Tam
EskidenYeniye
 

Ayasofya cami olsun: Bir dilek?e de sen ver

Milli T?rk Talebe Birli?i (MTTB), 'Peygamberimizin'in i?areti, Fatih'in emaneti, B?y?k T?rkiye'nin alameti; Ayasofya a??ls?n' slogan?yla Ayasofya'n?n yeniden camiye ?evrilmesi i?in dilek?e kampanyas? ba?latt?. T?rkiye ?ap?nda yap?lacak kampanya, ?stanbul'un Fethi'nin sene-i devriyesi olan 29 May?s 2014'te sonlanacak ve toplan?lan dilek?eler yine bu tarihte Ba?bakanl?k'a teslim edilecek. Ayasofya Camii'nin 1934 y?l?nda Atat?rk'?n imzas? taklit edilerek imzalanan bir kararnameyle m?zeye ?evrildi?i ortaya ??km??t?.

26.11.2013 13:01 Abdullah Harun / Kontrgerilla.com - ?stanbul'u 1453'te fetheden Fatih Sultan Mehmed'in ?ehirde ilk i? olarak kiliseden camiye ?evirdi?i ve cuma namaz?n? k?ld??? Ayasofya Camii, 1934 y?l?nda Bakanlar Kurulu kararnamesi ile m?zeye ?evrilmi? ve ibadete kapat?lm??t?. Hristiyan Bat? d?nyas?nda b?y?k bir memnuniyete yol a?an bu skandal karar ?slam d?nyas?nda ise sars?nt?ya yol a?m??t?. Fatih Sultan Mehmed'in, kitabesinde, camiden ??karmaya kalkacak olanlar? lanetlemi? oldu?unun bilinmesine kar??n bu y?zkaras? skandal karar al?nabilmi?ti. Ancak bu konuyla ilgili son g?nlerde pe?pe?e ilgin? geli?meler ya?anmaya ba?lad?.
wigs-for-sale.nullwatch.com wigs for sale
T?rk Tarih Kurumu Eski Ba?kan? ve MHP Grup Ba?kanvekili Yusuf Hala?o?lu, Ayasofya'n?n 1934'de m?zeye ?evrilme kararnamesindeki Atat?rk imzas?n?n sahte oldu?unu, kararnamenin Bakanlar Kurulu'na da sunulmad???n?, bu nedenlerle m?zeye ?evrilme i?leminin ge?ersiz oldu?unu a??klad?. Hala?o?lu ayr?ca, 8 Kas?m 2013 tarihinde Ayasofya'n?n yeniden cami olarak ibadete a??lmas? i?in TBMM'ne kanun teklifi de verdi.

Bir ba?ka geli?me olarak, Sivil Toplum Kurulu?u Adalet Platformu, sahte imzal? kararname olay?n?n ara?t?r?lmas? i?in savc?l??a su? duyurusunda bulunmaya haz?rlan?yor.

Bir ba?ka ?nemli geli?me de, Milli T?rk Talebe Birli?i'nin (MTTB), Ayasofya'n?n yeniden camii olarak a??lmas? i?in yurt ?ap?nda dilek?e kampanyas? ba?latmas? oldu. Web sitemize bir bas?n a??klamas? g?nderen MMTB'nin dilek?e kampanyas? 29 May?s 2014 tarihine kadar s?recek ve ard?ndan toplanan imzalar Ba?bakan Erdo?an'a sunulacak.

Bu s?re?te konuyla ilgili meydana gelebilecek geli?meleri alt alta ekleyerek bu canl? yay?n sayfam?zda sizlere derli toplu aktarmak istiyoruz. 'Ayasofya Belgeseli' olarak s?rekli g?ncellenecek olan bu sayfaya ziyaret?ilerimizin de bilgi deste?i ile katk? sunmas?n? bekliyoruz. Video, foto?raf, haber, tweet ve a??klamalar gibi belgesel niteli?i olan ve Ayasofya'n?n tekrar camiye ?evrilmesi konusunu i?eren her t?r yaz?l? ve g?rsel bilgiyi aharun@gmx.net adresine g?ndermenizi rica ediyoruz.MTTB, imza kampanyas? ba?latt?

Milli T?rk Talebe Birli?i (MTTB), 'Peygamberimizin'in i?areti, Fatih'in emaneti, B?y?k T?rkiye'nin alameti; Ayasofya a??ls?n' slogan?yla Ayasofya'n?n yeniden camii olarak a??lmas? i?in dilek?e kampanyas? ba?latt?. T?m T?rkiye'de yap?lacak kampanya, Ayasofya Camii'nin hak etti?i gibi m?sl?manlar?n hizmetine sunulmas?n? ama?l?yor. Kampanya ?stanbul'un Fethi'nin sene-i devriyesi olan 29 May?s 2014'te sonlanacak ve toplanan dilek?eler yine bu tarihte Ba?bakanl?k'a teslim edilecek.

