason dikkatlerden ka?maz.
Bu s?ralarda Ayasofya'da papazlar?n temizli?i ba?larken, camiye gelen M?sl?manlar zorluk i?inde ibadet etmektedir. Maarif Bakanl???'na (Vek?letine) gelen Abidin ?zmen, 1934 y?l?nda, Ayasofya'y? tefti? ederken, camiin mabed d???ndaki k?s?mlar?n?n peri?anl???n? g?r?r ve bu yerlerin revizyona tabi tutulmas? fikrini Atat?rk'e a?ar.
panerai-watch-replica.kawatches.com panerai watch replica
D?ZMECE KARARNAME

Bu i?, Ba?bakan ?smet ?n?n? ba?kanl???ndaki h?k?metin g?ndemine girer. 24 Kas?m 1934 g?n?, camiin ?evresindeki evkafa ait binalar?n, Evkaf Umum M?d?rl???'nce y?kt?r?larak temizlettirilmesi ve di?er binalar?n istiml?k, y?kma ve binan?n tamir ve muhafazas? masraflar?n?n da Maarif Vekilli?i'nce verilmek suretiyle, Ayasofya Camii'nin m?zeye ?evrilmesi tasvip ve kabul olunur.

Tarihin alt?na "Reis-i Cumhur Atat?rk" ismi, daha alt?na da, kararnamelerde oldu?u gibi, H?k?meti te?kil eden vekillerin isim ve soyadlar?n?n ilk harfleri konmu?tur. Bu yaz?n?n ba??na da, ba?l?k olarak "KARARNAME" ismi oturtulmu?tur. "KARARNAME" ba?l??? Ayasofya'n?n bir "?cra Vekilleri Heyeti karar? ile" m?ze yap?ld???na herkesi inand?rm??t?r.

Kararnamenin alt?nda Ba?bakan ?smet ?n?n? ve ??i?leri Bakan? ??kr? Kaya'n?n imzalar? ?slak imzad?r. Mustafa Kemal'in imzas? ise kaligrafi, o kaligrafi oraya konulmu?. Di?erleri gibi de?il. 22 Kas?m tarihinde Mustafa Kemal'in soyad? Atat?rk de?il. 27 Kas?m'dan itibaren Atat?rk soy ismini al?yor. ??nk? o kararnamenin haz?rland??? tarihte Mustafa Kemal'e Atat?rk soyad? verilmemi?, Buna ra?men belgelere Atat?rk olarak imza at?lm??t?r.

Celal Bayar'?n anlat?m?na g?re, Balkan Pakt?'nda 'Yunanl?lar'a jest olsun' diye, o d?nemin ko?ullar?nda siyasi bir kararla, Ayasofya m?zeye ?evrildi.

Tarih?i Mustafa Arma?an ?unu anlatt?: 'Bizans Enstit?s?'n? yaln?z ABD'nin de?il, ?ngiltere ile Fransa'n?n da destekledi?ini ??reniyoruz. Ar?ivlere g?re, ABD D??i?leri Bakanl??? ve Ankara'daki Amerikan El?ili?i'nin aktif destek verdi?i m?zakereler y?r?t?ld?. Bu m?zakerelerin sonucunda Ayasofya m?ze oldu.'

SONU?: Ayasofya, egemenli?in bir simgesi, T?rkiye'nin meselesidir. T?rkiye halk?n?n genel arzusu, muhtemel dayatmalar? ciddiye almadan Ayasofya'y? Fatih'in vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirmeli. Ayasofya, yeniden "B?y?k Fetih Camii" olarak toplum hayat?nda yer almal?, kap?lar?n? halka ibadet i?in a?mal?. (Kaynak)MHP'li milletvekilinden kanun teklifi

T?rk Tarih Kurumu Eski Ba?kan? ve MHP Grup Ba?kanvekili Yusuf Hala?o?lu, 8 Kas?m 2013 tarihinde Ayasofya'n?n yeniden cami olarak ibadete a??lmas? i?in TBMM'ne kanun teklifi verdi. Tarih?i Hala?o?lu kat?ld??? bir tv program?nda da ?ok ?arp?c? a??klamalarda bulundu. Devlet ar?ivinden ??kard??? 07.11.1934 tarihli Ayasofya'y? m?ze haline getiren kararnameyi g?steren Hala?o?lu, 'Atat?rk'?n bu kararnamelerin hi? birinde ?slak imzas? yok! B?t?n imzalar sahte' dedi. Hala?o?lu, 'Bu kararname ge?erli de?il. ??nk? Resmi Gazete'de hi?bir zaman yay?nlanmad?. Atat?rk Ayasofya'n?n m?zeye d?n??t?r?lmesine ?iddetle kar?? ??k?nca Atat?rk'?n imzas? taklit edildi. 1924 Anayasas?na g?re Resmi Gazete'de yay?nlanmam?? Bakanlar Kurulu karar?n?n ge?erlili?i yoktur' ?eklinde konu?tu.

27.11.2013 09:53 T?rk Tarih Kurumu Eski Ba?kan? ve MHP Grup Ba?kanvekili Yusuf Hala?o?lu, A Haber'de yay?nlanan Mehmet Ali ?nel y?netimindeki "60 DAK?KA" program?na konuk oldu?

8 Kas?m 2013 tarihinde Ayasofya'n?n yeniden cami olarak ibadete a??lmas? i?in TBMM'ne kanun teklifi veren Hala?o?lu programda ?ok ?arp?c? a??klamalarda bulundu?