26.11.2013 10:32 Milli T?rk Talebe Birli?i (MTTB), ?Peygamberimizin'in i?areti, Fatih'in emaneti, B?y?k T?rkiye'nin alameti; Ayasofya a??ls?n? slogan?yla Ayasofya'n?n yeniden camii olarak a??lmas? i?in dilek?e kampanyas? ba?latt?. T?rkiye ?ap?nda yap?lacak kampanya Ayasofya Camii'nin m?zeye ?evrildi?i g?n olan 24 Kas?m g?n? ba?lad?. T?m T?rkiye'de yap?lacak kampanya, Ayasofya Camii'nin hak etti?i gibi m?sl?manlar?n hizmetine sunulmas?n? ama?l?yor. Kampanya ?stanbul'un Fethi'nin sene-i devriyesi olan 29 May?s'ta sonlanacak ve toplanan dilek?eler yine bu tarihte Ba?bakanl?k'a teslim edilecek.

24 Kas?m 1934 y?l?nda ibadete kapat?l?p, m?zeye d?n??t?r?len Ayasofya Camii tart??mas? yakla??k yetmi? alt? y?ld?r tazeli?ini koruyor. Kapat?ld??? tarihten bug?ne kadar, ?e?itli sivil toplum kurulu?lar? taraf?ndan ?ok defa dile getirilen tart??ma son olarak 2013 y?l?n? ?Ayasofya Y?l?? ilan eden MTTB'nin Sultanahmet'te yapt??? ?Ayasoya Y?r?y???? ?zerine; Say?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n ??nce Sultanahmet Camii'ni doldurun, sonra Ayasofya'y? a?ar?z.? s?zleriyle g?ndeme ta??nm??t?. MTTB Genel Ba?kan? ?smail Emrah Karayel yapt??? a??klama'da: ?Ayasofya Camii ?slam Medeniyeti'nin ??hya Medeniyeti Olma? ?zelli?inin sembol?d?r. Ayr?ca yar?nki T?rkiye'nin temellerini atacak gen?li?in ufkunun geni?lemesini sa?layacak m?stesna miraslar?n ba??nda gelmektedir. Buras?n?n m?ze olarak kalmas? ba?ta Ayasofya'y? bize hedef olarak g?steren Hz. Peygamber'e (sav) ve Fatih Sultan Mehmed'e kar?? ve medeniyetimize sorumlulu?umuzdur.? dedi.

Kampanya ?stanbul'un Fethi'nin y?ld?n?m? olan 29 May?s'ta sona erecek ve ard?ndan Ba?bakanl?k'a teslim edilecek.Ayasofya yeniden cami olma yolunda

Takvim gazetesinden B?lent Eranda?, Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete a??lmas? kampanyas?na destek verdi. Sahte imzal? bir kararname ile Ayasofya Caminin ibadete kapat?lmas?n? ele?tiren Eranda?'a g?re; Ayasofya, egemenli?in bir simgesi, T?rkiye'nin meselesidir. T?rkiye halk?n?n genel arzusu, muhtemel dayatmalar? ciddiye almadan Ayasofya'y? Fatih'in vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirmeli. Ayasofya, yeniden 'B?y?k Fetih Camii' olarak toplum hayat?nda yer almal?, kap?lar?n? halka ibadet i?in a?mal?.

26.11.2013 10:45 B?lent Eranda? (Takvim), 26 Kas?m 2013: "Ayasofya yeniden cami olma yolunda".. 1934 y?l?n?n 24 Kas?m'?nda Ayasofya d?zmece bir kararname ile cami olmaktan ??kar?ld?, m?zeye ?evrildi. Hem de Atat?rk'?n imzas? taklit edilerek. Bu g?k kubbenin alt?nda hi?bir ?eyin gizli kalmayaca?? ger?e?ine g?re, o zaman, Mustafa Kemal'in ad?n? ve g?c?n? kullanan birilerinin varl??? ortaya ??karken, kararnamenin alt?ndaki ?smet ?n?n? ve ??kr? Kaya'n?n imzalar?n?n ?slak imza, Mustafa Kemal'in imzas?n?n ise kaligrafi, o kaligrafinin oraya konulmu? olmas? yeni tart??malar? alevlendirmi? bulunuyor.

AYASOFYA'YI M?ZE YAPANLAR

T?rkiye d??man? ?ngiliz Lord Curzon, 2 Ocak 1918'de ne demi?ti? "?stanbul, ?zellikle Do?u d?nyas?n?n kozmopolit ve enternasyonal bir ?ehridir. Ayasofya ki, 900 y?l ?nce bir H?ristiyan Kilisesi'ydi, elbette gene eski durumuna getirilecektir." ?imdi, Ayasofya'n?n nas?l m?zeye ?evrildi?ini irdeleyelim:

Masonlar?n memlekette cirit att??? 1931 y?l?nda, Amerika'n?n Boston ?ehrinde bir enstit? kurulur: Bizans Ara?t?rmalar? Enstit?s?... Bizans sanat?, tarihi ve arkeolojisi incelemelerini te?vik etmek konusunda bir Amerikan, ?ngiliz ve Frans?z giri?imi olan faaliyete ge?irilir. Enstit?n?n ba??na getirilen adam bir papaz. Papaz, fakat papazdan ?ok siyasi bir militan. Ad?: Thomas Whittemore. ?sminin ?n?nde Papaz Profes?r unvan? var.

Hemen arkas?ndan Ankara'da Ayasofya'n?n m?zeye ?evrilmesi teklifini veren ve o imzay? atan Agop Martayan Dila?ar diye bilinen bir Mason ve Necmettin Ar?kan diye di?er bir mason dikkatlerden ka?maz.
Bu s?ralarda Ayasofya'da papazlar?n temizli?i ba?larken, camiye gelen M?sl?manlar zorluk i?inde ibadet etmektedir. Maarif Bakanl???'na (Vek?letine) gelen Abidin ?zmen, 1934 y?l?nda, Ayasofya'y? tefti? ederken, camiin mabed d???ndaki k?s?mlar?n?n peri?anl???n? g?r?r ve bu yerlerin revizyona tabi tutulmas? fikrini Atat?rk'e a?ar.
panerai-watch-replica.kawatches.com panerai watch replica
D?ZMECE KARARNAME

Bu i?, Ba?bakan ?smet ?n?n? ba?kanl???ndaki h?k?metin g?ndemine girer. 24 Kas?m 1934 g?n?, camiin ?evresindeki evkafa ait binalar?n, Evkaf Umum M?d?rl???'nce y?kt?r?larak temizlettirilmesi ve di?er binalar?n istiml?k, y?kma ve binan?n tamir ve muhafazas? masraflar?n?n da Maarif Vekilli?i'nce verilmek suretiyle, Ayasofya Camii'nin m?zeye ?evrilmesi tasvip ve kabul olunur.

Tarihin alt?na "Reis-i Cumhur Atat?rk" ismi, daha alt?na da, kararnamelerde oldu?u gibi, H?k?meti te?kil eden vekillerin isim ve soyadlar?n?n ilk harfleri konmu?tur. Bu yaz?n?n ba??na da, ba?l?k olarak "KARARNAME" ismi oturtulmu?tur. "KARARNAME" ba?l??? Ayasofya'n?n bir "?cra Vekilleri Heyeti karar? ile" m?ze yap?ld???na herkesi inand?rm??t?r.

Kararnamenin alt?nda Ba?bakan ?smet ?n?n? ve ??i?leri Bakan? ??kr? Kaya'n?n imzalar? ?slak imzad?r. Mustafa Kemal'in imzas? ise kaligrafi, o kaligrafi oraya konulmu?. Di?erleri gibi de?il. 22 Kas?m tarihinde Mustafa Kemal'in soyad? Atat?rk de?il. 27 Kas?m'dan itibaren Atat?rk soy ismini al?yor. ??nk? o kararnamenin haz?rland??? tarihte Mustafa Kemal'e Atat?rk soyad? verilmemi?, Buna ra?men belgelere Atat?rk olarak imza at?lm??t?r.

Celal Bayar'?n anlat?m?na g?re, Balkan Pakt?'nda 'Yunanl?lar'a jest olsun' diye, o d?nemin ko?ullar?nda siyasi bir kararla, Ayasofya m?zeye ?evrildi.

Tarih?i Mustafa Arma?an ?unu anlatt?: 'Bizans Enstit?s?'n? yaln?z ABD'nin de?il, ?ngiltere ile Fransa'n?n da destekledi?ini ??reniyoruz. Ar?ivlere g?re, ABD D??i?leri Bakanl??? ve Ankara'daki Amerikan El?ili?i'nin aktif destek verdi?i m?zakereler y?r?t?ld?. Bu m?zakerelerin sonucunda Ayasofya m?ze oldu.'