Yay?nda devlet ar?ivinden ??kard??? 07.11.1934 tarihli Ayasofya'y? m?ze haline getiren kararnameyi g?steren Hala?o?lu, kararnamedeki imzan?n sahte oldu?unu ?ne s?rd?. ?ddialar?n?n belgelere dayand???n? belirten Hala?o?lu, "Atat?rk'?n bu kararnamelerin hi? birinde ?slak imzas? yok! B?t?n imzalar sahte" dedi.

Hala?o?lu "Bu kararname ge?erli de?il. ??nk? Resmi Gazete'de hi?bir zaman yay?nlanmad?. Atat?rk Ayasofya'n?n m?zeye d?n??t?r?lmesine ?iddetle kar?? ??k?nca Atat?rk'?n imzas? taklit edildi.Atat?rk ?ld?kten sonra ??kr? Sara?o?lu'nun Ba?bakanl??? d?neminde Milli E?itim Bakan? Hasan Ali Y?cel taraf?ndan bir kitap??k bast?r?l?yor. Atat?rk'?n sahte imzas?n? ta??yan bu kararnameyi ilk defa bu kitapta g?r?yoruz. 1924 Anayasas?na g?re Resmi Gazete'de yay?nlanmam?? Bakanlar Kurulu karar?n?n ge?erlili?i yoktur" ?eklinde konu?tu?

Canl? yay?nda Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya ile ilgili 2 sayfal?k vasiyetini de okuyan Hala?o?lu, "Fatih Sultan Mehmet vasiyetinde kim Ayasofya'n?n yerine ba?ka bir ?ey in?a ederse, Allah'?n laneti ?zerine olsun. Diye yazm??t?r" dedi.

AYASOFYA BA?IMSIZLI?IMIZIN SEMBOL?D?R!

Prof.Dr. Yusuf Hala?o?lu : O d?nemde Sava?la kazan?lan yerlerde bir k?l?? hakk? olarak o beldedeki en b?y?k mabed camiye ?evrilirdi. O y?zden Fatih Sultan Mehmet en b?y?k mabed olarak Cuma g?n? Ayasofya'ya gitmi? ve oras? haz?rlanm??t?r. Enteresand?r ki Ayasofya'n?n y?n? k?ble ile ayn?d?r. Ayasofya, peygamberimizin ?vg?s?ne mazhar olan bir fetihtir. ??te bu ve daha bir?ok nedenle Ayasofya, T?rklerin ?stanbul'a h?kimiyetinin sembol?d?r. Bug?n T?rkiye Cumhuriyetinin de ba??ms?zl???n?n sembol?d?r." dedi. (Kaynak)
Bu sayfa gelen bilgilerle s?k s?k g?ncellenmektedir. Gelen bilgiler alt alta de?il, kronolojik s?ralamayla sayfaya yerle?tirilmektedir.

(26 Kas?m 2013, 13:01), son g?ncel.: (27 Kas?m 2013, 09:53)

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Damat Darbeyi Biliyormuş

05.10.2021 11:16 Ankara'da, eski MİT görevlisi istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. 1..
Tamamı 5.10.2021

Asker-Polis Mahremlere 143 Gözaltı

07.10.2021 07:51 Ankara merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet bünyesindeki toplam 117 'mahrem imam' ile 'gaybubet evi' isim..
Tamamı 7.10.2021

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

06.10.2021 10:42 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 6.10.2021

Darbede TRT İşgali davası

07.10.2021 11:26 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk bi..
Tamamı 7.10.2021

Baykal Kaset Kumpası davası

05.10.2021 13:46 Ankara'da, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aral..
Tamamı 5.10.2021

Büyük Bölge Sorumlusu Yakalandı

06.10.2021 13:14 Afyon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı Nizamettin Yıldız polisin düzenlediği operas..
Tamamı 6.10.2021

Tahşiyecilere Kumpas'ta 2. dava

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman..
Tamamı 5.10.2021

Dink'te Firari Sanıklar Yargılanıyor

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. 29 Eylü..
Tamamı 5.10.2021

Can Dündar-MİT Tırları davası

07.10.2021 11:48 İstanbul'da, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının davaya k..
Tamamı 7.10.2021

AK Partili Başkana Kumpas İtirafı

07.10.2021 12:15 Zonguldak'ta, Fetö'nün yargı ve emniyet içinde etkin olduğu dönemde, 2009 yılında gerçekleştirilen Çelik-2 operasyonu kapsamında yapılan operasyona dahil edilen dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli hakkındak..
Tamamı 7.10.2021

Odatv Yargısı Yargılanıyor

07.10.2021 11:44 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından 'İstanbul'daki Odatv soruşturması ve davası'nda yer alan eski 33 hakim ve savcının 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçların..
Tamamı 7.10.2021

Dicle'de Fetöcü Rektöre Hapis

05.10.2021 14:08 Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava sona erdi. 23 Eyl..
Tamamı 5.10.2021

Akıncı Üssü: Darbe Zararı davası

05.10.2021 14:02 Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif..
Tamamı 5.10.2021

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

05.10.2021 12:59 Ankara'da, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcı hakkında, "devletin güvenliğine ve siyasal ..
Tamamı 5.10.2021

Sakarya 34 sanık: Altın Lale Derneği

06.10.2021 10:06 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 6.10.2021

Sakarya 11 Sanık: Yasadışı Dinleme

06.10.2021 09:59 Sakarya'da, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yasadışı gizli dinleme ve diğer bazı suçlamalarla yargılandığı davanın..
Tamamı 6.10.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
52.529.763