SONU?: Ayasofya, egemenli?in bir simgesi, T?rkiye'nin meselesidir. T?rkiye halk?n?n genel arzusu, muhtemel dayatmalar? ciddiye almadan Ayasofya'y? Fatih'in vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirmeli. Ayasofya, yeniden "B?y?k Fetih Camii" olarak toplum hayat?nda yer almal?, kap?lar?n? halka ibadet i?in a?mal?. (Kaynak)MHP'li milletvekilinden kanun teklifi

T?rk Tarih Kurumu Eski Ba?kan? ve MHP Grup Ba?kanvekili Yusuf Hala?o?lu, 8 Kas?m 2013 tarihinde Ayasofya'n?n yeniden cami olarak ibadete a??lmas? i?in TBMM'ne kanun teklifi verdi. Tarih?i Hala?o?lu kat?ld??? bir tv program?nda da ?ok ?arp?c? a??klamalarda bulundu. Devlet ar?ivinden ??kard??? 07.11.1934 tarihli Ayasofya'y? m?ze haline getiren kararnameyi g?steren Hala?o?lu, 'Atat?rk'?n bu kararnamelerin hi? birinde ?slak imzas? yok! B?t?n imzalar sahte' dedi. Hala?o?lu, 'Bu kararname ge?erli de?il. ??nk? Resmi Gazete'de hi?bir zaman yay?nlanmad?. Atat?rk Ayasofya'n?n m?zeye d?n??t?r?lmesine ?iddetle kar?? ??k?nca Atat?rk'?n imzas? taklit edildi. 1924 Anayasas?na g?re Resmi Gazete'de yay?nlanmam?? Bakanlar Kurulu karar?n?n ge?erlili?i yoktur' ?eklinde konu?tu.

27.11.2013 09:53 T?rk Tarih Kurumu Eski Ba?kan? ve MHP Grup Ba?kanvekili Yusuf Hala?o?lu, A Haber'de yay?nlanan Mehmet Ali ?nel y?netimindeki "60 DAK?KA" program?na konuk oldu?

8 Kas?m 2013 tarihinde Ayasofya'n?n yeniden cami olarak ibadete a??lmas? i?in TBMM'ne kanun teklifi veren Hala?o?lu programda ?ok ?arp?c? a??klamalarda bulundu?

Yay?nda devlet ar?ivinden ??kard??? 07.11.1934 tarihli Ayasofya'y? m?ze haline getiren kararnameyi g?steren Hala?o?lu, kararnamedeki imzan?n sahte oldu?unu ?ne s?rd?. ?ddialar?n?n belgelere dayand???n? belirten Hala?o?lu, "Atat?rk'?n bu kararnamelerin hi? birinde ?slak imzas? yok! B?t?n imzalar sahte" dedi.

Hala?o?lu "Bu kararname ge?erli de?il. ??nk? Resmi Gazete'de hi?bir zaman yay?nlanmad?. Atat?rk Ayasofya'n?n m?zeye d?n??t?r?lmesine ?iddetle kar?? ??k?nca Atat?rk'?n imzas? taklit edildi.Atat?rk ?ld?kten sonra ??kr? Sara?o?lu'nun Ba?bakanl??? d?neminde Milli E?itim Bakan? Hasan Ali Y?cel taraf?ndan bir kitap??k bast?r?l?yor. Atat?rk'?n sahte imzas?n? ta??yan bu kararnameyi ilk defa bu kitapta g?r?yoruz. 1924 Anayasas?na g?re Resmi Gazete'de yay?nlanmam?? Bakanlar Kurulu karar?n?n ge?erlili?i yoktur" ?eklinde konu?tu?

Canl? yay?nda Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya ile ilgili 2 sayfal?k vasiyetini de okuyan Hala?o?lu, "Fatih Sultan Mehmet vasiyetinde kim Ayasofya'n?n yerine ba?ka bir ?ey in?a ederse, Allah'?n laneti ?zerine olsun. Diye yazm??t?r" dedi.

AYASOFYA BA?IMSIZLI?IMIZIN SEMBOL?D?R!

Prof.Dr. Yusuf Hala?o?lu : O d?nemde Sava?la kazan?lan yerlerde bir k?l?? hakk? olarak o beldedeki en b?y?k mabed camiye ?evrilirdi. O y?zden Fatih Sultan Mehmet en b?y?k mabed olarak Cuma g?n? Ayasofya'ya gitmi? ve oras? haz?rlanm??t?r. Enteresand?r ki Ayasofya'n?n y?n? k?ble ile ayn?d?r. Ayasofya, peygamberimizin ?vg?s?ne mazhar olan bir fetihtir. ??te bu ve daha bir?ok nedenle Ayasofya, T?rklerin ?stanbul'a h?kimiyetinin sembol?d?r. Bug?n T?rkiye Cumhuriyetinin de ba??ms?zl???n?n sembol?d?r." dedi. (Kaynak)
Bu sayfa gelen bilgilerle s?k s?k g?ncellenmektedir. Gelen bilgiler alt alta de?il, kronolojik s?ralamayla sayfaya yerle?tirilmektedir.

(26 Kas?m 2013, 13:01), son g?ncel.: (27 Kas?m 2013, 09:53)

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
64.564.924